Trygghet

Att känna trygghet är ett grundläggande behov. Inget kränker människors liv och frihet som att bli utsatt för våld eller andra brott. En av Moderaternas viktigaste politiska prioriteringar handlar därför om hur Ängelholms kommun ska bli än tryggare. Alla ska kunna känna sig trygga när de går en promenad i bostadsområdet där de bor eller rör sig på stan en kväll. Trygghet innebär dock mer än bara brottsförebyggande arbete.

De senaste årens nationella satsning på fler poliser har varit välkommen, men det är även viktigt att närma sig trygghetsfrågan från andra håll. Moderaterna ser att det finns ett stort värde i att kommunen är engagerad i trygghetsarbetet, i samverkan med andra aktörer. När kommunen, Region Skåne, polisen, räddningstjänsten och andra arbetar förebyggande för att minska brottsligheten, risken för bränder med mera ökar chanserna för att nå goda resultat.

Moderaterna anser att det är viktigt att Ängelholms kommun stödjer de frivilliginsatser och det engagemang som ökar tryggheten. Det kan innebära exempelvis nattvandring, grannsamverkan och polisvolontärer.

Kommunen har stort ansvar för den fysiska miljön och att denna planeras på ett sätt som stärker tryggheten, exempelvis när nya bostadsområden skapas. Belysningen i kommunen ska kontinuerligt ses över samtidigt som buskage och annat som skymmer sikten ska minimeras för att det inte ska vara möjligt att begå brott utan att synas. När klotter och annan skadegörelse uppmärksammas ska denna åtgärdas så snart det är möjligt för att inte uppmana till mer vandalism.

Trygghetsvandringar där kommunföreträdare deltar tillsammans med de boende i ett område är utmärkt för att identifiera vad i den fysiska miljön som skapar otrygghet. Ofta handlar det om enkla åtgärder som på ett effektivt sätt ökar tryggheten. När trygghetsvandringar och åtgärder genomförts ska återkoppling ske till de som deltog så att det blir tydligt vad som gjorts.

Trygghetsarbetet innebär inte bara att reagera på de händelser som inträffar. Grunderna till kriminalitet finns ofta att finna i utanförskapet. Det är därför viktigt att minska riskerna för att detta uppstår. När människor har ett meningsfullt arbete och möjlighet att försörja sig själva motverkas utanförskapet samtidigt som den enskilde får större frihet och makt över sin vardag. Den viktigaste insatsen för att uppnå detta är god utbildning som rustar människor för arbete. Ju fler som misslyckas i skolan desto fler hamnar i riskzonen för missbruk och kriminalitet. Det är viktigt att det finns alternativ i skolan så att även de som är mer praktiskt lagda får möjlighet att genomgå en utbildning som kan leda till jobb.

Större fokus på förebyggande insatser är avgörande samtidigt som de kommunala förvaltningarna måste bli bättre på att samarbeta för att identifiera de barn och unga som riskerar att hamna snett. Då kan tidiga, tydliga och snabba insatser göras för att vända utvecklingen. Idrotts- och föreningslivet är också en viktig aktör i det förebyggande arbetet eftersom här finns ledare och förebilder som många gånger är viktiga i unga människors liv.

Trygghet handlar dock om mer än att bara skapa ett samhälle fritt från kriminalitet. Tryggheten i att veta att kommunens service finns när den behövs under livets alla skeden är minst lika viktig. Det betyder att Ängelholms invånare ska kunna förvänta sig att det finns en förskoleplats när den behövs, att skolan utbildar barn och unga i en trygg miljö, att äldre får den omsorg de har behov av samt att de personer som behöver extra stöd och hjälp får detta. På så sätt skapas ett tryggt samhälle för alla människor.

Moderaterna i Ängelholm vill:
• Verka för ökad trygghet i Ängelholm
• Verka för ett tryggt samhälle där de som behöver det har tillgång till förskola, skola, äldreomsorg och annat stöd
• Att Ängelholms kommun deltar aktivt i trygghetsarbetet, i samarbete med andra relevanta aktörer
• Fortsätta utarbeta lokala samverkansavtal med Polisen
• Fortsätta med så kallade paragraf tre-vakter (ordningsvakter) som patrullerar i staden på kvällar och helger
• Stödja frivilliginsatser som bidrar till en tryggare kommun
• Verka för att den fysiska miljön planeras på ett sätt som skapar trygghet
• Kontinuerligt se över belysning och buskage för att minimera möjligheterna att begå brott utan att synas
• Åtgärda klotter och annan skadegörelse direkt
• Genomföra trygghetsvandringar i samtliga tätorter och stadsdelar
• Verka för förebyggande arbete som hindrar att unga hamnar snett, bland annat genom god utbildning och minskat utanförskap
• Utöka samarbetet mellan skolan och socialtjänsten för att kunna sätta in tidiga, tydliga och snabba insatser gentemot unga i riskzon

Alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm