Kultur och fritid

Ett rikt kulturliv och en aktiv fritid skapar guldkant i många människors vardag. Meningsfull fritid, oavsett om det handlar om att utöva en idrott eller att sjunga i kör, berikar människors liv och bidrar till personlig utveckling och nya vänskaper. Framförallt för unga är fritidsaktiviteter viktiga. Det handlar dels om att unga ska tillgodogöra sig motion och fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil, dels om att skapa sammanhang där unga får förebilder och gemenskap.

Kommunens huvuduppgift är att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet. Den har dock ytterligare en viktig roll för att möjliggöra utveckling och vara en samarbetspartner. När människor vill genomföra ett kultur- eller idrottsarrangemang som stärker kommunens attraktivitet ska de mötas av en aktiv partner som underlättar processen och möjliggör initiativet. Det kan handla om till exempel kontakter till rätt förvaltning eller information om vilka tillstånd som behöver sökas. Moderaterna anser att kommunen ytterligare behöver stärka stödet genom att inrätta en evenemangslots på kommunens webbplats.

Moderaterna värnar idrotts- och föreningslivet i Ängelholm. Kommunen stödjer föreningarna genom olika former av bidrag för att möjliggöra ett levande föreningsliv där Ängelholms unga kan engagera sig och få motion. Även kulturföreningar är berättigade till bidrag. Det är viktigt att kommunens ekonomiska stöd bygger på tydliga principer och att dialog sker mellan berörda föreningar och kultur- och fritidsnämnden.

Ängelholm har god tillgång till badanläggningar på flera platser i kommunen: Toftabadet, Simmarnas hus i gamla Willys, Vejbybadet på sommaren samt ett nytt badhus under planering. Allmänheten har tillgång till badtider på Toftabadet, men det är viktigt att skolans simundervisning samt simföreningarnas verksamhet prioriteras medan processen med att bygga ett nytt badhus pågår.

Moderaterna har tagit ställning för att Ängelholms nya badhus ska byggas vid Hälsostaden. Badhuset kommer således att vara en viktig del av Hälsostadens rehabiliteringsarbete samtidigt som det skapar möjligheter till motionssim och äventyrsbad för kommunens invånare. Det centrala läget är viktigt eftersom det innebär att nästan alla ängelholmare, oavsett var de bor i kommunen, kommer att kunna nå badhuset med kollektivtrafik. En extern entreprenör kommer att bygga och driva badhuset med kommunen som hyresgäst. Det innebär att Ängelholms kommun inte behöver investera hundratals miljoner kronor i ett nytt badhus, pengar som istället kan användas när nya skolor eller boenden för äldre behöver byggas.

Moderaterna verkar för att etablera ett kulturstråk i centrala Ängelholm där en mångfald av kulturverksamheter kan inrymmas. Kronohäktet och Tingshuset kommer tillsammans med stadsbiblioteket att utgöra stommen för kulturen i kommunen. Den första etappen med kulturskolan i Tingshuset invigdes under 2013. Moderaterna anser att biblioteket ska utgöra den drivande motorn i kulturstråket och utvecklas till en modern mötesplats med fler verksamheter än utlåning av böcker. Det är också önskvärt att se över möjligheterna att öka tillgängligheten till stadsbiblioteket och de övriga biblioteken genom konceptet ”Meröppet bibliotek” som redan finns i Hjärnarp och Strövelstorp.

I Skåne finns otaliga möjligheter att uppleva högklassig kultur. I Malmö finns flera kulturinstitutioner såsom Malmö opera, Malmö stadsteater, muséer och mycket annat. I Helsingborg finns Dunkers kulturhus, Helsingborgs stadsteater samt Helsingborgs symfoniorkester och konserthus. Det är bara några exempel på de många platser där det är möjligt att tillgodogöra sig högkvalitativ kultur med mindre än en timmes resa. Ängelholms kommun har av naturliga skäl inte möjlighet att erbjuda samma utbud som större städer. Det är dock inte ovanligt att ängelholmare nyttjar andra kommuners kulturutbud. Kommunen måste därför underlätta för fler människor att resa kollektivt till exempelvis Helsingborg eller Malmö. Det är framförallt hemresan som ibland kan vara bekymmersam.

Aktivitet förebygger (AF) är ett samarbete mellan skola och föreningar där det förebyggande arbetet sätts i fokus. Idag är det en verksamhet där cirka 400 elever i årskurs sex och åtta har obligatorisk föreningsverksamhet på skoltid. Exempel på aktiviteter som eleverna kan välja är bowling, dans, karate, innebandy, teater och vattenpolo. Eleverna har AF en timme i veckan och är i samma förening under tio veckor. Det innebär att varje elev får prova på tre aktiviteter under ett läsår. Moderaterna ser en utvecklingspotential för Aktivitet förebygger. Dels genom att ännu fler ungdomar får möjlighet att delta, dels genom att lägga till ytterligare friskvårdande aktiviteter.

Moderaterna i Ängelholm vill:
• Verka för att erbjuda ängelholmarna en meningsfull fritid genom ett rikt kulturliv och en aktiv fritid
• Att kulturella aspekter beaktas i stads- och samhällsutvecklingen
• Verka för att stärka kommunens roll som samarbetspartner när någon vill arrangera ett evenemang i kommunen
• Stärka och utveckla turismnäringen
• Utreda möjligheterna att inrätta en evenemangslots
• Utveckla sommararrangemangen (till exempel Ängelholmsgillet och Ljusfesten)
• Fortsätta stödja idrotts- och kulturföreningar genom föreningsbidrag med tydliga principer
• Fortsätta erbjuda allmänheten badtider på Toftabadet
• Verka för att Ängelholms nya badhus byggs i anslutning till Hälsostaden.
• Verka för att stadsbiblioteket blir motorn i det framtida kulturstråket samt att biblioteket utvecklas till en modern mötesplats
• Skapa meröppna bibliotek på fler platser i kommunen
• Verka för att det ska bli enklare för kulturintresserade ängelholmare att besöka andra skånska kulturinstitutioner
• Utveckla Aktivitet förebygger genom att fler ungdomar ges möjlighet att delta och genom att inkludera fler aktiviteter
• Utreda möjligheten att skapa en historisk vandringsled i centrala Ängelholm
• Inleda dialog med privata exploatörer om att avsätta medel för offentlig konst vid ny-, om- och tillbyggnad
• Utveckla vandringsleder och motionsslingor. De befintliga slingorna och lederna ska underhållas bättre

Alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm