22. Liselott Perlhagen

45 år, enhetschef, Vejbystrand
lisaperlhagen@me.com

Liselott

Som fritidspolitiker i Ängelholm, så ser jag att mitt uppdrag är, att driva frågor som rör vård och omsorg, då jag själv är en kvinna mitt i livet med barn och arbete inom äldrevården.

Att våra äldre skall få en värdig ålderdom och att våra barn skall gå i genom grundskola med slutbetyg. Det är mina huvudfrågor.

Jag tycker att Ängelholms kommun i dag har bra förutsättningar för valfrihet. i vår kommun finns det valbara alternativ inom äldrevården och i skolan.

Att som medborgare få göra mina egna val och välja den form som passar varje medborgare, ser jag som en självklarhet. Hur vill jag att mitt barns skola skall se ut, ett val som jag som förälder vill vara aktiv i.

Hur ser vår omsorg ut? Vilken form av hemtjänst skall finns? Vilken form av äldreboende skall finns?

Självklart skall det vara olika så alla kan välja den form som passar.

Jag vill se att vi i Ängelholms kommun är ett föredöme för hur vi skall hantera äldre frågor. Hur skall våra resurser fördelas på boende, personaltäthet, personalens utbildning, rätt utbildning efter boendeform, våra boende skall alltid erbjudas valmöjligheter i kost, aktiviteter, mm.

Valfrihet är ett krav.

 

Givetvis finns det många frågor på min agenda som jag ser som mycket viktiga;

  • Fortsatt samarbete med Hälsostaden
  • Bygga äldreboende som är anpassade efter nya krav, så som, luftkonditionering, all mat skal lagas på plats, träningslokaler, gemensamhets utrymmen, IT-lösningar, mm.
  • Förlängningen av Klippanvägen måste strata inom kort.
  • Ängelholm som kuststad, våra underbara stränder med de frågor som rör erosion, underhåll, bevarande av den närliggande naturen, men även invånarnas möjlighet att lätt och bekvämt ta sig till havet.
  • Bostadsbyggande, som måste öka då vi behöver få fler byggklara tomter för nya kommun innevånare.
  • Fortsätta att vara en attraktiv kommun att bo och leva i.

Alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm