Treklöverns yttrande över grönstrukturplanen

MCKDÄngelholms kommun arbetar sedan en tid tillbaka med att ta fram en ny grönstrukturplan för kommunen. Planen behandlas tillsammans med och ses som ett komplement till översiktsplan 2035.

Treklövern – Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – har gemensamt tagit fram ett yttrande med våra kommentarer och synpunkter på planen.

Läs mer genom att klicka på länken nedan:

Treklöverns yttrande

Motion angående översyn av Ängelholms kommuns webbdiarium

Ängelholms kommun arbetar sedan ett antal år efter värdegrunden öppenhet, omtanke och handlingskraft. Öppenhet kan stå för många saker, men för Moderaterna betyder det bland annat att kommunens handlingar ska vara allmänna och lätt tillgängliga för intresserade medborgare att ta del av.

På Ängelholms kommuns hemsida finns sedan flera år ett webbdiarium där det enligt informationen på sidan ska vara möjligt att hitta enskilda handlingar (t.ex. skrivelser som inkommit till kommunen) såväl som kompletta ärenden där alla aktiviteter som skett i ett särskilt ärende redovisas.

Webbdiariet kan dock upplevas som svårarbetat vilket gör det svårt att hitta information, särskilt om man inte är fullt ut bevandrad i det kommunala språkbruket eller den kommunala organisationen. I diariet saknas dessutom många handlingar kopplade till ett ärende. Ibland syns handlingen som en länk som inte går att öppna. Ofta får den som söker i diariet bara ett besked om att ”fil saknas” trots att diarienoteringen är om en specifik handling.

För att göra det lättare för den som söker information via webben att faktiskt hitta den föreslår Moderaterna att en större översyn av webbdiariet görs. Det kan handla om att se över den tekniska lösningen (och om det så behövs planera för att köpa in en ny), revidera rutinerna för hur handlingar tillgängliggörs i diariet samt andra åtgärder i syfte att förbättra funktionen.

Ett välfungerande och tillgängligt diarium kan förutom att stärka öppenheten i Ängelholms kommun även bidra till att minska arbetsbördan för kommunens administratörer. Om medborgarna själva kan hitta den information de vill ha spar det arbetstid i Stadshuset.

Med anledning av ovanstående yrkar Nya Moderaterna i Ängelholm:

att en översyn och förbättring av kommunens webdiarium snarast genomförs.

Ängelholm 2016-05-23

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Anders Davidsson (M)

Alliansen vill skydda Hälsostaden Ängelholm

Alliansen i Region Skåne vill låta Hälsostaden Ängelholm fortsätta som det framgångsrika projekt det fungerat som under två och ett halvt år.

När dåvarande Femklövern i Region Skåne tillsammans med Ängelholms kommun drog igång projektet 2013 var målen högt ställda: Projektet skulle förbättra samarbetet mellan kommunal omsorg, primärvård och specialistvård; patienterna skulle få rätt vård vid rätt tillfälle och inte hamna mellan stolarna. Tillgängligheten skulle dessutom öka.

Hälsostaden fick 600 anställda: 500 från Ängelholms sjukhus, 35 från primärvården och 65 från Ängelholms kommun.

– När verksamheten nu utvärderas ett halvår innan den treåriga projekttiden går ut finner man att förhoppningarna i hög grad infriats. Ekonomin klaras bättre än på andra håll, och man har klarat sig utan att öka användningen av hyrpersonal som skett på andra håll, säger Carl Johan Sonesson (M).

– På regionstyrelsens möte i nästa vecka vill Styret trots de tidigare framgångarna föra in projektet under sjukvårdsförvaltningen Sund, och dessutom planera att använda metoderna endast några få av våra övriga sjukhus. Det är fel väg att gå, säger Gilbert Tribo (L).

– Det är bra att man försöker använda framgången. Vi ser dock stora risker med att nu föra in den fungerande Hälsostaden i en förvaltning med ansträngd ekonomi. Vi ser heller inte att utvecklingen avstannat, vi behöver fortfarande sådana här spetsprojekt, både för nya metoder och som kunskapsbank när erfarenheterna tas tillvara i hela regionen, säger Birte Sandberg (C).

– Förslaget om att nu föra in Hälsostaden Ängelholm i Sunds verksamhet har redan lett till oro bland personalen. Genom ett för fyrkantigt agerande riskerar Styret ett av de mest positiva framstegen inom regionen, säger Birgitta Södertun (KD).

De borgerliga partierna i Ängelholm är också kritiska till förslaget från Styret. Projektet har hittills varit ett exempel på gott samarbete med kommunen, och Styrets förslag bryter nu detta.

Mer information och kommentarer

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare, Region Skåne
Tel: 044-309 32 33

Gilbert Tribo (L)
gruppledare, Region Skåne

Birte Sandberg (C)
gruppledare, Region Skåne

Birgitta Södertun (KD)
gruppledare, Region Skåne

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd, Ängelholms kommun
072-988 70 00

Liss Böcker (C)
Ängelholms kommun

Lennart Engström (KD)
Ängelholms kommun

Eva Kullenberg (L)
Ängelholms kommun

Ta sjukvården in i framtiden (Norra Skåne 13/5)

I går beslutade regionstyrelsen i Region Skåne om att anta en e-hälsostrategi för att ta sjukvården i Skåne in i framtiden.

Sjukvården i Region Skåne ska styras och utföras med patienten i fokus. Därför måste också utgångspunkten för all e-hälsoutveckling vara en personcentrerad vård med fokus på nyttan för patienten. Det är också viktigt att det finns möjligheter för verksamheter att gå före och testa nya idéer, så att nya lösningar inte försenas på grund av överdriven byråkrati.

Flera inslag av e-hälsa har många skåningar redan tagit del av. Att använda aktivitetsarmband eller att läsa sin journal på nätet är två exempel på hur tekniken hjälper oss att hålla koll på vår hälsa. Men det kan vara så mycket mer, och det kan i grunden förändra hur vi får sjukvård framöver. Snabbare, flexiblare, och till lägre kostnad för skattebetalarna vilket i sin tur innebär att vi kan ta hand om fler patienter.

Moderaterna och våra kollegor i Alliansen har länge agerat för att införa en modernare sjukvård där internet och nya innovationer utnyttjas bättre.

I sjukvårdsnämnden för Skånes universitetssjukvård har vi till exempel lagt fram förslag om att distansuppföljning av pacemakers ska ske i stor skala. Pacemakern kan själv signalera när batteriet börjar ta slut och kan dessutom upptäcka hjärtrytmrubbningar som patienten inte själv märkt. Patienten kan känna sig trygg och behöver mycket färre kontrollbesök på sjukhuset.

Patienter med diabetes utbildas sedan länge så att de kan ta ett stort ansvar för hanteringen av sin sjukdom. Nu vill vi gå vidare till andra typer av kroniska sjukdomar som KOL och hjärtsvikt så att även dessa patienter kan känna att de har kontroll över sin egen sjukdom. Det kräver förstås lätthanterad teknisk utrustning men framför allt handlar det om ett ändrat arbetssätt med större patientinflytande.

Samtidigt som vi förbättrar de tekniska möjligheterna för skånsk sjukvård att moderniseras så behöver vi bli bättre på att ta till oss och sprida de organisatoriska förbättringar som finns på olika håll.

Ett exempel är Hälsostaden Ängelholm, som Alliansen startade som ett treårigt projekt för två och ett halvt år sedan. Inom Hälsostaden har flera stora förbättringar gjorts för bland annat kroniker och de mest sjuka, genom till exempel mobila akutteam och närsjukvårdsteam. De vänder sig främst till äldre sköra eller multisjuka patienter som är i behov av akuta punktinsatser i hemmet. Då kan personal ge en snabbare bedömning i samband med akut sjukdom och undvika onödiga inskrivningar på sjukhuset.

För att få bukt med vårdplatsproblematiken har också en kommunal korttidsavdelning införts, för att rehabilitera patienter som skrivits ut från slutenvården på Ängelholms sjukhus. Därifrån ordnas vårdplanering så att patienten får en trygg miljö i en vanlig hemmiljö eller på särskilt boende.

När projektet Hälsostaden nu går mot sitt slut är det avgörande att de goda erfarenheter som dragits inte glöms bort, precis som det är av yttersta vikt att teknik inom sjukvården inte blir ett hinder på grund av ökad administration.

Stefan Lamme (M)
Andre vice ordförande i beredningen för framtidens sjukvård, Region Skåne

Robin Holmberg (M)
Andre vice ordförande i kommunstyrelsen, Ängelholm

Treklöverns yttrande över ÖP2035

MCKDÄngelholms kommun arbetar sedan en tid tillbaka med att ta fram en ny översiktsplan (ÖP) för kommunen. En ÖP är ett dokument som anger den långsiktiga fysiska planeringen av en kommun. Varje kommun är således enligt lag skyldig att ta fram en översiktsplan. Planen har varit ute på utställning (en form av samråd) våren 2016.

Treklövern – Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – har gemensamt tagit fram ett yttrande med våra kommentarer och synpunkter på planen. Utöver detta har Moderaterna även lämnat ett särskilt tilläggsyttrande om det förslagna ”tysta området” i nordöstra Ängelholms kommun.

Läs mer genom att klicka på länkarna nedan:

Treklöverns gemensamma yttrande

Moderaternas tilläggsyttrande

Skolan måste få del av flyktingpengarna (NST 8/5)

Flyktingkrisens mest akuta skede tycks nu vara förbi. Följderna av krisen fortsätter dock att pröva den svenska välfärden. Moderaterna har tillsammans med regeringen slutit en överenskommelse om åtgärder för att antalet asylsökande till Sverige ska minska. Inflödet tycks nu även ha mattats av. Under 2016 kommer Ängelholms kommun exempelvis ta emot färre ensamkommande ungdomar än vad tidigare prognoser visat.

Kommunens verksamheter – skola och socialtjänst – kommer dock känna av flyktingkrisens följdverkningar under lång tid framöver. Det handlar om ökade kostnader för undervisning i svenska, sociala insatser samt boenden för ensamkommande unga.

För att hantera flyktingsituationen har kommunerna fått en engångsutbetalning av staten för att mildra de mest akuta effekterna. I år betyder det 10,2 miljoner kronor för Ängelholms del. Kommunen står nu i tagen att fördela dessa pengar.

Moderaterna anser att de statliga pengarna behöver komma den kommunala kärnverksamheten till del och kompensera för de ökande kostnader som nu tynger skolans budget. Flyktingkrisens följdverkningar innebär ytterligare utmaningar för en redan ansträngd skola.

Från att för några år sedan ha varit en skolkommun i topp är Ängelholms skola i dag hårt prövad av underskott och besparingar. För att ge våra barn och unga, såväl de som redan går i Ängelholms skolor som de som nu kommit hit, rätt förutsättningar och en bra start i livet behöver skolan tillföras resurser.

För Moderaterna är det därför avgörande att en ansenlig del av de statliga flyktingpengarna tillfaller Ängelholms skolor.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Sven-Ingvar Borgquist (M)
2:e vice ordförande välfärdsnämnden

Vad tycker du? – Enkät

Ängelholms kommun är en fantastisk plats att leva på. Här finns havet, naturen, det goda boendet, bra skolor och omsorg av hög kvalitet.

Men det som är bra kan alltid bli bättre. Moderaterna i Ängelholm arbetar därför nu med att ta fram nya politiska förslag för att möta dagens och framtidens kommunala utmaningar. Vi vill göra vår kommun än mer attraktiv att bo i, driva företag i och besöka.

I detta arbete är vi intresserade av att veta vad du som kommuninvånare i Ängelholms kommun tycker och tänker: vilka frågor är viktigast för dig och din familj?

Klicka här för att besvara enkäten!