Kategoriarkiv: Robin Holmberg

Motion angående snabbare detaljplaneprocesser

Bristen på bostäder är stor i både Sverige och i Ängelholm. I vår kommun märks det bland annat genom långa köer hos Ängelholmshem, höga och stigande bostadsrättspriser och ett allmänt högt tryck på bostadsmarknaden. Antalet ängelholmare fortsätter att öka snabbt och det är uppenbart att det behövs fler bostäder för att tillgodose behovet.

Trots löften om förenklade byggregler från statligt håll har det inte hänt mycket för att förenkla och snabba upp processerna kring att bygga nya bostäder. Processen är fortsatt lång och tidskrävande med möjligheter till överklaganden i flera instanser. Där staten svikit i sitt förenklingsarbete har dock ett antal kommuner klivit fram och hittat metoder för att snabba upp processen och göra det enklare att bygga bostäder. Ett exempel är Örebro kommun.

Genom den så kallade Örebromodellen har kommunen snabbat upp byggprocessen genom ett nytt arbetssätt som kortar handläggningstiderna för detaljplaner. Modellen innebär bland annat att kommunen detaljplanelägger mark innan någon extern kund finns för den aktuella tomten. Därefter genomförs en markanvisning där exploatörer får komma med idéer kring vad de vill bygga med den av kommunen framtagna detaljplanen som stöd. Örebromodellen snabbar upp processerna men kräver samtidigt fungerande dialog och förankring dels mellan politiken och tjänstemännen, dels mellan kommunen och marknaden.

Moderaterna anser att Ängelholms kommun bör analysera Örebromodellen och se om det finns möjligheter att använda sig av metodiken i vår kommun på vissa planer. Vi tycker det är viktigt att ständigt se över arbetsformer och vara öppen för nya metoder för att förbättra kommunens verksamhet.

Med anledning av ovanstående yrkar Nya Moderaterna i Ängelholm:

att Ängelholms kommun analyserar Örebromodellen och tar fram förslag på hur hela eller delar av modellen kan implementeras i syfte att snabba upp byggprocessen.

Ängelholm 2017-06-19

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Motion angående miljöbilar

Vi vill ha fler miljöbilar. Och vi vill att fler ängelholmare ska ha råd att skaffa en bra miljöbil. Men nya elbilar är oftast alldeles för dyra för privatpersoner, även med det allt vanligare systemet med privatleasing. Samtidigt ökar intresset snabbt. Dagens nya elbilar har en praktisk räckvidd på drygt 20 mil, och klarar därmed behovet för de flesta. Äntligen börjar det också gå att hitta laddstolpar.

Kommunen med sina egna bolag är Ängelholms överlägset största arbetsgivare med över 3 000 anställda. Samtidigt har kommunen allt svårare att locka vissa grupper av anställda, och att få fler att stanna på jobbet. En allt viktigare faktor är vilka förmåner som kan erbjudas förutom lön.

Nyligen höjdes friskvårdsbidraget för kommunanställda, men grannkommunen och Helsingborg höjde mer och ligger överlägset högst i trakten. Samtidigt utökas antalet förmåner hela tiden. Nu går det att få allt från ögonoperationer till fertilitetsbehandlingar med så kallade bruttolöneavdrag. Samma sak gäller förmånsbilar.

Flera kommuner har redan hakat på möjligheten att erbjuda alla anställda möjligheten att skaffa en ny miljöbil i form av förmånsbil som betalas med bruttolöneavdrag. Bland dem som erbjuder detta finns exempelvis Båstad, Laholm, Kalmar, Stockholm och Region Halland Genom att det finns förmånsportaler och finansbolag som klarar administrationen är affären mellan den anställde, finansbolaget och bilhandlaren. Sedan väl regelverket satts upp är administrationen minimal för kommunen.

Vinsterna blir en ny förmån som kan uppskattas av många anställda, renare luft och tystare trafikmiljö. Genom att kommunerna är så stora arbetsgivare ges också branschen ett uppsving och trycket att bygga ut infrastrukturen med laddstolpar ökar.

Med anledning av ovanstående yrkar Nya Moderaterna i Ängelholm:

att Ängelholms kommun utreder möjligheten att erbjuda alla anställda förmånsbilar av högsta miljöklass som betalas genom bruttolöneavdrag.

Ängelholm 2017-06-19

Anders Davidsson
Robin Holmberg

Att behålla stadshuset som stadshus måste vara huvudspår

Pressmeddelande 2017-05-17

Frågan om Ängelholms stadshus engagerar. För de allra flesta vi möter är ingångsvärdet att försöka behålla stadshuset som just stadshus. Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna menar därför att tidigare fattade beslut behöver rivas upp samt att kompletterande utredningar angående om- och tillbyggnad av stadshuset behöver göras. För våra partier är huvudspåret att stadshuset ska få fortsätta vara stadshus.

I dagarna avslutades medborgardialogen om Ängelholms stadshus. Politiken har nu åter att ta ställning till vad som ska hända i frågan. Huvudspåret för kommunen har hittills varit att bygga ett nytt stadshus på annan plats.

Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna sätter i dag ner foten om den fortsatta processen genom följande ställningstaganden:
 
1. Om- och tillbyggnad av befintligt stadshus är Moderaternas, Centerpartiets och Liberalernas huvudspår i den fortsatta processen.

Vi ser att det finns ett stort engagemang för Ängelholms kommuns unika stadshus. För de allra flesta vi möter är ingångsvärdet att stadshuset ska vara stadshus även i framtiden, om det är ekonomiskt och tekniskt försvarbart. M, C och L delar denna uppfattning.

2. Genomför en utredning om förutsättningarna för att renovera, bygga om och bygga till befintligt stadshus. Utredningen ska belysa såväl ekonomiska som tekniska aspekter samt hur evakuering av byggnaden kan genomföras under byggtiden.

3. Riv upp kommunstyrelsens beslut per den 13 april 2016 i avvaktan på fortsatta utredningar och politiska beslut.

Kommunstyrelsebeslutet från 2016 innebär att nuvarande stadshus inte ska byggas om. Beslutet begränsar politikens handlingsutrymme och möjligheterna att föra en sansad diskussion om vad som ska göras i frågan. Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna anser därför att beslutet ska rivas upp i avvaktan på resultatet av ovanstående utredningar och kommande beslut.

Mer information
Robin Holmberg (M), 072-988 70 00
Liss Böcker Sellgren (C), 073-996 06 24
Sonny Rosén (L), 070-220 62 42

Mot-motion angående utveckling av fd. växthustomten

Förvaltningen Samhälles växthusverksamhet på den aktuella tomten upphörde för flera år sedan. Tomten har därefter sanerats och står i dagsläget öde i avvaktan på politiskt ställningstagande om dess framtid.

Alliansen förde under förra mandatperioden fram förslag om att bebygga tomten med bostäder. Därefter har Socialdemokraterna föreslagit att växthustomten ska omvandlas till en park.

Alliansen ser att det råder fortsatt brist på bostäder i centrala Ängelholm. Trycket är högt vilket märks på bland annat höga bostadsrättspriser, låg omsättning på hyreslägenheter och långa köer hos Ängelholmshem. Centrala Ängelholm är dessutom väl tillgodosett med grönytor genom Hembygdsparken, Nybroskogen och Järnvägsparken. Att i iordningsställa ytterligare en park som dessutom föreslagits få liknande funktioner som Hembygdsparken är slöseri med attraktiv mark.

Vi föreslår därför att planenheten ges i uppdrag att återuppta arbetet med att detaljplanelägga växthustomten för bostadsändamål. På så sätt kan vi garantera fler välbehövliga bostäder i centrala Ängelholm

Då Socialdemokraterna nu lämnat in en motion om områdets utveckling är det rimligt att kommunfullmäktige ges möjlighet att ta ställning till båda förslagen. Vi utgår därför från att de två motionerna bereds parallellt.

Med anledning av ovanstående yrkar Allians för Ängelholm:

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att inleda detaljplaneläggning av den s.k. växthustomten i syfte att möjliggöra bostäder.

Ängelholm 2017-05-05

Robin Holmberg (M)
Liss Böcker Sellgren (C)
Eva Kullenberg (L)
Linda Persson (KD)

Det behövs ett helhetsgrepp – och bättre beslutsunderlag

Kostnaderna för att bygga ett nytt stadshus är uppskattade till minst 150 miljoner kronor. Innan slutgiltigt besked om att bygga eller inte bygga nytt behöver fler saker utredas så att politiken fattar beslut på rätt underlag.

Den viktigaste frågan som ännu är obesvarad är vad som ska hända med nuvarande stadshus om Ängelholms kommun beslutar att bygga ett nytt någon annanstans. Moderaterna vill inte att kommunen ska stå med ytterligare en märkesbyggnad som står och förfaller. Därför behöver frågan besvaras innan vi överhuvudtaget är beredda att fortsätta diskussionen.

Dessutom behöver frågan om det är möjligt att bygga om och bygga till nuvarande stadshus utredas ytterligare. Är det möjligt att bygga till på tomten och vad skulle det i så fall kunna komma att kosta ihop med en ordentlig renovering av befintliga lokaler?

Stadshusfrågan är inte den enda fastighetsfrågan som just nu är aktuell i Ängelholms kommun. Även Svenska kyrkan befinner sig i en process att sälja delar av sitt fastighetsbestånd, bland annat Åvalla församlingshem i centrala Ängelholm.

Vilken roll skulle Åvalla kunna spela i det ”pussel” av ersättningslokaler som behöver läggas i samband med kommande renovering av till exempel Stadsbiblioteket? Är det möjligt att kommunen hyr eller köper Åvalla och inrymmer verksamheter som i dag hyr ”på stan” i syfte att minska antalet externa hyreskontrakt? Exempel på sådana är fältgruppen som hyr på Storgatan och fritidsgården i Åhlénshuset.

Ängelholms kommun står med flera utmaningar på fastighetssidan. Moderaterna är övertygade om att det behövs ett helhetsgrepp och nya kreativa tankar för att åtgärda de problem som finns. Annars riskerar kommunen fler skattehöjningar.

En förutsättning för att komma vidare i processen är dock att politiken får svar de frågor som återstår, bland annat om stadshuset. Vi vet att Ängelholms stadshus ligger många ängelholmare varmt och hjärtat, därför behöver frågan hanteras varsamt och med respekt för vad huset betyder för många. Innan komplett underlag finns är vi inte beredda att gå vidare.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Karl-Erik Asp (M)
2:e vice ordförande i beredningen för samhällsutveckling

Tillsätt extern genomlysning av bygglovsenheten

PRESSMEDDELANDE 2017-04-26

INSIKT 2016. I går presenterades SKL:s Insikt. Mätningen visar att Ängelholms kommun trots marginell förbättring tappar i förhållande till andra kommuner. Särskilt allvarligt är att det redan ifrågasatta verksamhetsområdet Bygglov tappar när kommunens ”kunder” tillfrågas. Utvecklingen riskerar försvaga Ängelholm som företagskommun. Alliansen kräver nu att en ordentlig analys av resultatet görs samt att kommunstyrelsen tar initiativ till en extern genomlysning av bygglovsenheten.

Ängelholms kommun deltar sedan några år i Sveriges kommuner och landstings undersökning Insikt. Mätningen fokuserar företagens faktiska upplevelser av den kommunala myndighetsutövningen och är ett bra komplement till Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet.

Resultatet visar på en marginell förbättring där Ängelholms kommun ökar från index 65 till 66 (snittet bland mätta kommuner är index 70). I jämförelse med andra kommuner halkar vår kommun dock efter, vilket riskerar försämra Ängelholms konkurrenskraft och möjligheter att locka företag och nya invånare till kommunen.

En annan slutsats är att två av tre mätta myndighetsområden backar i nöjd-kund-index. Myndighetsområdet Serveringstillstånd backar kraftigt medan Bygglov tappar tre indexpoäng.

Alliansen anser att kommunstyrelsen omgående bör ta initiativ till en ordentlig analys av resultaten. Det är också angeläget att kommunstyrelsen tillsätter en extern genomlysning av bygglovsenheten i syfte att förbättra och effektivisera verksamheten. Flera revisionsrapporter har tidigare pekat på att verksamheten inte drivs på ett ändamålsenligt sätt, utan att tillräckliga förbättringar skett:

– En fungerande hantering av byggärenden är avgörande för att Ängelholms kommun ska vara en attraktiv kommun för såväl företag som för enskilda. Mätningen Insikt tillsammans med tidigare revisionsrapporter ger oss tydliga indikationer på att verksamheten behöver förbättras. Jag är övertygad om att ett sådant förbättringsarbete behöver ledas av en extern part, säger Robin Holmberg (M), oppositionsråd.

Mer information
Robin Holmberg (M), oppositionsråd, 072-988 70 00

Fråga angående skötsel av Ängelholms huvudinfart

Klippanvägen är Ängelholms stads naturliga huvudinfart. Detta har blivit än tydligare sedan nya trafikplats Rebbelberga invigdes hösten 2016.

Klippanvägen ser dessvärre inte ut som en huvudinfart i dagsläget. Asfalten är spårig, mittrefugen rensas inte från ogräs och trasiga gatlyktor repareras/ersätts inte.

Anledningen till den dåliga skötseln angavs under 2016 vara den kommande ombyggnaden av Klippanvägen. Ett förslag presenterades i september, men efter den därpå följande debatten har det varit tyst i frågan.

Det är därför rimligt att anta att ombyggnationen inte kommer genomföras under 2017 heller. Frågan är då om Ängelholms huvudinfart ska fortsätta skötas på sparlåga även innevarande år. Miniminivån borde vara att refugerna sköts och att de ljuskällor som kan bytas ut också byts ut för ökad trafiksäkerhet.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S):

Kommer Klippanvägen, huvudinfarten till Ängelholm, att skötas bättre under 2017?

Ängelholm 2017-04-19

Robin Holmberg
oppositionsråd

Interpellation angående SandLife-projektet i Sibirien

Under 2014 påbörjades SandLife i naturreservatet Ängelholms strandskog. Syftet med projektet sägs vara att restaurera stranden genom att ta bort tall och vresrosor för ”ett mer öppet och levande strandlandskap”.

Efter att vresrosorna grävts bort är det tänkt att sanddynsväxter ska etablera sig och skapa en mångfald av strandväxtlighet. I grunden låter detta naturligtvis bra, men resultatet ser allt annat än trevligt ut. Den tidigare lummiga miljön är nu ersatt med öppen sand vilket ger ett kargt intryck.

Vid ett besök på platsen tidigare i våras kunde jag konstatera att det än så länge inte tycks ha etablerats så många nya växter i de frilagda ytorna. Snarare tycks stranden väldigt drabbad av vinterns storm vilket gör sanden packad och hård. På vissa ställen tycks även sanddynerna ha skadats till den grad att vattnet vid en kommande storm riskerar att flöda ner i skogen vid Sibiriens parkeringsplats.

Det senare vore av självklara skäl en katastrof för området som är ett uppskattat rekreationsområde för många ängelholmare.

Länsstyrelsen i Skåne län ansvarar för SandLife-projektets genomförande. Dock anser jag att Ängelholms kommun bör följa projektets utveckling och även ställa krav på länsstyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda rekreationsområdet i Sibirien.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S):

1. Förekommer dialog mellan Ängelholms kommun och länsstyrelsen i Skåne län/Stiftelsen Skånska landskap om SandLife-projektets status?

2. Vad är Ängelholms kommuns bild av statusen för projektet?

3. Har Ängelholms kommun framfört krav på åtgärder för att skydda Sibirien-området mot kommande stormar?

4. Om nej, kommer Ängelholms kommun att göra det framöver?

Ängelholm 2016-04-18

Robin Holmberg
oppositionsråd

Motion angående programmering i skolan

Ny teknik och digitalisering är naturliga inslag i dagens skola. Ängelholms kommun har varit en föregångskommun avseende digitala verktyg i skolundervisningen genom en tidig satsning på En dator per elev under förra mandatperioden.

Dagens elever är således vana användare av datorer och läsplattor. Vi är dock övertygade om att vi behöver ta fler steg för att rusta Ängelholms kommuns elever inför framtidens arbetsmarknad. I framtiden räcker det inte att bara kunna använda tekniken, våra elever kommer också att behöva skapa för tekniken genom exempelvis programvaror, appar och mer.

Det är fler som ser denna utveckling. Den ideella föreningen Kodcentrum introducerar barn och unga i åldrarna 9-13 till programmering och digitalt skapande. Debattörer pratar om att byta ut syslöjden mot programmering för att skolan ska vara bättre rustad för framtidens arbeten. Enskilda lärare med intresse för teknik och programmering har börjat jobba med programmering i sina klassrum.

Moderaterna anser att Ängelholms kommun ska ta ett samlat grepp kring frågan om programmering och titta på förutsättningarna för att införa detta på skolorna i Ängelholms kommun. Vi är övertygade om att kommunen på så sätt skapar större möjligheter för våra elever att i framtiden bli anställningsbara eller starta företag.

Med anledning av ovanstående yrkar Nya Moderaterna i Ängelholm:

att Ängelholms kommun utreder möjligheterna att införa programmering på kommunens skolor.

Ängelholm 2017-04-04

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Sven-Ingvar Borgquist (M)
2:e vice ordförande Välfärdsnämnden

Omval av moderatordförande

PRESSMEDDELANDE 2017-03-13

ÅRSMÖTE 2017. I helgen samlades Ängelholmsmoderaterna för att avhålla årsmöte. Moderaternas europaparlamentariker Christofer Fjellner inledde mötet med att tala om Europas utmaningar i en orolig värld. Under de därpå följande årsmötesförhandlingarna valdes en ny styrelse för föreningen samtidigt som en proposition om Moderaternas fortsatta politikutvecklingsarbete antogs.

Under årsmötesordförande Hans Wallmarks ledning omvaldes styrelsen med ordförande Elisabeth Kullenberg i spetsen. I styrelsen finns utsedda representanter med ansvar för att anordna aktiviteter i samtliga kommundelar. Till styrelsens adjungeras även oppositionsrådet Robin Holmberg samt riksdagsledamot Hans Wallmark.

Under årsmötet ställde sig medlemmarna i Moderaterna i Ängelholm bakom de sex rapporter som partiets politiska arbetsgrupper arbetat fram under 2016. Rapporterna innehåller konkreta förslag till moderat politik i Ängelholms kommun och kommer att ligga till grund för kommande valprogram.

Styrelsen i sin helhet

Ordförande: Elisabeth Kullenberg
Vice ordförande: Tomas Fjellner

Ledamöter:
Britt-Inger Tinnert
Christina Hanstål
Maija Rampe
Maths Kjellin
Ingela Sylwander
Anders Davidsson
Karl-Erik Asp
Ola Carlsson
Daniel Jönsson
Sven-Ingvar Borgquist
Hannes Petersson, MUF
Göran Larsson, KF-gruppen

Adjungerade:
Robin Holmberg
Hans Wallmark
Viviann Nilsson, Moderata seniorer

Mer information
Elisabeth Kullenberg, 070-940 11 79
Robin Holmberg, 072-988 70 00