Ansvar för Ängelholms ekonomi

Ekonomiskt ansvarstagande med ordning och reda i den kommunala ekonomin är en förutsättning för att Ängelholms kommun ska kunna fortsätta satsa på den gemensamma välfärden. Respekten för skattebetalarnas pengar och att dessa används på ett klokt och effektivt sätt är centralt för Nya Moderaterna. Kommunen ska alltid sträva efter att ge ängelholmarna valuta för de skattemedel som betalas in.

Ständig utveckling av kvaliteten och arbetsmetoderna inom välfärden och den kommunala administrationen är viktigt. Genom effektivare verksamheter skapas utrymme för att fortsätta förstärka huvuduppgiften, det vill säga den kommunala välfärden. En viktig del i det politiska arbetet är att prioritera. Det är särskilt angeläget att se över kommunens kostnader och väga dem mot varandra.

Moderaterna anser att Ängelholms kommun löpande ska genomlysa de egna verksamheterna för att se om de bedrivs på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. Det är viktigt av flera skäl, inte minst för att säkerställa att medborgarna får den service de har rätt till och förväntar sig.

Moderaternas utgångspunkt är långsiktiga finansiella mål som gör att Ängelholms kommun kan investera i välfärden även i framtiden. Därför är Moderaternas målsättning att Ängelholms kommun varje år bör nå två procents överskott i budgeten. Budgetdisciplin ska råda i kommunens nämnder och förvaltningar. Varje krona i underskott i en kommunal verksamhet är en krona som tas från någon annan del av välfärden. God ekonomisk hushållning innebär samtidigt att kommunen ska ha en buffert för oförutsedda utgifter och osäkerhet i framtiden.

Kommunalskatten är kanske den skatt som påverkar flest människor. Ett högt skatteuttag drabbar de som har minst marginaler hårdast. Moderaterna är därför angelägna om att Ängelholms kommun inte tar ut mer i skatt än nödvändigt för att garantera kvaliteten i den gemensamma välfärden. Kommunalskatten i Ängelholm är i dag 19,54 procent. Det är en låg nivå sett till övriga kommuner i Sverige. Moderaterna vill behålla en fortsatt låg skattesats under kommande mandatperiod.

En annan stor utgift för ängelholmarna som politiken direkt kan påverka är taxorna inom kommunens avgiftsfinansierade verksamheter. Direkta avgifter för barnomsorg, sophämtning, vatten och avlopp är något ängelholmarna märker av varje månad och som påverkar deras ekonomi. Genom lyckade upphandlingar och samverkan med andra kommuner har kommunen lyckats sänka renhållningstaxorna. Och ändringar i barnomsorgsavgifterna har gett lägre och rättvisare kostnader för de som har mindre behov av barnomsorg. Men även avgifter för tillsynsverksamheter drabbar i slutändan medborgarna. Kostnaderna för bygglov vid ny-, om- och tillbyggnad kan vara av direkt avgörande för om man väljer att bosätta sig i Ängelholm. Och påverkar på så vis möjligheterna för befolkningstillväxt. Att säkerställa låga avgifter är för Moderaterna minst lika viktigt som en låg skattesats.

Moderaterna i Ängelholm vill:
• Verka för fortsatt ekonomiskt ansvarstagande med ordning och reda i den kommunala ekonomin
• Fortsätta utveckla de kommunala verksamheterna och administrationen för ökad effektivitet
• Använda de resurser som frigörs genom effektivisering till att fortsätta satsa på den gemensamma välfärden
• Löpande genomlysa de kommunala verksamheterna för att säkerställa att ängelholmarna får den service de förväntar sig
• Verka för ekonomisk långsiktighet genom ett överskottsmål i budgeten om två procent per år
• Behålla en låg skattesats om högst 19,54 procent
• Genom effektiviseringar, konkurrens och samverkan verka för lägre taxor inom kommunens avgiftsfinansierade verksamheter

Alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm