Dags att vakna – kommunerna behöver stöd (29/2)

Gudrun, Per, Sven, Egon, Gorm. Vid varje storm skadas Ängelholms mark och stränder med resultat att människors hem, företagens verksamheter och kommunens turism hotas. Samtidigt står kommunen utan nationellt stöd och möter en länsstyrelse som inte visar förståelse för de allvarliga utmaningar Ängelholm och andra kustkommuner står inför. Vi har därför bjudit in landsbygdsminister Sven-Erik Bucht för att uppmana regeringen att stödja kommunerna i arbetet med att bevara Sveriges stränder, både på kort och lång sikt.

Ängelholm, med Skånes längsta sandstrand, har de senaste åren drabbats hårt av stormskador. Stormarna Gorm och Egon bjöd på vindar på 30 sekundmeter och förhöjda vattennivåer med 2,5 meter. Detta innebar översvämningar och skador på stranden samt i anslutning till Rönneå. Skadorna kunde dock varit betydligt värre. Det som räddade Ängelholm från värre konsekvenser är sanddynorna, ofta i folkmun kallade klitter. Likt en mur hindrar de havet från att tränga längre upp på land under stormarna. Men varje storm gröper sakta ur klitterna. Totalt dränerade Gorm och Egon Ängelholms stränder i Skälderviken på sand motsvarande drygt 1 300 lastbilar. Sand som spolades rakt ut i havet.

De senaste femton åren har kommunen lagt ner mer än 13 miljoner kronor på förebyggande åtgärder och reperation av stränderna och närliggande riskområden. En lång skyddsvall har byggts och två gånger under de senaste åren har kommunen återfört sand från havet till klitterna för att de ska kunna stå emot kommande stormar, något länsstyrelsen godkänt. Men nu vill länsstyrelsen inte längre ta beslut. Motiveringen är att de inte ser sandåterföring som en långsiktigt hållbar lösning och hänvisar oss att söka tillstånd hos en nationell instans med lång ansökningsprocess och handläggningstid. Att sandåterföring är en kortsiktig lösning och att det också behövs långsiktiga lösningar är alla överens om. Ängelholms kommun har tagit fram en strategi som ska säkerställa att stränderna och klitterna skyddas och bevaras inför framtiden. Strategin bygger på expertkunskap från forskare och erfarenheter från Sverige och andra länder. Strategin fastslår att det krävs akuta åtgärder blandat med långsiktiga förebyggande åtgärder, något som länsstyrelsen inte visar förståelse för då de enbart vill se långsiktiga.

Oberoende konsulter har beräknat att cirka 100 bostäder hade översvämmats i stormen Sven 2013 om klitterna inte hindrat havet från att bryta igenom. Hur ska Ängelholms kommun kunna förhindra att detta sker när 2016 års stormar slår till om vi inte får återuppbygga klitterna nu? Länsstyrelsen måste våga ta beslut när akuta problem uppstår. De måste visa förståelse för regionala behov, så som det formuleras i deras uppdrag.

Trots att flera kommuner i Sverige står inför samma problematik, saknas det en nationell samordning och strategi. Ängelholms kommun arbetar hårt för att finna lösningar där vi skyddar strand, natur, bostäder och turism. Vi gav länsstyrelsen god möjlighet att skapa sig en förståelse för Ängelholms behov och förutsättningar när vi bjöd in dem och presenterade problematiken våren 2015. Någon sådan förståelse har dock inte visats. Det är hög tid för staten och dess förlängda arm, länsstyrelsen, att stödja både Ängelholm och andra kustkommuner i det viktiga arbetet att skydda och bevara våra viktiga stränder, både på kort och lång sikt. I Ängelholm är läget akut!

Lars Nyander (S)
kommunstyrelsens ordförande Ängelholm

Stig Andersson (EP)
1:e vice ordförande kommunstyrelsen Ängelholm

Robin Holmberg (M)
2:e vice ordförande kommunstyrelsen Ängelholm

Låt stadshuset lysa

Ängelholm har bara några få riktigt fina kulturbyggnader värda att lyfta fram. I centrum tänker vi främst på Stadshuset och Tingshuset. Stadshuset som invigdes 1975 ritades av den Ängelholmsfödde arkitektprofessorn Sten Samuelsson, som bl a gjort sig känd för att ha ritat Nya Ullevi i Göteborg och Malmö konserthus.

De första besluten har tagits för en omfattande renovering och ombyggnad av Stadshuset. Den karakteristiska bågformade byggnaden vid åkanten ligger vid en av infarterna till centrum. En infart som för några år sedan fick en rejäl ansiktslyftning genom ombyggnaden av Laxgatan, korsningen med östergatan och Tegelbruksbron.

Längs bilvägen finns också flitigt använda cykelbanor och breda trottoarer på båda sidor. Vi tycker att Stadshusets fina fasad borde synas mer. Under den mörka årstiden är det verkligen mörkt kring Stadshuset.

Vi moderater vill att Stadshusets fasad ska fungera som ett riktmärke för Ängelholm och markera ingången till centrum.

Med anledning av ovanstående yrkar Nya Moderaterna i Ängelholm:

att kommunledningen ges i uppdrag att förse Stadshusets fasad mot Östra vägen och Kristian II:s väg med en modern energisnål belysning.

att fasadbelysningen kan tändas redan i slutet av jubileumsåret 2016, eller senast i samband med den stora ombyggnaden av Stadshuset.

Ängelholm 2016-02-13

Anders Davidsson (M)
Robin Holmberg (M)

Motion om säker skolstart

Under 2017 blir en ny fin Nyhemsskola klar för inflyttning. Det är en stor skola som skapar många trafikrörelser morgon och eftermiddag. Alla som ska in och ut från området med bil använder Nyhemsleden. Och all trafik från Nyhemsleden ska ut eller in på Östra vägen vid en korsning intill en av kommunens största förskolor, Montessoriföreningens Oceanen.

Sedan flera år tillbaka räcker inte personalparkeringarna till vid Oceanen. Här står oftast åtta, tio personbilar parkerade längs Nyhemsleden. Bilägarna ska då korsa Nyhemsleden när de ska till och från sina fordon. Ofta sammanfaller det med morgonrusningen. Trafiken på Östra vägen är också intensiv, och det kan vara svårt att komma ut från Nyhemsleden eller svänga vänster över det allt populärare östra infarten.

Vid planeringen och bygget av den nya skolan har det lagts stor möda på säkra trafiklösningar. Men den planeringen gäller bara skolområdet. Trafiken borde säkras även några hundra meter därifrån, vid korsningen Nyhemsleden/Östra vägen. Här kan det vara svårt att komma fram och risken för olyckor bedömer vi som oförsvarligt hög.

Med anledning av ovanstående yrkar Nya Moderaterna i Ängelholm:

att kommunen senast vid invigningen av Nyhemsskolan har löst parkeringsproblemen vid montessoriförskolan så att ingen längre lockas att parkera längs Nyhemsleden.

att kommunen snarast försöker höja säkerheten och förbättra framkomligheten i korsningen Nyhemsleden/Östra vägen.

Ängelholm 2016-02-13

Anders Davidsson (M)

Sven-Ingvar Borgquist (M)

Ny styrelse för ny moderatförening

PRESSMEDDELANDE 2016-02-23

ÅRSMÖTE 2016. I helgen samlades 80 ängelholmsmoderater för att avhålla det första ordinarie årsmötet i den nybildad föreningen Moderata samlingspartiet i Ängelholm. Moderaternas vice partiledare Peter Danielsson inledde årsmötet med att tala om partiets viktiga förnyelsearbete och om det senaste årets arbete med att utveckla de moderata svaren på Sveriges utmaningar.

Vid årsskiftet upphörde den gamla föreningsindelningen av Moderaterna i Ängelholm. Den gamla strukturen byggde på de tidigare kommunerna från innan kommunsammanslagningarna på 1970-talet. Från och med den första januari kan dock Moderaterna i Ängelholm bocka av en viktig punkt i det lokala förnyelsearbetet. Nu samverkar moderater från hela Ängelholms kommun i en ny gemensam förening och en gemensam styrelse.

Ambitionen med föreningssammanslagningarna har varit att minska det administrativa styrelsearbetet för att på så sätt frigöra mer tid för politikutveckling och utåtriktad verksamhet såsom medborgarmöten, studiebesök, samtal på stan, företagsbesök med mer.

160223 Ny styrelseUnder årsmötesordförande Hans Wallmarks ledning valdes en ny styrelse med Elisabeth Kullenberg som ordförande och Tomas Fjellner som vice ordförande (se bilaga). I styrelsen kommer det att finnas utsedda representanter med ansvar för att anordna aktiviteter i samtliga kommundelar. Till styrelsen adjungeras även oppositionsråd och gruppledare Robin Holmberg samt riksdagsledamot Hans Wallmark.

– Som ordförande för Moderaterna i Ängelholm kommer jag att verka för att vårt parti ska fortsätta vara en positiv drivkraft för hela kommunens utveckling. Vi har ett stort och viktigt arbete framför oss för att fortsätta förnya och utveckla vår politik för ett bättre Ängelholm, säger nyvalda ordföranden Elisabeth Kullenberg (M).

– Moderaterna i Ängelholm kraftsamlar nu i en gemensam förening för att stå redo att vinna ängelholmarnas förtroende för en moderatledd kommunledning efter valet 2018. Med den nya föreningen har vi tagit ett viktigt steg på vägen, men nu behöver all kraft ägnas åt att utveckla vår politik, säger oppositionsrådet och gruppledaren Robin Holmberg (M).

Styrelsen i sin helhet

Ordförande: Elisabeth Kullenberg
Vice ordförande: Tomas Fjellner

Ledamöter:
Britt-Inger Tinnert
Christina Hanstål
Sara Friberg
Maija Rampe
Maths Kjellin
Ingela Sylwander
Anders Davidsson
Karl-Erik Asp
Ola Carlsson
Daniel Jönsson
Sven-Ingvar Borgquist
Hannes Petersson, MUF
Göran Larsson, KF-gruppen

Adjungerade:
Robin Holmberg
Hans Wallmark
Viviann Nilsson, MSS

Låt kommunerna ta ansvaret för soporna (SvD 15/2)

Redan 2014 beslutade den förra rege­ringen om ambitiösa mål för åter­vinningen i Sverige. Det är knappast möjligt att leva upp till dessa mål utan att kommunerna tar över huvud­mannaskapet för insamlingen av återvinning. Också den sittande regeringen har aviserat höga ambitioner på miljöområdet. Ska vi nå dessa är det dags att modernisera dagens förlegade åter­vinningssystem.

Frågan om rollfördelningen kring förpackningsinsamlingen har utretts många gånger de senaste tjugo åren. Redan det är ett bevis för att något inte står rätt till. Det konstaterade också den senaste avfalls­utredningen som tillsattes av förra regeringen. Också den nuvarande regeringen har, återigen, lyft frågan på bordet.

I dag är ansvaret delat: kommunerna ansvarar för insamling och återvinning av hushållsavfall, med undantag för tidningar och förpackningar, där producenterna har ansvar för insamling och återvinning. Detta producentansvar har fått utstå hård kritik ­sedan det infördes 1994. Att ha två huvudmän som ansvarar för insamlingen från samma hushåll är irratio­nellt, med tanke på både miljö och ekonomi. Med kommunen som huvudman för insamlingen kan transporter samordnas och servicen till medborgarna öka utifrån de olika förutsättningar som råder runtom i landet.

Kommunen är också den naturliga parten för att kommunicera med medborgarna om hur avfallet kan minska och återvinningen öka, och vi kan ­använda till exempel planverktyg, föreskrifter och avgifter som styrmedel. Producenterna har helt ­enkelt inte tillgång till samma breda arsenal av verktyg för att nå miljömålen.

Regeringen har nu föreslagit att insamlingsansvaret ska flyttas från producenterna, alltså näringslivet, till kommunerna, men att producenterna behåller ansvaret för att det som samlas in kan återvinnas till nya produkter. Det är en logisk och praktisk roll­fördelning som tar tillvara båda sidors styrkor.

Somliga menar att det nu blir en ”kommunalisering” nästan i meningen att privat verksamhet ­skulle komma att konfiskeras. Det är fel. Dagens producent­ansvar är ingen ”fri marknad”. I dagens system har staten gett producenterna ensamrätt att ta hand om förpacknings- och tidningsavfall. Det som händer nu är att staten ändrar inriktning på denna ensamrätt.

Andra menar att producenterna blir upplåsta ekonomiskt till en enda motpart, kommunerna, vilket skulle leda till en kostnadsexplosion. Det är också fel. Vi har svårt att tro att näringslivets aktörer, producenterna, inte har förmåga att få gehör för helt rimliga krav på att den ekonomiska ersättningen till kommunerna ska vara både försvarbar och förutsägbar. Dessutom kommer kommunerna, här som i ­andra sammanhang, i allt väsentligt att använda sig av privata utförare för själva insamlingen. Det innebär en konkurrensutsättning med offentlig insyn.

Slutligen oroar sig producenterna för att kommunerna inte ska mäkta med, eller kanske inte ens vilja, nå de nya återvinningsmålen. Det är en obefogad oro. Kommunerna har under lång tid drivit frågan om en annan rollfördelning just för att kunna öka åter­vinningen. Många kommuner har redan själva tagit initiativ till bättre insamling i den egna kommunen, vilket visat sig vara ett vinnande koncept.

Många länder ute i Europa har kommit längre än Sverige när det gäller återvinning. Där är rollfördelningen ordnad på det sätt som regeringen nu föreslår i Sverige – i själva verket är Sverige snart unikt med att vidmakthålla den förlegade ordningen med två huvudmän. Det är nu hög tid att gå till handling och modernisera systemet.

Med kommunerna som ansvariga för insamling av förpackningar och tidningar och producenterna som ansvariga för återvinningen kan vi göra det lätt för människor att göra rätt och därmed nå miljö­målen.

Lorents Burman (S), kommunstyrelsens ord­förande Skellefteå
Peter Danielsson (M), kommun­styrelsens ordförande, Helsingborg
Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande Växjö
Nils Hillerbrand (MP), kommunalråd, Linköping
Robin Holmberg (M), kommunalråd, Ängelholm
Pär Jönsson (M), kommunalråd Östersund
Ulf Kamne (MP), kommunal­råd, förste vice ordförande kommun­styrelsen, Göteborgs stad
Inger Källgren ­Sawela (M), kommun­styrelsens ordförande Gävle
Ulrika Liljeberg (C), kommunstyrelsens ord­förande Leksand
Hans Lindberg (S), kommun­styrelsens ordförande Umeå
Katarina Luhr (MP), miljö­borgarråd, Stockholms stad
Ann-Marie ­Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande Jönköping
Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande Kalmar
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad
Yvonne Stålnacke (S), kommun­styrelsens ordförande Luleå
Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande Järfälla

Trafiken måste fungera i ängelholmarnas vardag (HD/NST 11/2)

Är det verkligen så här vi vill ha det i Ängelholm? Så reagerar troligtvis många när de satt sig in i Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till vision för trafikens utveckling i centrala Ängelholm.

S och MP föreslår nämligen att stadens centrum ska bli ”i princip bilfritt”. Endast de som bor i stan ska tillåtas köra inom den zon som markeras med ett ilsket rött streck. Vad detta kan komma att få för konsekvenser för handeln, restaurangerna och de andra verksamheterna i Ängelholms centrum inser nog de flesta. Och hur blir det med tillgången till havet, stationen, Råbocka Camping och andra målpunkter när matarlederna samtidigt smalnas av och tillgängligheten minskar?

Treklövern delar i grunden synen att våra transporter måste bli mer miljövänliga, mer effektiva och att rätt trafikslag (bil, buss, cykel eller gång) ska användas för den aktuella resan. Vi accepterar dock inte det av S och MP nu föreslagna trafikexperimentet då det är allt för långtgående.

Utgångspunkten för trafiken och infrastrukturen måste alltid vara att den ska fungera i ängelholmarnas vardag. Därför föreslår Treklövern en annan väg för trafikens utveckling byggd på fyra viktiga principer:

  •  Det ska vara lätt att göra rätt i Ängelholm – hållbara trafikslag som buss och cykel ska uppmuntras och förstärkas. Vi är övertygade att människor vill göra smarta val om tillgängligheten är god och utbudet attraktivt.
  • Ett centrum tillgängligt för alla ängelholmare – alla boende i Ängelholms kommun ska garanteras tillgång till centrum. Det är särskilt viktigt för de ängelholmare som inte bor i stan.
  • Infrastrukturplaneringen måste utgå från människans behov – det tycks finnas en övertro till att politiker med kommunala beslut kan förändra ”oönskade” beteenden. Treklövern anser istället att infrastrukturen ska användas för att lösa problem i människors vardag.
  • Värna Ängelholms centrum som handelsplats – Ängelholms centrum är trevligt och har ett bra utbud av butiker, restauranger och kaféer. Stadens centrum måste ges goda förutsättningar även i framtiden med välfungerande och hållbar infrastruktur med god tillgänglighet.

Treklövern vill se ett Ängelholm där trafiken utvecklas så att den möjliggör både bostadsbyggande och ett levande centrum. Då måste framtidens trafiksystem vara funktionellt och ändamålsenligt med god tillgänglighet för alla i Ängelholms kommun. Kan vi kombinera detta med fler hållbara resor ges Ängelholms tätort möjlighet att utvecklas på ett balanserat sätt med respekt för såväl miljön som för ängelholmarnas möjligheter att få ihop livspusslet.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Liss Böcker Sellgren (C)
gruppledare

Lennart Engström (KD)
gruppledare

En vision från drömmarnas värld (HD/NST 3/2)

Trafikberedningens sista debatt i fullmäktige i Ängelholm var en minst sagt förbryllande uppvisning av hänvisningar, jämförelser, slutsatser och ett rött streck runt stadens kärna. Innanför det röda strecket kommer inga bilar få köra annat än de som bor inom området.

Det är åtminstone det som Socialdemokraterna och Miljöpartiet gemensamt föreslår som en framtida vision för trafikutvecklingen i staden.

Inspiration hade hämtats från och jämförelser hade gjorts med storstäder flera gånger större än Ängelholm. Om resultaten är relevanta är därför högst tveksamt.

Bland annat nämndes staden Groningen i Holland som har 200 000 invånare, varav 40 000 studenter, vilket förklarar varför antalet cyklister är så många när utbildningarna ligger ganska centralt.

Beredningen föreslår att Ängelholm ska ligga i framkant bland kommuner av jämförbar storlek. Detta ska uppnås genom att applicera storstadens lösningar på den lilla stadens trafikutmaningar.

Det hade varit klädsamt om man istället hade gjort jämförelser med liknande städer som Ängelholm med cirka 25 000 invånare. Så tycks dock inte vara fallet.

Det är tveksamt om mindre städer såsom Ängelholm klarar av så stora begränsningar i trafiksystemet utan att man äventyrar innerstadens handel.

S och MP talar vackert om innerstadsmiljön, men utan tillströmmande besökare och utan tillräckligt intressant utbud av affärer kan visionen, om den genomförs, sluta med ett större planeringshaveri. Vem tar då hand om notan?

Vem kan se den affärsinnehavare som tvingas stänga sin butik i ögonen och förklara varför tveksamma politiska visioner förstört dennes drömmar och ekonomiska framtid?

Beredningens ordförande påstod i fullmäktigedebatten att såväl Systembolaget som Ica ligger utanför stadskärnan. Jag antar att beredningens ordförande vid det här laget kontrollerat stadskartan och konstaterat att såväl Ica som Systembolaget tillhör stadens centrum.

Hur säkert är det att vi har kvar Ica i staden när parkeringen vid Ica och Systembolaget hamnar innan för röda muren, förlåt, röda linjen?

Handeln riskerar att påverkas mycket negativt med en utdöende stadskärna som följd där massor med instegsjobb försvinner. Är det verkligen så här ängelholmarna vill ha det?

Slutligen kan man fråga sig vad alla cyklister gör när det snöar, blåser kuling eller störtregnar. Javisst, de flesta tar bilen såklart.

Det är en sak att drömma och en annan sak att leva i verkligheten. Det känns som om Socialdemokraterna och Miljöpartiet i trafikberedningen lever i drömmarnas värld och glömt väckarklockan.

Cornelis Huisman (M)

Staden och demokratin skadas (HD/NST 3/2)

Jag är arg och orolig.
Det som hänt i myndighetsnämnden är förfärligt.
Det skadar kommunen och det skadar förtroendet för politiker och demokratin.

Kaoset kring frågan om ”böter” för att fastighetsbolaget Backahill lät hyresgästerna flytta in i Rönne brygga som planerat trots avsaknaden av ett kommunalt intyg utlöste kaoset.
Men det har varit en lång tids turbulens med misstänksamhet, hårda ord och tveksam hantering.
Vi har olika åsikter, det är därför det finns en politisk nämnd. Men det får inte bli så att en majoritet vrider på fakta, undanhåller information, stryper debatt och med förtäckta hot styr besluten.
Plan- och bygglagen är svår. Den innehåller stora straff i form av byggsanktionsavgifter för den som gör fel.
”Böterna” räknas i förhållande till byggytor. Därför kunde det för Rönne brygga bli två miljoner kronor för ett felande intyg.
För ett ridhus, där byggherren gjorde ett liknande fel, blev det över en miljon kronor. I slutänden ströks straffet då det ansågs orimligt.
Andra orimligheter kan vara ett ”svartbyggt” plank vid en altan för 20 000 kronor.

Alla ska betraktas som oskyldiga tills motsatsen är bevisad. Alla har också rätt att försvara sig.
Så har vi moderater agerat i fallet Rönne brygga liksom i några andra ärenden. Vi har pratat med inblandade, skaffat information och gjort egen bedömning.
I fallet Rönne brygga skrev vi ett PM med bifogade dokument och förklarade varför det inte borde bli något straff. Det godkändes även av Centern och Kristdemokraterna.
Det viktigaste är att kommunen hade kunnat utfärda intyget före inflyttning. Lagen säger att sådant ska hanteras skyndsamt.

Istället för att låta alla få samma information vägrade ordföranden att låta vårt PM med bilagor gå med i kallelsen. Istället bifogades nya handlingar från tjänstemän där våra argument bemöttes utan att det som skulle bemötas fanns med.
I samma utskick meddelades att frågan om jäv skulle väckas. Vi misstänkliggjordes.
På mötet prövades jävsfrågan av personer som inte kände till bakgrunden. Svaret blev nej, inget jäv. Tjänstemännen som utrett sitt arbete är självklart inte jäviga enligt samma märkliga logik.

Att de utpekade fritidspolitikerna blev upprörda och gick hem är begripligt.
Och jag som inte var på mötet, men ändå är utpekad som jävig, funderar över om kommunpolitik är värt att lägga tid på.

Anders Davidsson (M)
Myndighetenämnden