Fråga till Lars Nyander (S) angående översyn av de nya parkeringszonerna

Att Ängelholms kommun infört nya parkeringsregler kan inte ha undgått någon. Många är de som i media, sociala medier, i kommunens synpunktshantering och i samtal med oss politiskt aktiva vittnat om det upplevda kaoset. Det är människor som börjat ta bilen till jobbet eftersom de av förklarliga skäl inte kan vara hemma och flytta bilen. Ängelholmare som betalar för månadskort och som sen inte har någon plats att parkera bilen på. Lärare på gymnasieskolan som istället för att ägna kraft och energi åt att utbilda våra ungdomar istället måste stressa runt på morgonen för att försöka hitta en plats.

Att parkeringen inte upplevs fungera i människors vardag är naturligtvis mycket allvarligt. Men frågan är om det inte långsiktigt är mycket mer allvarligt att det inte finns något tydligt politiskt ansvar för trafik- och parkeringsfrågorna.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S):

1. Kommer en utvärdering göras i närtid av de nya parkeringszonerna?

2. Kommer du ta initiativ till att tydliggöra det politiska ansvaret för trafik- och parkeringsfrågorna?

Ängelholm 2016-10-27

Robin Holmberg (M)

Fråga till Lars Nyander (S) om ÖP 2035

Enligt plan- och bygglagen är varje kommun skyldig att ha en aktuell översiktsplan (ÖP). Planen ska omfatta hela kommunen och ange inriktningen för den långsiktiga planeringen och utvecklingen av kommunen. Sedan 2014 ska kommunen också i sin ÖP redogöra för hur den avser tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. Givet den aktuella situationen med en tvingande lagstiftning för anvisning av nyanlända och den generella bostadsbristen är kommunens planer för bostadsförsörjning än mer angelägna.

Översiktsplanen ska aktualiseras vart fjärde år. Ängelholms kommuns nu gällande ÖP antogs av kommunfullmäktige 2005. Kommunen arbetar sedan ett par år med en ny översiktsplan som i våras ställdes ut för andra gången.

Länsstyrelsen har därefter på nytt yttrat sig över förslaget till ny översiktsplan. Det är andra gången på två år som länsstyrelsen yttrar sig kritiskt över dokumentet. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna yttrade sig dessutom gemensamt med flertalet synpunkter och inspel. Även flera kommunala tjänstemän och myndighetsnämnden har framfört kritik mot förslaget.

Att länsstyrelsen har synpunkter på specifika utbyggnadsområden kan kanske accepteras. Det är inte ovanligt att kommunen och länsstyrelsen har olika syn. Det allvarligaste i kritiken rör dock ÖP:ns värde som styrande dokument. Den allmänna uppfattningen tycks vara att dokumentet ger för lite vägledning i strategiska frågor. ÖP:n upplevs dessutom vara för omfångsrik och svårtillgänglig.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S):

1. Avser du, trots allvarlig kritik mot förslaget, gå vidare med den aktuella versionen av ÖP2035?

2. Om ja, var och när kommer förslaget upp för beslut nästa gång?

3. Om nej, kommer du att ta initiativ till en större omarbetning – exempelvis genom att börja om med ett blankt papper?

4. Är du bekymrad över att länsstyrelsen anser att det nu upprättade förslaget inte ger vägledning i strategiskt viktiga frågor?

Ängelholm 2016-10-25

Robin Holmberg (M)

Protokollsanteckning angående Thulinvillan

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde lyftes ett ärende till dagordning angående att kostnadsberäkna ombyggnationer och anpassningar av Thulinvillan. Bakgrunden till ärendet är att kommunstyrelsen tidigare tagit ställning för att flytta verksamheten som i dag ryms i Thulinvillan till en annan centralt placerad lokal. Motivet som då anfördes var att den stiftelse som äger lokalerna inte ville anpassa dem till de krav som ställts.

Nu visar det sig att det i själva verket var Ängelholms kommun som skulle bekosta eventuella ombyggnationer till följd av myndighetskrav. Kommunstyrelsen har således fattat beslut på felaktiga grunder. Det går inte att utesluta att beslutet blivit ett annat om detta framkommit i den tidigare handläggningen, åtminstone i den delen att eventuella ombyggnationer och anpassningar kostnadsberäknats redan i detta skede.

Flytten har väckt känslor och det är mot denna bakgrund ärendet lyftes på sittande möte. Alliansen anade dock att det kunde finnas andra anledningar till varför frågan kom upp nu. Det faktum att Socialdemokraterna själva röstade emot det ärende kommunstyrelsens ordförande la till dagordningen tyder på detta. Alliansen valde därför att avstå från att delta i beslutet.

Ängelholm 2016-10-25

Robin Holmberg (M)
Liss Böcker Sellgren (C)
Lennart Engström (KD)
Sven Bergman (L)

Varför vill S tysta politikerna? (NST 23/10)

I protokollet från myndighetsnämndens möte 29 september finns en underlig protest från Socialdemokraterna. Partiet fick alla andra emot sig vid mötets enda känsliga fråga.

Det gällde om kommunen skulle sätta rejäla byggböter på en privatperson med fastighet i utkanten av Ängelholm. I husen hade det varit skiftande verksamhet, och nu var det tillbaka till det ursprungliga, bostäder.

Förslaget var att ägaren skulle straffas för att han inte hade sökt bygglov tidigare för annan verksamhet, och nu skulle det till bygglov för att gå tillbaka till det ursprungliga.

Vi från Moderaterna såg flera frågetecken. Dessutom anser vi att kommunen ska vara försiktig med att straffa sina medborgare.

En moderat pratade med den utpekade fastighetsägaren och fick en annan bild av vad som hänt. Här blev det också tydligt att ägaren hade försökt att göra rätt för sig tidigare.

Även Socialdemokraterna ansåg att ärendet var något oklart och föreslog att byggböterna borde halveras. Vi andra tyckte inte att det fanns skäl till någon bestraffning över huvud taget. Och så blev det.

I en andra omröstning förlorade Socialdemokraterna även när det gällde att kravet på nytt bygglov skulle drivas fram med hot om vite.

Det är inget konstigt att vi är oense mellan partierna. Det märkliga är reaktionen från kommunens nu ledande parti, Socialdemokraterna.

S-gruppen protesterar i protokollet mot att en moderat har ”drivit egen parallell utredning”. S-gruppen protesterar också mot att denna ”utredning” inte har presenterats för de övriga i nämnden i god tid före sammanträdet.

Man tar sig för pannan. Skulle politiska motståndare vara tvungna att leverera argument och inställning före ett möte? Och skulle vi som politiker inte ha rätt att prata med en medborgare som hotas av böter motsvarande ett allvarligt brott? Med den argumentationen behövs inga politiska nämnder.

Åtminstone vi från Moderaterna lär fortsätta att prata med medborgarna, och fortsätta att agera för ängelholmarnas bästa. Därför kan det även i framtiden hända att vi går emot både tjänstemannaförslag och Socialdemokraterna.

Anders Davidsson (M)

Tomas Fjellner (M)

Halvera inte infarten till Ängelholm (NST 13/10)

alliansen_liggande-m-partierna-2016I december invigs den nya rondellen vid trafikplats Rebbelberga. Det är välkommet att en av kommunens största flaskhalsar nu byggs bort genom utökad kapacitet i rondellen över E6:an.

Den nya superrondellen stärker samtidigt Klippanvägen som den tydliga huvudentrén till Ängelholm. Alliansen ser därför med oro på det förslag till halverad kapacitet på delar av Klippanvägen som utretts av kommunen. När en flaskhals byggts bort ska den inte ersättas med en ny.

Alliansen säger därför NEJ till att halvera Klippanvägen.

Vi vill istället se en mer välkomnande infart till Ängelholm där nuvarande kapacitet bibehålls, det vill säga två plus två körfält. Vi vill att Klippanvägen görs mer attraktiv genom att refugerna sköts bättre samt att nya planteringar av blommor och träd görs. Vi vill också stärka cyklandet i staden, men menar att nuvarande cykelväg istället kan utvecklas och göras mer tillgänglig. Vi är också öppna för att fortsätta utreda rondeller som ersättning till dagens trafikljus för bättre flyt i trafiken.

Socialdemokraterna har tidigare sagt sig vara splittrade i frågan och ännu inte satt ner foten i frågan. I Engelholmspartiets och Socialdemokraternas förslag till budget för år 2017 finns dock fortsatt investeringsmedel motsvarande 35 miljoner kronor avsatta för Klippanvägens ombyggnad. Alliansen kan inte tolka det på annat sätt än att frågan om att halvera Klippanvägen fortsatt lever. Alliansen kommer fortsätta arbeta för att stoppa förslaget.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Liss Böcker Sellgren (C)

Sven Bergman (L)

Lennart Engström (KD)