5. Ola Carlsson

43 år, skadeförebyggare, Axtorp
ola.carlsson1971@gmail.com
Ola Läs min personvalsfolder!
Läs min personvalsfolder!
Den goda åkermarken

Hållbart byggande som inte tar mer av den goda åkermarken i anspråk än nödvändigt är viktigt för mig. Men det innebär också att tidigare bostadsområden och staden måste förtätas på de platser där det är lämpligt. Tätare bebyggelse kan på flera sätt bidra till en kommun som är både attraktiv och hållbar.

När ny mark tas i anspråk eller när tidigare byggnader rivs måste höjden på den nya byggnaden tas i beaktande. Detta ska ske med respekt för intilliggande byggnation. Fler bostäder, fler kontor och fler verksamheter kan rymmas på samma markyta. Jag vill därför verka för att möjliggöra mer bebyggelse på höjden.

När Ängelholm växer kan det ske på fler sätt. Det kan ibland vara nödvändigt att göra undantag från principen att undvika att bygga på åkermark. Det måste vara möjligt att bygga nära befintliga eller framtida kollektivtrafikstråk.

En levande landsbygd
  • En levande landsbygd och god utveckling av våra tätorter och byar är en tillgång vi ska värna
  •  Fortsatta satsningar inom skolan och barnomsorgen ute i våra tätorter
  • Kommunen ska genom sitt bostadsbolag säkerställa byggnation i tätorterna
  • Hela kommunen ska utvecklas, såväl landsbygd, tätorter som centralorten, i den takt som natur och ekonomi ger möjligheter
  • Offentligt finansierade måltider för unga och äldre ska tillagas av närodlade produkter.
  • Endast genom ansvarsfull ekonomisk politik säkerställs en god välfärd även till framtida generationer
Mer närodlat

Ängelholms kommun kan nu skryta med något som flera andra bara pratar om, en kommunal distributionscentral. Vinsterna är uppenbara. Det blir färre transporter, färre bilar, mindre olycksrisker och stora miljövinster.

En distributionscentral skapar möjlighet för små lokala producenter att få kommunen som kund. Något som jag har kämpat för. Det öppnar för närodlade grönsaker och skånskt färskt kött. Att en liten odlare skulle åka runt till alla kommunens 15 kök flera gånger i veckan blir ingen god affär. Nu kan leveransen ske till bara ett ställe. Jag vill satsa mer på kvalitet och skånsk mattradition.

Det känns jättebra att vi har kommit så här långt, även om det finns mer att göra när det gäller exempelvis skolmaten. Kommunens barn och gamla har rätt att få mer av hemlagad och närodlad bra mat.

Alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm