Jobb och företagande

Fler jobb och minskat utanförskap är kärnan i Moderaternas politik. Människor som arbetar lägger grunden för den gemensamma välfärden. Att fler jobbar och kan försörja sig själv är därför den viktigaste frågan för att kunna möjliggöra fortsatta satsningar på skola, vård och omsorg. När människor arbetar stärks dessutom deras självkänsla och makten över den egna vardagen ökar. Trots att Sverige och Ängelholm klarat sig väl under de senaste årens ekonomiska kriser och lågkonjunktur finns fortfarande människor som inte fått fäste på arbetsmarknaden. Särskilt unga och de med utländsk bakgrund har drabbats hårt.

Ängelholms kommun kan genom en rad insatser öka möjligheterna för att fler ska få jobb och skapa förutsättningar för att nya jobb ska kunna växa fram. Politiken kan inte skapa arbeten, men kan göra det enklare för människor att starta företag och anställa samt göra det mer lönsamt att arbeta. Genom god utbildning och tydligt egenansvar kan fler komma i jobb.

En stark arbetslinje nationellt såväl som lokalt bryter utanförskap och bidragsberoende. Den kommunala hanteringen av försörjningsstödet ska inte primärt fokusera på regler och nivåer, utan istället på hur behovet av bidrag kan minska. Den som saknar resurser ska självklart fångas upp av det gemensamma skyddsnätet, men också få hjälp att snabbt ta sig tillbaka till egen försörjning. Olika typer av försörjningsstöd måste vara knutna till tydliga aktivitetskrav och andra insatser för att motverka passivitet.

Satsningar för att sänka trösklarna in på den lokala arbetsmarknaden som coachning, lärlingssatsningar, arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling är viktiga. Samarbete mellan flera aktörer, exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, stiftelser, bemanningsföretag och föreningar, är avgörande för att dessa insatser ska bli så resurseffektiva som möjligt. När exempelvis socialtjänsten och Arbetsförmedlingen samarbetar blir arbetet inte bara effektivare, utan chanserna för lyckade insatser ökar markant. Särskilt de människor som står längst från arbetsmarknaden tjänar på ökat samarbete eftersom dessa ofta har problembilder som kräver gemensamma insatser från flera olika aktörer i samhället.

Flera andra kommuner har med framgång infört en kundsvalsmodell inom svenska för invandrare (SFI). Detta ökar den enskildes möjlighet att välja den utbildning som passar dem bäst, men öppnar också upp för intressanta kombinationer av språkträning och praktik. Invandrarkvinnor som blir föräldralediga riskerar hamna efter i svenskundervisningen. Det kan därför vara intressant att undersöka möjligheterna att erbjuda språkundervisning med barnomsorg, i samarbete med familjecentraler och öppna förskolor.

Det är mycket viktigt att motverka utanförskap bland unga eftersom det är här grunden för ett liv med arbete och egen försörjning läggs. Näringslivet i Ängelholm har tillsammans med kommunen arbetat aktivt och framgångsrikt för att minska utanförskapet bland unga. Genom en utmaning från Ängelholms kommun till näringslivet har långtidsarbetslösheten bland unga närmast halverats. Målet är en nollvision mot långtidsarbetslöshet för unga och detta mål förväntas nås under andra halvan av 2014.

Ett gott lokalt klimat för företagande är avgörande för att nya företag och arbetstillfällen ska kunna växa fram. Ängelholms kommun har här ett stort ansvar. Under mandatperioden 2010-2014 har flera viktiga steg tagits för att förbättra klimatet. Det har handlat om bättre bemötande, mer effektiv myndighetsutövning, ökad tillgänglighet och bättre service. Moderaterna vill fortsätta satsa på detta, exempelvis genom e-tjänster och företagslots på kommunens hemsida så att den som vill starta ett företag vet var denne ska vända sig. Kommunen ska garantera en snabb, korrekt och förutsägbar myndighetsutövning genom kvalitetsdeklarationer som tydligt beskriver vad Ängelholms företag kan förvänta sig av den kommunala servicen. Dialog mellan företagen och kommunen har varit ett framgångsrikt sätt att stärka företagsklimatet lokalt och det är en modell som Ängelholm måste fortsätta arbeta efter.

Entreprenörskap är viktigt att uppmuntra, inte minst hos Ängelholms unga. Fler ska ta steget att bli entreprenörer och därmed förverkliga en idé eller dröm. På så vis kan fler bli sin egen arbetsgivare. Förhoppningsvis leder det på lite längre sikt till att entreprenören kan anställa när företaget växer. Inom ramen för Familjen Helsingborg finns flera satsningar som syftar till att uppmuntra och underlätta entreprenörskap bland unga, bland annat Forza. Ängelholms kommun ska satsa mer på att uppmuntra entreprenörskap och eget företagande, exempelvis genom Ung företagsamhet.

Moderaterna i Ängelholm vill:
• Verka för minskat utanförskap i Ängelholm genom att fler kommer i arbete
• Genom Ängelholms näringsliv AB locka nya företag att etablera sig i Ängelholm
• Skapa en samlad kommunal organisation med uppdrag att arbeta med arbetsmarknadsfrågor
• Skapa förutsättningar för att fler företag ska kunna etablera sig och växa i Ängelholm, exempelvis genom markreserv för verksamhetstomter
• Verka för en stark arbetslinje även lokalt – det ska alltid löna sig att arbeta
• Knyta försörjningsstödet till tydliga aktivitetskrav och andra insatser för att motverka passivitet
• Sänka trösklarna in på arbetsmarknaden genom att erbjuda coachning, lärlingssatsningar, arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling
• Att kommunen vid upphandlingar kräver att entreprenörer ställer praktikplatser och andra insatser för arbetssökande till förfogande
• Öka samarbetet mellan Ängelholms kommun, Arbetsförmedlingen och andra aktörer för att fler ska få jobb
• Utöka samarbetet kring de personer som står längst från arbetsmarknaden för att möjliggöra rätt insatser och stöd
• Införa kundval inom svenska för invandrare (SFI)
• Utreda möjligheterna att införa kundval inom arbetsmarknadsåtgärderna
• Införa barnomsorg med svenskundervisning
• Verka för att nollvisionen mot långtidsarbetslöshet bland unga ska uppnås
• Stärka det lokala företagsklimatet genom bättre bemötande, mer effektiv myndighetsutövning, ökad tillgänglighet och ökad service
• Införa e-tjänster så att företag kan uträtta ärenden på tider som passar dem
• Införa företagslots på kommunens hemsida
• Verka för fortsatt dialog mellan kommunledningen och kommunens företag
• Uppmuntra entreprenörskap bland unga ängelholmare, genom exempelvis Forza och Ung företagsamhet

Alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm