Stads- och kommunutveckling

Ängelholm erbjuder attraktivt boende i nordvästra Skåne, med gränser mot både Kullahalvön och Bjärehalvön. Här finns stora möjligheter till ett rikt och aktivt liv samtidigt som hela Öresundsregionens arbetsmarknad ligger inom pendlingsavstånd. Moderaterna och Alliansen har varit drivande i att hela Ängelholms kommun ska leva. Det innebär balans i satsningarna mellan Ängelholms stad och de kringliggande orterna. Varje del av kommunen ska ha tillgång till attraktivt boende och god service.

Varje år ökar antalet invånare i Ängelholm. Denna utveckling är viktig. Ängelholms kommuns målsättningar är att växa i samma takt som övriga Skåne, det vill säga med ungefär en procent om året. Fortsatt tillväxt är nödvändigt för att garantera utbudet i kommunen och för att möjliggöra fortsatt god kommunal service. Butiker, restauranger och andra verksamheter förutsätter ett växande underlag. Det samma gäller kommunens egen service, exempelvis skolor och äldreomsorg. Fortsatt befolkningstillväxt skapar skatteunderlag för att fortsätta utveckla dessa verksamheter.

Trafiken i Ängelholms ska utvecklas på ett sätt som möjliggör tillgänglighet för alla trafikslag, från bil till bussar och gång- och cykeltrafikanter. Moderaterna är inte motståndare till bilen, det finns få transportmedel som medger samma frihet och rörlighet. Samtidigt är det viktigt att verka för att minska utsläppen genom att uppmuntra miljövänligare bilar och alternativa drivmedel. Moderaterna vill genom en ny väg i Klippanvägens förlängning över Rönneå minska trafiken i centrum och därmed skapa utrymmer för människor. Samtidigt medges fortsatt utveckling av viktiga områden som Parallelltrapetsen och stationsområdet.

Samtidigt som Ängelholm ska fortsätta växa är det också viktigt att denna tillväxt sker på ett hållbart sätt, såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt. Framtidens bostadsbyggande ställer stora krav på effektivt markutnyttjande. Hållbart byggande som inte tar mer av den goda åkermarken i anspråk än nödvändigt är viktigt. Men det innebär också att tidigare bostadsområden och staden måste förtätas på de platser där det är lämpligt. Tätare bebyggelse kan på flera sätt bidra till en kommun som är både attraktiv och hållbar. Genom att bygga tätare skapas bättre underlag för kollektivtrafik och gör det lättare att välja cykeln för att transportera sig till skolan eller till affären.

När ny mark tas i anspråk eller när tidigare byggnader rivs måste höjden på den nya byggnaden tas i beaktande. Ett utmärkt sätt att förtäta är genom att bygga högre. Detta ska ske med respekt för intilliggande byggnation. Framtidens städer måste rymma högre byggnader för att nyttja marken fullt ut. Det gör även att kommunens attraktiva lägen kan tas tillvara. Fler bostäder, fler kontor och fler verksamheter kan rymmas på samma markyta. Moderaterna vill därför verka för att möjliggöra mer bebyggelse på höjden.

När Ängelholm växer kan det ske på fler sätt. Det kan ibland vara nödvändigt att göra undantag från principen att undvika att bygga på åkermark. Det måste vara möjligt att bygga nära befintliga eller framtida kollektivtrafikstråk. Ett exempel på detta är pågatågstationen i Barkåkra där en ny stadsdel ska växa fram kring stationen. På så sätt ökar reseunderlaget och fler får möjligheten att resa kollektivt till arbete eller studier. Om nya områden byggs där det saknas kollektivtrafik bör möjligheten att etablera trafik finnas med i planeringsförutsättningarna.

Sockerbruksområdet är ett fantastiskt område i Ängelholm. Här finns attraktivt boende med närhet till staden och till kollektivtrafik. Det gör att både unga och äldre väljer att bo här. Många nya bostäder har växt fram under 2000-talet samtidigt som delar av det äldre beståndet renoverats. Det nya flerbostadshuset på kvarteret Betan vid gamla fordonsskolan har färdigställts under 2014 med 107 nya, miljöklassade lägenheter. Samtidigt finns det stor potential att fortsätta utveckla de delar av området som i dag inte ännu bebyggts.

Det pågår ett stort arbete inom kommunen för att skapa en gemensam bild av hur framtidens stationsområde ska se ut. Scantomten utgör nästa etapp. Moderaterna vill här se många nya bostäder, gärna i blandad upplåtelseform. Stationsområdet bör även innebära modern, miljövänlig och energieffektiv bebyggelse. Möjligheterna att göra försök med gröna väggar och tak bör även undersökas i det fortsatta arbetet.

Moderaterna i Ängelholm vill:
• Verka för att hela Ängelholms kommun ska leva med attraktivt boende och god service.
• Att utveckling av kommunen ska ske med balans mellan Ängelholms stad och de omkringliggande orterna
• Verka för fortsatt befolkningstillväxt
• Verka för att gator, cykelvägar och parker underhålls och sköts
• Utveckla trafiken med respekt för alla trafikslag: från biltrafik och kollektivtrafik till gång- och cykeltrafik
• Förbättra kommunens cykelvägar och koppla samman dem till större stråk mellan de nordvästskånska kommunerna
• Förbättra skyltningen av kommunens cykelvägar
• Verka för Klippanvägens förlängning över Rönneå för att avlasta trafiken i centrum och skapa mer plats för människor i city
• Verka för förtätning av redan ianspråktagen mark så att värdefull åkermark inte bebyggs i onödan
• Genomföra en inventering av förtätningsbar mark
• Verka för att bygga på höjden så att marken används mer effektivt
• Fortsätta verka för att möjliggöra byggnation i kollektivtrafiknära lägen, även om det sker på åkermark
• Förbättra servicen vid bygglovsansökningar genom snabbare handläggning och bättre bemötande
• Verka för att det ska bli lätt att välja rätt trafikslag. Det ska vara enkelt att välja bort bilen till förmån för andra trafikslag då det är lämpligt
• Att kommunen i diskussioner med Skånetrafiken ska verka för busstrafik som passar ängelholmarnas önskemål både vad gäller sträckningar och avgångstider
• Att Ängelholmshem och Ängelholmslokaler avyttrar delar av beståndet för att möjliggöra nya bostäder och verksamhetslokaler
• Påbörja den första etappen av den nya stadsdelen på stationsområdet genom att bebygga Scantomten
• Verka för att fortsätta utveckla stationsområdet. Särskilt fokus ska ligga på att möjliggöra många bostäder i blandade upplåtelseformer, dock främst hyresrätter
• Utveckla Stortorget till en attraktiv mötesplats året om
• Utreda hur Nya torg kan utvecklas till en mer attraktiv plats
• Utveckla en felanmälningsapp för att rapportera in fel och brister i den fysiska miljön
• Verka för en långsiktig lösning på stranderosionen. På kort sikt kan ytterligare sandfodring behövas
• Förbättra skyltningen till havet och andra attraktiva platser

Alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm