Åldras tryggt i Ängelholm

Ängelholm ska vara en trygg kommun att åldras i. Varje människa ska räknas och de erfarenheter och den kompetens som finns hos de som levt lite längre ska tas tillvara. Det innebär att äldre ska ha en rimlig ekonomisk situation, men också att trygghet, gemenskap och delaktighet är viktiga värden som ska värnas. Rätten att välja och möjligheten att bestämma över sitt eget liv och vardag vid behov av vård och omsorg är viktigt för ett värdigt åldrande. Moderaterna har verkat för att skapa trygghet för äldre genom att möjliggöra byggandet av trygghetsboenden vid Karlslund och på Villan.

Att vara pensionär i dag är något annat än vad det var tidigare. För många är livet efter pensioneringen en tillvaro med hög livskvalitet. Aktiva seniorer har stora möjligheter att ta del av kultur- och föreningslivet, vara aktiva i samhällsdebatten och politiken, motionera och resa. För att Ängelholm ska vara en attraktiv kommun för seniorer är det även viktigt att det finns goda boendemöjligheter under livets alla skeden, från villor till lägenheter och trygga boenden för äldre.

Moderaterna har tillsammans med de övriga partierna i Alliansregeringen sänkt skatten på pension fem gånger vilket tillsammans med övriga satsningar på pensionärerna inneburit ökade disponibla inkomster; upp till cirka två tusen kronor mer i månaden jämfört med före 2006. Moderaterna vill fortsätta satsa på pensionärerna, men för att kunna göra det behöver de ekonomiska förutsättningarna finnas. Arbetslinjen ska fortsatt gälla så att lönar sig att arbeta. När fler jobbar och betalar skatt ökar möjligheterna att fortsätta satsa på välfärden och sänka skatterna för pensionärer.

Ängelholms äldre har en mångfald av erfarenheter och kompetenser som behöver tas tillvara och användas bättre. Det kan handla om att vara klassmorfar eller klassmormor i skolan, andra former av volontärarbete eller att jobba något år extra för att trappa av karriären. Det har blivit förmånligare att anställa äldre och de som arbetar efter 65 år har fått utökat jobbskatteavdrag.

De allra sista åren i livet blir många beroende av hjälp och vård. Hur denna omsorg utformas påverkar livskvaliteten för både äldre och anhöriga. När äldre behöver vård och omsorg innebär det ofta ett delat ansvar mellan kommunen och regionen. Det får aldrig bli ett problem för den enskilde, och den som behöver hjälpen måste kunna känna sig trygg i att samhället, oavsett nivå, finns där och stöttar.

Hälsostaden är ett samarbete mellan Ängelholms kommun och Region Skåne som syftar till att förbättra vårdkedjan för patienterna. Utvecklingen av Hälsostaden innebär att sjukhuset i Ängelholm definitivt räddats från nedläggning. Sjukhusområdet blir nu en plats där framtidens sjukvård utvecklas, till gagn för invånarna i Ängelholm och nordvästra Skåne som först kommer få ta del av de senaste landvinningarna inom vården. Samtidigt som innehållet förädlas pågår en fysisk utveckling av sjukhusområdet med nya byggnader för vård och en allmän upprustning av lokalerna. Moderaterna vill fortsätta stärka Hälsostaden och integrera fler verksamheter i projektet.

Mångfald utvecklar omsorgen och skapar högre kvalitet. Driftsformen är dock alltid sekundär. I samtal och möten med de som använder omsorgstjänster är en övervägande majoritet positiva till mångfald och valfrihet, driftsformen är däremot ointressant. Moderaterna värnar fortsatt valfrihet inom vården och omsorgen. Det ska vara fortsatt möjligt att välja mellan olika utförare inom äldreomsorgen och i hemtjänsten.

Moderaterna vill införa en lokal värdighetsgaranti i Ängelholm. Denna ska innehålla en konkret beskrivning av vad de äldre, deras anhöriga och övriga kommuninvånare kan förvänta sig av de tjänster som erbjuds inom äldreomsorgen.

Moderaterna vill verka för att IT och modern teknik ska användas där det skapar mervärde för de äldre. Vi ser gärna att den används för att skapa social samvaro och möjliggöra kontakt med släkt och vänner på avstånd. Denna möjlighet ska finnas tillgänglig på Ängelholms kommuns boenden. En ny generation seniorer ställer nya krav på boendemiljön. Dagens pensionärer är vana vid att använda smarta telefoner, surfplattor och datorer. Det måste kommunen ha respekt för och möjliggöra inom äldreomsorgen. Trådlös internetuppkoppling ska på sikt vara lika självklart på ett äldreboende som på en skola.

Senior Sport School är en friskvårdssatsning riktad mot kommunens seniorer som påbörjades under 2013. Syftet är att höja livskvaliteten, skapa förutsättningar för hälsosamt åldrande och ökat intresse för föreningslivet. Konceptet bygger på samverkan mellan kommunen, Region Skåne och Skåneidrotten och låter deltagarna pröva olika idrotter och aktiviteter mot en mindre kostnad. Moderaterna vill fortsätta satsa på friskvård och hälsofrämjande insatser för kommunens seniorer, gärna inom ramen för Senior Sport School.

Moderaterna i Ängelholm vill:
• Verka för att Ängelholm ska vara en trygg kommun att åldras i
• Verka för att Ängelholm ska vara en attraktiv boendekommun i livets olika skeden
• Ta vara på äldres erfarenheter och kompetenser genom exempelvis klassmorfar/-mormor, annat volontärarbete eller genom att möjliggöra för blivande pensionärer att jobba kvar i kommunen något extra år
• Bygga ett äldreboende i Skälderviken
• Bejaka mångfald och valfrihet inom äldreomsorgen och hemtjänsten
• Fortsätta erbjuda vård och omsorg till äldre med hög kvalitet och god tillgänglighet
• Utveckla Hälsostaden genom tätare samverkan mellan kommunen och Region Skåne
• Integrera fler kommunala verksamheter i Hälsostaden för att stärka vård- och omsorgskedjan
• Införa en lokal värdighetsgaranti
• Verka för ökat användande av IT och modern teknik inom äldreomsorgen
• Satsa på friskvård för äldre genom konceptet Senior Sport School

Alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm