Hållbar utveckling och miljö

I Ängelholms kommun finns fantastiska naturtillgångar där havet, skogarna, sjöarna, åarna och jordbruksmarken skapar en attraktiv helhet. Ansvar för att bevara naturen och att använda naturresurserna på ett hållbart sätt är viktigt för att garantera att även framtida generationer ängelholmare får njuta och ta del av dem.

Klimatförändringar och miljöproblem hör till vår tids stora globala utmaningar. De påverkar människors hälsa och skadar naturen. Att miljö- och klimatutmaningarna är gränsöverskridande får inte vara en ursäkt för att avsäga sig det personliga och lokala ansvaret. Miljöarbetet börjar lokalt i Ängelholm. Ansvarsfullt miljöarbete bygger på att miljöfrågorna är en naturlig och integrerad del i hela den kommunala verksamheten. Inom de flesta av kommunens ansvarsområden finns stora möjligheter att arbeta med miljöförbättrande åtgärder och klimatsmarta lösningar.

Ängelholms kommuns miljöarbete kan delas in i tre delar. Det handlar om planeringsansvaret, miljöansvaret i den egna verksamheten samt möjligheter till påverkan gentemot invånare och lokala företag.

Planeringsansvaret innebär att kommunen kan styra Ängelholms framtida utveckling genom att ta hänsyn till miljömässiga aspekter. Det kan handla om att när nya bostadsområden planeras ska kollektivtrafikens utvecklingsmöjligheter beaktas eller om att ha ett tydligt energiperspektiv för att minska energiåtgången.

Moderaterna vill att Ängelholms kommun tar stort ansvar för att arbeta med miljöfrågorna inom ramen för den egna verksamheten. Det innebär energieffektivitet i de egna lokalerna, aktivt arbete med belysning och miljöanpassade fordon i kommunens bilpool. Det är även viktigt att ställa miljökrav i de upphandlingar som kommunen gör.

Utöver ansvaret för den egna verksamheten vill Moderaterna även att Ängelholms kommun ska ta ansvar för att stimulera och underlätta miljö- och klimatsmarta insatser och beteende bland invånarna och de lokala företagen. Mycket kan göras för att öka medvetenheten om hur egna val påverkar miljö och klimat. För att underlätta för ängelholmarna och företagen att göra smarta val är det viktigt att det är lätt att göra rätt. Det handlar om att skapa positiva incitament som främjar miljövänliga val i vardagen. Ett exempel är att det ska vara enkelt att välja bort bilen genom attraktiv kollektivtrafik som kan konkurrera både prismässigt och med tillgänglighet, ett annat att låta miljöbilar parkera gratis på kommunens platser.

Information och utbildning är viktigt för att främja ett mer miljövänligt beteende. Framförallt i skolan finns stora möjligheter att göra skillnad genom att tidigt lära Ängelholms unga vilka konsekvenser olika val får. Ytterligare ett exempel på där information kan göra skillnad är via energi- och klimatrådgivningen där privatpersoner, företag och organisationer kan få tips om hur både energi och pengar kan sparas i vardagen.

Det tillsynsarbete som bedrivs av miljönämnden är viktigt för att garantera att de företag som sysslar med miljöfarlig verksamhet följer de bestämmelser och lagar som finns. Tillsynsverksamheten ska präglas av hög effektivitet och gott bemötande där företagen får den tillsyn de betalar för. Under mandatperioden 2010-14 har flera viktiga steg tagits i denna riktning, bland annat genom bemötandeutbildningar, skärpta kvalitetsdeklarationer och uppföljning av hur företagen ser på servicen. Moderaternas mål är att företagen ska se miljötillsynen som en tillgång som hjälper företagen att hålla hög nivå i miljöarbetet, snarare än som en ren kontrollmyndighet.

Moderaterna i Ängelholm vill:
• Värna Ängelholms naturtillgångar genom att utveckla kommunen på ett hållbart och ansvarsfullt sätt
• Att Ängelholms kommun beaktar miljö- och klimatfrågorna vid planering av framtida bostads- och verksamhetsområden
• Minska energianvändningen i kommunens lokaler
• Utreda förutsättningarna för bilpooler i Ängelholm, exempelvis vid stationsområdet
• Se fler miljöbilar med alternativt bränsle, exempelvis biogas eller el, i kommunens bilpool
• Verka för att miljökrav ställs vid upphandlingar
• Verka för att underlätta för ängelholmarna att göra klimatsmarta val i vardagen, exempelvis att välja kollektivtrafik före bilen
• Utreda möjligheterna till kostnadsfri parkering för miljöbilar
• Genom information och utbildning främja mer miljövänliga val
• Fortsätta erbjuda klimat- och energirådgivning till medborgare, företag och organisationer
• Fortsätta utveckla miljötillsynen så att Ängelholms företag får än bättre service
• Utveckla utsmyckningen av den offentliga miljön i kommunen, exempelvis genom ljusinstallationer, blomsterarrangemang och konstverk
• Fortsätta med stadsodling i Ängelholms kommun
• Arbeta fram en långsiktig plan för bevarande och underhåll av Ängelholms stränder
• Skapa ett naturreservat på Magnarps hed
• Utreda fler möjliga naturreservatbildningar i Ängelholms kommun
• Fortsätta projektet som syftar till att åtgärda uttjänta enskilda avlopp i kommunen för att minska miljöpåverkan i hav och vattendrag

Alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm