Skola

Skolan ska vara en plats där alla barn och unga blir sedda och får chans att lyckas. Genom god utbildning och kunskap kan skillnader i förutsättningar utjämnas och Ängelholms elever får en bra start i livet. I skolan läggs grunden för att Ängelholms unga ska kunna gå vidare till högre utbildning, arbete och egen försörjning under senare delar av livet. Som det går för Ängelholms unga i dag kommer det gå för Ängelholm i morgon.

Moderaterna värnar valfrihet och mångfald av skolor och förskolor i Ängelholm. Många barn, ungdomar och föräldrar vill kunna välja och välja bort. Vi är därför positiva till nya etableringar av skolor eftersom vi är övertygade om att valmöjligheter och alternativ höjer kvaliteten i alla Ängelholms skolor.

Kunskapsuppdraget är skolans huvuduppgift. Kunskap är nyckeln till personlig utveckling och framgång. Alliansregeringen har genom flera nationella satsningar stärkt kunskapsuppdraget i svensk skola, bland annat genom Lärarlyftet, bättre lärarutbildning, nya och tydligare mål i skolan, obligatoriska skriftliga omdömen och en ny betygsskala som tydligare visar eleverna hur de ligger till i de olika ämnena. Till det kan tilläggas läsa-skriva-räkna-satsningen, mer stöd till de elever som inte lär sig tillräckligt samt flera andra reformer som exempelvis karriärtjänster för lärare.

För att veta hur det går för Ängelholms elever är det viktigt att mäta och följa upp resultaten regelbundet. Betyg och skriftliga omdömen är viktiga instrument för att snabbt kunna sätta in rätt insatser för att ge ytterligare stöd till de elever som behöver det, eller mer utmanande uppgifter för de som kommit längre. Moderaterna anser samtidigt att det är viktigt att löpande utvärdera även lärarna och skolledningarna så att eleverna får de bästa förutsättningar för fortsatt kunskapsinhämtande.

Grunden för kunskapsskolan läggs tidigt, redan i förskolan. Forskning visar att små barn har lätt för att lära och därför bör det även i förskolan finnas kunskapsinslag. Det är dock viktigt att leken finns nära till hands.

Skickliga lärare med god förmåga att lära ut är skolans viktigaste resurs. Detta är den enskilt viktigaste faktorn som påverkar elevernas resultat. Förutom att förmedla kunskap till eleverna är de skickligaste lärarna också viktiga eftersom de inspirerar utveckling av kollegornas pedagogiska förmåga genom goda exempel. De bästa lärarna behövs i klassrummet, därför är det viktigt att det ska vara möjligt att göra lönekarriär utan att lärare behöver forska eller bli skolledare. Mer i lön till de bästa lärarna är ett utmärkt sätt att belöna de som når goda resultat, så även lektors- och förstelärartjänster med utökat ansvar för vidareutbildning av lärarlaget.

Trygghet, ordning och reda samt arbetsro i skolan är avgörande för att barn och unga ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling ska gälla – ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan. Principen att alla fall av kränkande behandling eller andra övergrepp ska anmälas är avgörande. De insatser som görs mot mobbning ska bygga på forskningsbaserade åtgärder. Elever som missköter sig och mobbar andra ska kunna flyttas om andra insatser inte hjälper. Ängelholms kommun har samtidigt ett ansvar för att coacha och stödja de lärare som behöver stöd för att hantera stökiga elever.

Modern teknik i skolan bidrar till att utveckla undervisningen, både från elevens och lärarens horisont. Det är viktigt att eleverna hänger med i den tekniska utvecklingen och att alla får en grundkunskap i att använda denna. Samtidigt möjliggör tekniken mer kreativa och moderna inlärningsmetoder och former för redovisning av skoluppgifter. Lärarna kan genom den moderna tekniken effektivisera det administrativa arbetet samtidigt som kontakten med eleverna och föräldrarna förenklas.

Moderaterna i Ängelholm vill:
• Värna valfriheten inom skola och förskola
• Verka för att nya friskolor och fristående förskolor ska kunna etableras
• Se ökade inslag av kunskap i förskolan
• Fortsätta förstärka kunskapsuppdraget i skolan, exempelvis genom tydligare kvalitetsdeklarationer
• Mäta och följa upp resultaten i skolan, både vad gäller elever, lärare och skolledare
• Fortsätta höja lönerna för de bästa lärarna
• Fortsätta inrätta förstelärar- och lektorstjänster
• Fortsätta kompetensutveckla lärarna genom satsningar på pedagogik och nya utlärningsmetoder
• Använda digitala verktyg för att utveckla pedagogiken och undervisningen
• Fortsätta investera i modern teknik i skolan såsom datorer och surfplattor
• Färdigställa nya Nyhemsskolan och påbörja Villanskolan under kommande period
• Utreda möjligheterna att skapa ett Science Center för att stärka undervisningen i naturvetenskapliga ämnen
• Satsa på forskarskola där lärare kan forska och undervisa inom ramen för samma tjänst
• Motverka mobbning och kränkande behandling i skolan genom forskningsbaserade åtgärder och metoder
• Verka för trygghet och arbetsro i skolan. Alla kränkningar och andra överträdelser ska anmälas
• Verka för att de kommunala skolorna i högre grad arbetar med ungt företagande som en del av utbildningen, även i de praktiska programmen
• Verka för mer fysisk aktivitet i skolan

Alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm