Nu är det upp till bevis (NST 30/1)

Ängelholms kommun är attraktiv att bo och leva i. Det vet vi som bor här, men även andra upptäcker det och flyttar hit. Gott boende i hela kommunen, mysigt centrum, naturen och de långa stränderna skapar livskvalitet som lockar fler. Det medför bland annat ökade skatteintäkter och möjliggör fortsatt utveckling av den kommunala servicen, utan att behöva höja skatten.

Denna utveckling har dock inte skett av sig självt. Ängelholm har växt genom en målmedveten politik som gett nya bostäder, både i centrum och i tätorterna. Potentialen att fortsätta utveckla Ängelholm till en av Sveriges bästa boendekommuner är fortsatt stor. Just nu pågår exempelvis planeringen av nya bostadsområden i södra och norra Ängelholm. Det är viktiga projekt som lägger grunden för kommunens framtida utveckling.

Samtidigt finns ett högaktuellt område där planeringen sedan valet i höstas står still: stationsområdet och Scantomten. Detta område har potential att erbjuda attraktivt, miljövänligt och centrumnära boende med goda kommunikationer och borde rimligtvis vara högprioriterat även för den nya majoriteten.

Att bebygga stationsområdet är dock inte helt problemfritt. Socialdemokraterna har i flera år duckat för frågan om trafiken vid en utbyggnad av stationsområdet och mer eller mindre konstaterat att det nog går att lösa ändå.

Treklövern menar därför att det är upp till bevis för Socialdemokraterna och den nya majoriteten. Vi uppmanar Lars Nyander (S) att återuppta det viktiga detaljplanearbetet för stationsområdet och Scantomten så att den positiva befolkningsutvecklingen inte stannar av. Om Socialdemokraterna inte tar sitt ansvar kommer Treklövern att tvingas agera i nämnder och styrelser för att planeringen ska fortskrida.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Liss Böcker Sellgren (C)
gruppledare

Lennart Engström (KD)
gruppledare

Varför far Lars Nyander (S) med osanning? (NST 27/1)

Svar till Lars Nyander (S) och Marianne Larsson angående ny bro till sjukhusområdet.

Kommunstyrelsens nye ordförande hävdar i ett insändarsvar den 11 januari att Socialdemokraterna ”hade ingen kännedom om denna bro förrän sent 2014”. Det är direkt felaktigt.

Både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (Nyander var själv med och röstade om ärendet den 19 december 2011) har hanterat och fattat demokratiska beslut om avtalet mellan Hälsostaden och Ängelholms kommun gällande ny bro till sjukhusområdet. Den som vill läsa avtalet eller se beslutsgången kan hos kommunen begära ut handlingarna som finns i ärendet (diarienummer 2010/96). Att Lars Nyander (S) far med osanning om detta kan endast bero på två saker: antingen är han dåligt påläst eller så vill han medvetet misstänkliggöra och svartmåla den tidigare majoriteten.

Nyander (S) ondgör sig över avtalets utformning (eftersom han inte kostnadsfritt kan riva upp det). När två parter tecknar avtal skrivs villkor in som skyddar dem. För mig är det viktigt att kommunen är en trovärdig avtalspartner, oavsett vilka partier som styr och vilka beslut de fattar. Jag kommer att fortsätta hävda vikten av seriöst avtalsskrivande, även om jag inte håller med i eventuella beslut som (S) kan fatta som grund för avtalen.

Varför vill då Lars Nyander (S) misstänkliggöra och svartmåla? Antagligen beror det på att verkligheten håller på att hinna ikapp Socialdemokraterna. De lovade saker i valet de visste att de inte kunde hålla och nu måste de hitta någon att skylla på.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Hans Wallmark leder moderat politikutveckling och har utsetts till vice gruppledare i riksdagen

Hans WallmarkModeraterna kommer under våren 2015 att påbörja ett omfattande politikutvecklingsarbete på flera områden. Utvecklingsgruppen Säkerhet i en orolig omvärld kommer att ledas av Hans Wallmark, riksdagsledamot för norra och östra Skåne.

Sverige står idag inför flera stora säkerhetsutmaningar. I Sveriges närområde skapar konflikten i Ukraina och en ökad militär aktivitet i Östersjöregionen en större osäkerhet än på länge. Konflikterna i Mellanöstern och Nordafrika skapar problem med flyktingströmmar och terrorism som även påverkar oss i Europa. Ett förändrat klimat leder till torka och översvämningar i fattiga delar av världen. Allt detta påverkar oss.

Moderaterna måste uppdatera sin försvars- och utrikespolitik för att möta den nya säkerhetspolitiska normalbild vi står inför. Under våren 2015 kommer utvecklingsgruppen att arbeta med att ringa in de viktigaste utmaningarna och möjligheterna och presentera relevanta svar för att stärka Sveriges säkerhet.

Hans Wallmark har även utsetts till Moderaternas förste vice gruppledare i riksdagen efter Tomas Tobé som är ny partisekreterare. I den positionen kommer Hans Wallmark att vara med och leda arbetet med den moderata gruppen och även representera M i en större kontext i riksdagen.

– Jag känner mig hedrad av att ha fått två så ansvarsfulla uppdrag av Moderaterna. Det handlar dels om att söka svar på viktiga utmaningar i framtiden, men även att vara med och leda det dagliga arbetet i riksdagen så bra som möjligt säger Hans Wallmark

Kontakt:
Hans Wallmark
070 695 41 00

Medlemsbrev januari 2015

Robin_litenTill moderata medlemmar och sympatisörer i Ängelholms kommun

Valet i september och konsekvenser därav

Låt mig inledningsvis vara tydlig. Resultatet i kommunvalet den 14 september var mycket dåligt för Moderaterna i Ängelholm. Trots en organisatoriskt mycket väl genomförd valrörelse nådde vi i det här valet inte fram. Moderaterna backade med sju mandat i kommunfullmäktige och gick därmed från 20 platser till 13. Som en konsekvens av detta, och att ett av de tidigare allianspartierna bytte sida, tappade vi makten till en löst sammansatt vänsterkoalition med Socialdemokraterna som största parti. Denna koalition har gjort icke-samarbete till politisk idé och styrande ideologi i Ängelholms kommun. Effekterna av denna politik börjar redan märkas några få dagar in på den nya mandatperioden.

Att göra ett dåligt val får inte bara konsekvenser för möjligheterna att få genomslag för sina idéer och genomföra politik – det innebär också minskade ekonomiska marginaler för partiet. Kretsen har beslutat att i första hand prioritera vår mötesplats M-lokalen och vårt veckoliga lördagskafé. Hädanefter kommer därför information i första hand att sändas ut via e-post och andra digitala kanaler. Se därför till att meddela kansliet om du byter e-postadress.

Eftervalsanalysgruppens arbete

Med anledning av valet tillsatte kretsstyrelsen en eftervalsanalysgrupp under ledning av Hans Wallmark. Under hösten intervjuade gruppen personer som varit aktiva i valrörelsen för att skapa sig en bild kampanjen, budskapen och politikutvecklingsarbetet. Den färdiga rapporten finns att rekvirera från kansliet (angelholm@moderat.se).

Jag delar i stort sett samtliga slutsatser som eftervalsanalysgruppen landade i. Under de senaste fyra åren har Moderaterna i Ängelholm gått i otakt med väljarna. Vi har fattat beslut som vi ansett vara nödvändiga för kommunens utveckling, men samtidigt tappat förankringen hos många väljare – och därmed legitimiteten – för vår politik. Allra tydligast tog detta kanske sig i uttryck i hantering av frågan om en ny väg över Rönneå vid Pyttebron. Denna fråga var inte allena avgörande för valresultatet, men blev symbolfråga för väljarnas känsla av att Moderaterna och Alliansen inte lyssnade.

Trots en mycket väl genomförd valrörelse med många engagerade moderata medlemmar, kanske fler än någonsin tidigare, sattes agendan av andra. Våra förslag om bättre skola, tryggare kommun samt ordning och reda i kommunens ekonomi och styrning nådde inte igenom bruset av Pyttebroar och badhusdiskussioner. Vi har all anledning att vara självkritiska och lära av de misstag vi gjort, men samtidigt känna ödmjukhet inför de 25,29 procent, drygt 6700 personer, som röstade på Moderaterna. Vi behövs och våra väljare förväntar sig att vi håller den moderata fanan högt, även i opposition.

Fyra arbetsgrupper för en moderat nystart

Att förlora ett val är dock inte enbart av ondo. Det ger oss också chans att börja om och få en nystart med nya företrädare, förslag och idéer. Kretsstyrelsen har tillsatt fyra arbetsgrupper med deltagare från den nya fullmäktigegruppen. Uppgiften är att diskutera och lägga förslag för hur Moderaterna i Ängelholm ska utvecklas de kommande åren. Grupperna är som följer:

1. Politik (leds av undertecknad)
Hur ska den moderata politiken utformas på kort sikt, inför kommande val och kommande mandatperioder? Målet är att ha en slagkraftig oppositionspolitik samtidigt som vi behöver en politik för den kommande mandatperioden. Denna politik ska leda till maktskifte 2018 och behöver vara både trovärdig och offensiv. Gruppen ska utveckla formerna för politikutveckling och möjliggöra för alla medlemmar att delta.

2. Oppositionsrollen (leds av Elisabeth Sandberg Kullenberg)
Hur ska Moderaterna agera i rollen som ledande oppositionsparti och hur ska vi på bästa sätt få genomslag för vår politiska plattform. Här spelar Treklövern, det vill säga samarbetet mellan Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, en avgörande roll. Moderaterna ska vara en aktiv opposition med motioner, interpellationer och seriöst arbete i nämnder och beredningar. För detta behövs en väl uttänkt strategi och plan.

3. Kommunikation (leds av Anders Davidsson)
Gruppens uppdrag består i att utveckla Moderaternas kommunikativa arbete. Det handlar både om den externa kommunikationen med väljarna, men också om bättre möjligheter att synas i den lokala pressen. Vi behöver se över hur vi kampanjar samt vilken profil och framtoning Moderaterna i Ängelholm har.

4. Effektivt resursutnyttjande (leds av Tomas Fjellner)
Gruppen kommer att diskutera om Moderaterna använder tillgängliga resurser på bästa sätt. Det kan handla om föreningsstrukturen och om vi tar hand om befintliga och nya medlemmar på rätt sätt. Gruppens arbete är främst organisatoriskt och internt, men är samtidigt avgörande för att vi ska ha rätt förutsättningar att genomföra en lyckad valrörelse 2018.

Vägen framåt

De senaste månaderna har Moderaterna i Ängelholm sett en positiv medlemstillströmning. Det finns många som brinner för Moderaternas politik och som genom sitt medlemskap och engagemang vill bidra. Vägen framåt är inte enkel och för många av oss är oppositionsrollen ny. Jag är dock övertygad om att vi har idéerna och kraften att återkomma starkare och mer redo att ta ansvar för Ängelholms kommun efter 2018, tillsammans med våra kollegor i Treklövern. Jag vill passa på att rikta ett varmt tack till alla de medlemmar som deltagit i valrörelsen, som pratat moderat politik vid middagsbjudningarna och som på andra sätt bidragit till att drygt var fjärde ängelholmare röstade på oss den 14 september.

Under den kommande mandatperioden kommer Moderaterna som jag nämnt fortsätta genomföra politikutveckling med sikte på valet 2018. Jag vill bjuda in alla medlemmar att delta i detta arbete. Det kan handla om att delta i workshops (inbjudningar kommer längre fram), besöka vårt lördagskafé (som ska utökas med mer politiskt innehåll utöver den trevliga samvaron) eller skicka ett mail till mig med synpunkter eller idéer. Alla kan bidra med sina kunskaper och förslag.

Med önskan om ett gott 2015!

Robin Holmberg
gruppledare/oppositionsråd

Tid för klarspråk om försvaret (SVD Brännpunkt 12/1)

När Folk och Försvars rikskonferens nu inletts kan vi se tillbaka på ett oroligt år med ökad osäkerhet i flera delar av världen. Konflikter, krig och kriser i Irak, Syrien och delar av Afrika är några exempel. Människor flyr från våld och förföljelser i de kraftigaste flyktingströmmarna sedan andra världskriget.

Osäkerheten ökar även i Sveriges närhet. En ny säkerhetspolitisk normalbild har etablerats i vårt närområde. Kränkningen av svenskt territorialvatten under hösten kan inte ses som en enskild händelse, utan som ett symptom på ökad spänning. Den ryska aggressionen mot Ukraina riskerar att resultera i en långvarig konflikt i Sveriges och EU:s direkta närhet.

Samtidigt pågår ännu omställningen av det svenska försvaret. Det försvar som Alliansregeringen ärvde 2006 mötte inte de krav som moderna konfliktsituationer ställer.

Den inriktningsproposition riksdagen fattade beslut om 2009 var motiverad i sak. Värnplikten har gjorts vilande och den nya insatsorganisationen bemannas genom frivilligt rekryterade soldater och sjömän. Glädjande nog ser vi ett stort intresse för framtidsyrkena som soldat, sjöman och gruppbefäl. Därmed inte sagt att det saknas utmaningar och problem att hantera.

Just förmågan att beskriva verkligheten på ett sätt som människor känner igen sig i, har inom försvarspolitiken stundtals varit svårt för Moderaterna. Undersökningar visar att vi på detta område har tappat i förtroende ända sedan 2006. Försvaret tillhörde förvisso inte väljarnas mest prioriterade frågor i höstens val. Sannolikt har ämnet ändå spelat en viss roll för valutgången.

En anledning till tillbakagången grundlades redan under Alliansregeringens första mandatperiod. Den största förändringen av Sveriges försvar på 100 år föranleddes inte av någon bredare krisinsikt om förändringens nödvändighet.

Reformtempot sedan 2009 har varit högt. Ändå har det saknats en sammanhängande berättelse. Med tiden har det etablerats en bild av att Moderaterna inte talar klarspråk i försvarsfrågor. Stundtals har partiet haft ett tonläge som snarast speglat hur man önskat att verkligheten sett ut. Inte hur den faktiskt varit.

Istället för att lyfta fram brister som ett argument för behovet av fortsatta förändringar, har dessa tonats ned. Exempelvis beskrivningen av arbetet med den frivilliga rekryteringen i närmast uteslutande positiva termer, har rimmat illa mot bakgrund av rapporter om förtida avhopp.

I dag står det klart att den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa har försämrats i en snabbare takt än vad som förutsågs för bara ett år sedan. Mot den bakgrunden var det välkommet att flera partier anslöt sig till Alliansens initiativ i Försvarsberedningen i våras om försvarssatsningar. Samtidigt hade Moderaterna under lång tid en inarbetad beskrivning av ett Ryssland som saknade både stark offensiv kapacitet och intentioner att skapa konflikter med sina grannländer. Här fanns en diskrepans mellan ord och handling som gjorde det svårt att förklara vår politik.

Det ska framhållas att Alliansregeringen tog initiativ till nya materielprojekt och mer resurser till övning och stärkt incidentberedskap. Men när det nu står klart att ett nytt normalläge vuxit fram i vårt närområde, hade det varit önskvärt ifall försvarsförmågan hade förstärkts mer redan under Alliansregeringen.

Som politiker är det enkelt att ta emot positiva reaktioner på den egna politiken. Svårare, men desto viktigare, är att även kunna erkänna fel och brister. Några av Nya Moderaternas främsta styrkor ligger i att vara nyfikna och våga förändra.

Under våren kommer vi därför att bjuda in brett till samtal om de försvarspolitiska vägvalen framöver. Tillsammans med medlemmar, forskare, anställda i Försvarsmakten, bloggare och många fler vill vi utveckla svar på de frågor som det nya säkerhetspolitiska läget ställer.

Vi måste även se över våra internationella försvarspolitiska samarbeten för att stärka landets säkerhet. Sverige behöver ta viktiga steg närmare Nato. Moderaterna vill att den svenska regeringen tar initiativ till en Natostudie som ser över de konkreta förutsättningarna för ett svenskt natomedlemskap.

Det handlar om att hoten mot vår säkerhet är mer gränslösa och föränderliga än tidigare. Detta konstaterande måste få konsekvenser för vår försvars- och säkerhetspolitik. Sverige är en del av Europa och har ett stort ansvar för säkerhet och stabilitet i vår del av världen.

Hans Wallmark
Försvarspolitisk talesperson (M)

Säkerhetspolitiskt debattinlägg i Sydsvenskan 1/1

En ny säkerhetspolitisk normalbild har etablerats i Sveriges närområde. Den är ett resultat av Rysslands aggression i Ukraina och ett mer offensivt övningsmönster i Östersjöområdet.

Den senaste tiden har medierna också kunnat rapportera om hur civilflyget i sin närhet har sett ryska plan i luften utan att de varit medvetna eller förvarnade om dess existens därför att transpondrarna varit avslagna.

Det finns inga rationella skäl att agera på det här viset. En allvarlig olycka riskerar att rycka allt närmare efter dessa återkommande tillbud. Försök till styrkeuppvisning skulle en förklaring kunna lyda. Ligistfasoner, en annan.

Men Ryssland använder även andra medel för att påverka länderna i Europa. Det handlar bland annat om att stödja partier som ligger nära den ryska regimen såsom gjorts med exempelvis franska Nationella Fronten. Putinregimen skruvar upp propagandakriget genom stora mediesatsningar i flera europeiska länder.

Det ryska agerandet är något som vi i Sverige och EU måste vara vaksamma på. Ryssland hoppas genom användandet av sin mjuka makt, när det gäller till exempel ekonomi, retorik och medier, kunna splittra ett enigt agerande från EU.

I Sverige kan vi se hur ett parti – Sverigedemokraterna – hänvisar till att Sverige inte borde överväga att gå med i Nato på grund av hur det skulle uppfattas i Moskva. Dessutom argumenterar SD emot EU:s associeringsavtal med länder i Rysslands närhet. Det var just Ukrainas närmande till EU som utlöste massdemonstrationerna på Majdantorget i Kiev för ett år sedan.

I början av 2015 startar arbetet med att ta fram ett nytt försvarsbeslut som riksdagen ska kunna ta ställning till någon gång i början av sommaren. Förhoppningsvis kan de satsningar och den inriktning som görs börja gälla från 1 januari 2016.

Ett nytt inriktningsbeslut ställer Sverige inför viktiga vägval när det gäller vårt framtida försvar. Dels är frågan hur vi kan hantera den nya säkerhetspolitiska normalbilden i vårt närområde, men frågan är även hur Sverige kan bidra till att möta mer okonventionella hot, som till exempel de terrorgrupper som svenska soldater ställs inför i insatsen i Mali efter årsskiftet.

Det finns idag en bred politisk enighet kring att det svenska försvaret ska stärkas. Alliansregeringen presenterade i april en rad förslag med satsningar på personal, modern materiel och mer övning. Försvarsberedningen ställde sig sedan bakom detta.

Vi måste nu se till att satsningar genomförs, men även fortsätta att anpassa försvaret efter det ständigt föränderliga säkerhetsläget i närområdet.

Vi moderater anser att en saklig utredning av vad ett Natomedlemskap skulle innebära för Sveriges del är en viktig pusselbit i den analysen. Den nya normalbilden och de slutsatser som ambassadör Tomas Bertelmans utredning kom fram till gör att tiden nu är mogen för en fördjupad diskussion i vårt land.

Efter årsskiftet skickar Sverige ner cirka 250 soldater till Mali för att skapa bidra till stabiliseringsinsatsen i landet. Vi sänder förband som har en hög specialkompetens när det gäller underrättelseinhämtning och som kommer att göra viktiga insatser. Det är denna typ av specialkunskap som Sverige bör bidra med i framtida internationella missioner.
Sammantaget står Sverige inför ett 2015 som innebär stora försvars- och säkerhetspolitiska utmaningar, såväl i närområdet som globalt. Sverige bör möte detta genom fortsatta satsningar på sitt nationella försvar, ökat internationellt samarbete inom EU, Norden och med Nato och genom att fortsatt använda de specialkompetenser som Försvarsmakten besitter för att bidra till fred och säkerhet internationellt.

Hans Wallmark