Moderaternas viktigaste värderingar

Frihet, rättvisa och ansvar
Moderaternas utgångspunkt är övertygelsen om att alla människor är unika. Politikens uppgift är att möjliggöra människors utveckling och se till att alla får en bra start i livet. Det sker genom att alla barn och unga ges en bra utbildning och en så god uppväxt som möjligt.

Med frihet kommer också ansvar. Alla människor måste ta ansvar för hur de väljer att leva sina liv. Tillsammans har vi ett grundläggande ansvar att hjälpa och stödja dem som inte klarar sig av egen kraft.

Rättvisa är att alla ges så lika möjligheter som möjligt. Det innebär att alla ska kunna påverka sin livssituation. Det ska vara möjligt att välja och välja bort inom alla områden i välfärden. Genom att människor själv får välja visas respekt för individens egen förmåga. Moderaterna är exempelvis övertygade om att föräldrar och barn är mest lämpade att fatta beslut om vilken skola som passar eleven bäst.

Mångfald och jämställdhet
Alla människor är lika mycket värda. Genom att visa respekt för olikheter, oavsett kön, religion, etnisk bakgrund, hudfärg, sexuell identitet, funktionsnedsättning, utbildningsnivå, social tillhörighet eller ålder, lägger vi grunden för ett bra och hållbart samhälle för alla.

Ansvar för ekonomin
Moderaterna prioriterar alltid ordning och reda i kommunens ekonomi. Positivt resultat är avgörande för att på sikt kunna göra investeringar i välfärden. God ekonomi är också en förutsättning för att ängelholmarna ska känna sig trygga med att skola, vård och omsorg finns att tillgå för den som har behov av det.

Trygghet
Alla ska kunna känna sig trygga i Ängelholm. Trygghet handlar om egen försörjning, kunskap, arbetsro i skolan, tillgång till god vård och omsorg vid behov och att kunna röra sig säkert i hela Ängelholms kommun.

Marknadsekonomi
Äganderätt och marknadsekonomi är avgörande för friheten och en förutsättning för demokratin. Varje inbetalad skattekrona ska användas på bästa möjliga sätt och komma ängelholmarna till gagn. Konkurrens och valfrihet bidrar inte bara till ökad kvalitet och kreativitet utan även till kostnadseffektivitet.

Hållbar utveckling
Moderaterna strävar efter ett samhälle som utvecklas på ett hållbart sätt. Det handlar om balans mellan tre av varandra beroende delar: social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Bra klimat för företagande och entreprenörskap
Moderaterna vet att företagen spelar en avgörande roll för Ängelholms framtida utveckling. Nyetableringar av företag samt företag som växer skapar nya arbetstillfällen. För att göra det så enkelt som möjligt att starta och driva företag måste kommunen erbjuda god service till den som vill förverkliga en idé. Gott företagsklimat är avgörande för kommunens möjligheter att växa. Ängelholm tillhör redan toppen i Sverige vad det gäller lokalt företagsklimat men Moderaterna vill fortsätta stärka detta för att bättre möta företagens behov.

Alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm