Fler snabba och stabila internetuppkopplingar i Ängelholms kommun

Nya M
PRESSMEDDELANDE 2014-08-27

Betydelsen av snabba och stabila bredbandsuppkopplingar ökar. Väl utbyggd infrastruktur är avgörande för möjligheterna att bo, verka och exempelvis driva företag i hela Ängelholms kommun i framtiden. Samtidigt förändrar ny teknik beteenden och förväntningar. Allt fler företag och privatpersoner vill göra kommunala ärenden framför datorn på tider som passar dem. Moderaterna vill därför genomföra en kraftig satsning på IT i Ängelholm och höja ambitionen i både utbyggnadstakten av infrastruktur samt utvecklandet av digitala tjänster.

Moderaternas IT-satsning tar sin utgångspunkt i de mål som fastställts i Ängelholms bredbandsstrategi 2012-2020. År 2015 ska 40 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med en hastighet av minst 100 Mbit/s och år 2020 ska 95 procent ha tillgång till en snabb uppkoppling. För att uppnå dessa mål föreslår Moderaterna att ambitionsnivån för utbyggnadstakten inom fiber, 4G-uppkoppling och wifi höjs.

Skolan i Ängelholm ligger i framkant inom IT. Ängelholms kommun har genomfört en av de första och största ”en till en”-satsningarna i skolan. Det innebär att alla elever i alla årskurser från och med höstterminen 2014 har en egen dator att använda i skolarbetet och att trådlöst bredband finns i alla skolbyggnader. De goda erfarenheterna av IT-utbyggnaden i skolan visar att även andra delar av kommunens verksamhet kan intensifiera sitt arbete med IT och modern teknik. Det kan handla om e-tjänster, att tillgängliggöra kommunal data samt andra digitala tjänster.

– När fler ängelholmare får tillgång till snabbt och stabilt bredband minskar avstånden i samhället och mellan människor. Det gagnar tillväxten av nya företag samt utbyte av erfarenheter och kulturer. Väl utbyggd infrastruktur i hela kommunen gör det även möjligt för invånare på landsbygden att kommunicera på samma villkor som de som bor mer centralt, säger Daniel Jönsson (M).

Moderaterna vill genomföra följande satsningar på IT i Ängelholms kommun:

1) Uppdrag till Ängelholmshem och Ängelholmslokaler
AB Ängelholmshem får i uppdrag att förse alla sina fastigheter med bredband via fiber senast den 31 december 2015. AB Ängelholmslokaler ska förse alla fastigheter som barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden bedriver verksamhet i med bredband via fiber. I samband med detta ska det säkerställas att leverantören informerar och ger möjlighet till andra fastighetsägare, såväl privatpersoner som företag i närområdet, att ansluta sig.

2) Mobilt bredband
Ängelholms kommun ska genomföra mobiltäckningsmätningar likt Växjö kommun. Genom mätutrustning monterat på någon av kommunens fordon kan Ängelholms kommun kontinuerligt mäta faktisk täckning för mobilt bredband. Resultatet ska publiceras på kommunens hemsida så att alla invånare kan få en oberoende jämförelse av de olika operatörernas täckning. Genom att visa på den reella täckningen är vi övertygade om att leverantörerna av mobilt bredband påskyndar utbyggnaden, speciellt på landsbygden.

3) Wifi
Ängelholms kommun ska fortsätta bygga ut öppet och fritt wifi. Alla kommunens bibliotek ska införa öppen wifi utan krav på inloggning. Moderaterna vill även att wifi ska vara lika självklart på ett äldreboende som på en skola då en ny generation äldre förväntar sig tillgång till internet. I förlängningen bör även fler allmänna ytor där människor ofta vistas, exempelvis stadsparken, vara utrustade med fritt wifi likt surfzonen på Stortorget.

4) Bredbandsportal
Ängelholms kommun ska inrätta en bredbandsportal på engelholm.se med möjlighet för invånarna att anmäla intresse för fiber (till respektive leverantör) samt med tydliga kartor som visar var fiber finns i dag.
Det finns många leverantörer av bredband via fiber, men som invånare är det svårt att få information om vilka de är samt var de finns. Genom att tydliggöra detta och tillhandahålla kontaktinformation kan ängelholmarna enkelt se om de har möjlighet att ansluta till fiber.

5) E-tjänster
Ängelholms kommun erbjuder redan i dag många e-tjänster, men många fler ska skapas. Ambitionen ska vara att allt som inte kräver personlig kontakt på sikt ska kunna skötas via kommunens hemsida. Vinsterna är många, både för den enskilde och för kommunen.

6) Mina meddelanden
Ängelholms kommun ska ansluta sig till tjänsten ”Mina meddelanden”. Detta är en digital brevlåda administrerad av Skatteverket som möjliggör för kommunen att på ett säkert sätt skicka meddelande till invånare som föredrar digital kommunikation framför papper. Det innebär även en vinst för miljön genom minskad mängd papper och posttransporter.

7) Felanmälansapp
Ängelholms kommun ska utarbeta en applikation till mobila enheter för att rapportera in fel och brister i den fysiska miljön. Genom att göra det enkelt för invånarna att rapportera in fel kan alla hjälpas åt att få ett bättre Ängelholm där dessa upptäcks och åtgärdas snabbare.

8) Öppen data
Moderaterna vill att Ängelholms kommun utreder vilken kommunal data som kan tillgängliggöras för allmänheten. Det bidrar till ökad öppenhet och demokrati då fler kan ta del av den information som kommunens verksamheter besitter. Datan kan även användas för att producera appar, webbapplikationer med mer till nytta för invånarna. I utredningen av vilken data som ska tillgängliggöras ska hänsyn tas till frågor om integritet.

Mer information:
Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande
Daniel Jönsson (M)

Ekonomin är viktigast (HD/NST 25/8)

En undersökning som presenterades strax före sommaren visade att endast sju procent ansåg att ekonomi är den viktigaste valfrågan. Detta är för mig mycket märkligt. Ekonomi för stat, landsting och kommun fungerar precis som vår hushållsekonomi. Det måste finnas en balans mellan utgifter och inkomster, gärna med en trygg buffert.

Oavsett om det handlar om privat ekonomi eller offentlig ekonomi så borgar en stabil ekonomi för att man kan ta dyra beslut när så behövs. Finns inte en stabil ekonomi finns inte heller möjligheten att ta dyra beslut. Sverige har gått från att ha högst skattetryck i världen till femte plats under alliansens styre. Vill vi bli världsmästare i denna kategori igen?

Alliansen har lotsat Sverige igenom en av de tuffaste lågkonjunkturerna på länge. Sverige har klarat denna lågkonjunktur mycket bra i ett europeiskt perspektiv. Nu vädrar vissa partier morgonluft och lägger i många fall ofinansierade vallöften. Några exempel:

Sverige är tillsammans med några andra västländer världsledande i ansvarig miljöpolitik. Tyvärr räcker inte detta för Miljöpartiet. Vi måste bli oerhört mycket bättre, kosta vad det kosta vill. Betalarna är vi medborgare. Mig veterligen är Sverige ett litet land bland många andra på vårt jordklot. Vore det inte bättre att försöka påverka och hjälpa andra länder att bli så ansvarsfulla som vi är i dag? För det är väl inte så att miljöpåverkan stannar inom varje lands gräns? Miljöpartiet lanserar nya miljöavgifter (skatter). Skatterna skall tas ut på koldioxid, energi, transporter och samhällets fiende nummer ett – flyget. Bromma skall läggas ner. Att detta också kommer att drabba Ängelholms/Helsingborgs flygplats är fullständigt ointressant. Flyget ska straffas bort med miljöavgifter, alla ska åka tåg.

Vänsterpartiet vill dramatiskt minska på Sveriges försvar. Detta i en tid då Ryssland visar sig alltmer aggressivt och som dessutom misstänks ha medverkat till nedskjutning av civilt flyg och stöttat rebeller i ett annat land – mycket märkligt.

Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ vill minska arbetstiden till 35 timmar per vecka. Enligt oberoende uträkningar skulle detta vänsterexperiment kosta Sverige 155 miljarder per år – var ska dessa miljarder tas ifrån? Samma vänsterexperiment har totalt misslyckats i det socialistiska Frankrike, men varför lära av historien?

Moderaterna och alliansen har alltid värnat om en stabil ekonomisk politik. Jag ser med oro på alla märkliga radikala, experimentella och ofinansierade förslag som kastas fram från ovan nämnda partier.

Det är ju också så att Socialdemokraterna ska förhandla med dessa partier vid en eventuell valframgång. Vilken röra kommer inte det att bli, hur lång tid kommer det att ta och hur stabil ekonomi kommer Sverige att ha efter några år med denna radikala experimentlusta?

Ulf Pethö (M)

kandidat till kommunfullmäktige i Ängelholm

Vi har gjort skolan till en av de bästa (NST/HD 24/8)

Ängelholms skolor har de senaste 7 åren gjort en närmast sensationell resa. Vi har gått från den nedre halvan i olika rankingar till den absoluta toppen i Sverige. Detta tack vare målmedvetna satsningar från Moderaterna och våra allianskollegor. Trots tuffa ekonomiska tider har vi satsat på lärarna genom höjda löner, karriärtjänster och fortbildning. Och på eleverna med stora investeringar i modern IT-utrustning, där alla elever i dag får en egen dator.

Hur det sett ut om oppositionen istället styrt i kommunen kan vi inte veta. Min gissning är att vi varit kvar på den nedre halvan, om man tänker på att:

  • Lärare i S-styrda kommuner tjänar i snitt 500 kronor mindre i månaden.
  • 40 av de 50 bästa skolkommunerna enligt Dagens Samhälle styrs av Alliansen. Och 38 av de 50 sämsta styrs 38 av S och V.
  • 13 av de 20 bästa skolkommunerna enligt Lärarförbundet styrs av Alliansen.
  • 18 av de 20 bästa skolkommunerna enligt SKL är Alliansledda.

Men valet den 14:e september handlar inte om vad vi har gjort. Valet handlar om vad som ska hända de kommande 4 åren. Och vilka som vinner valet i Ängelholm är helt avgörande för om denna fantastiska utveckling ska få fortsätta.

Moderaterna har ett helt batteri med förslag för hur Ängelholms skolor ska bli än bättre. Det handlar bland annat om fortsatta satsningar på höjda lärarlöner och karriärtjänster. Forskarskola och vidareutbildningar. Om språkcheckar, matteverkstad och ett Science Center. Mer fysisk aktivitet och trygghet och arbetsro för eleverna.

Mot detta står en mycket spretig opposition, utan idéer. Ett vänsterparti som vill avskaffa betygen. Sverigedemokrater som endast bekymrar sig om var skolavslutningar ska hållas. Ett Engelholmsparti som lovar allt till alla, utan konkreta förslag. Och Socialdemokraterna som tror att mer pengar oavsett vad de används till är lösningen.

Vi nöjer oss inte med att vi gjort vår skola till en av de bästa i Sverige. Vi satsar på en skola i världsklass!

 

Daniel Jönsson (m)

ordf. Munka Ljungbymoderaterna

ledamot Barn- och Utbildningsnämnden

På Ukrainas nationaldag 24 augusti (Norrbottens-kuriren)

I dag, den 24 augusti är det Ukrainas nationaldag. Den firas till åminnelse av att Ukraina den dagen 1991 blev en självständig stat, fri från Sovjetunionen. I dag kämpar Ukraina för att behålla den självständigheten och säkra sin territoriella integritet. Konflikten i Ukraina och den ryska aggressionen har skakat den europeiska säkerhetsordningen i grunden. Den ökade osäkerheten gör att Alliansregeringen har presenterat ett kraftfullt paket med satsningar på Sveriges försvar.

Vi vill tillföra 27 miljarder extra till försvaret fram till slutet på nästa försvarsinriktningsperiod. Det är den största satsningen på försvaret sedan 1950-talet. Alliansregeringen har presenterat konkreta satsningar på personal, ny materiel och mer övning och närvaro i strategiskt viktiga områden som Östersjön och Gotland. Det innebär en betydande förstärkning av Sveriges försvarsförmåga. Alliansregeringen utvecklar också försvarssamarbetet med våra nordiska grannar och Nato.

Alla är dock inte lika bekymrade över den ryska aggressionen i Ukraina. Torbjörn Björlund, ledamot för Vänsterpartiet i riksdagens försvarsutskott, säger att EU-utvidgningen ska ses som ett hot mot Ryssland och om den ryska annekteringen av Krim att ”det var emot folkrätten och ska naturligtvis inte accepteras. Samtidigt sköts inte ett enda skott. Det måste betyda något”.

Den sortens ursäkter för det ryska agerandet visar på en oroande undfallenhet mot Putins Ryssland och förnekar länder som Ukraina, Azerbajdzjan och Georgien rätten att själva välja om de vill gå med i EU. Vänsterpartiet vill dessutom dra ner försvarsanslaget med en dryg miljard om året och avveckla Sveriges samarbete med Nato.

Miljöpartiet vill även de dra ner på försvarsanslaget, men ännu mer än vad Vänsterpartiet föreslagit. (MP) lade i sin senaste budget fram förslag som skulle innebära en minskning av anslagen till det militära försvaret med drygt 2,5 miljarder årligen. Dessutom vill (MP) inte gå vidare med nästa generations Jas Gripen eller nästa generations ubåt. Miljöpartiet verkar överhuvudtaget inte ha tagit intryck av vad som har hänt i Ukraina det senaste halvåret.

Sammantaget är Vänsterpartiets och Miljöpartiets försvars- och säkerhetspolitik mycket oroande för Sverige, men även för länder som Ukraina. Den är också något som Socialdemokraterna måste ta ställning till om de vill bilda regering med (V) och (MP). I en tid av ökad osäkerhet behöver Sverige mer satsningar på försvaret och internationellt samarbete – inte mindre.

Cecilia Widegren (M),
riksdagsledamot Skaraborg, Försvarsutskottets vice ordförande tillika Alliansgruppledare

Hans Wallmark (M),
riksdagsledamot norra och östra Skåne, Ledamot av Försvarsutskottet

Pressmeddelande: Uppta förhandlingar om att köpa Nybroskogen

MCKDPRESSMEDDELANDE 20 augusti 2014

Nybroskogen är av strategiskt värde som grön lunga och rekreationsmiljö för ängelholmarna. De närmaste åren kommer Ängelholms kommun att investera betydande belopp i infrastruktur i eller i anslutning till skogen. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna vill därför att Ängelholms kommun ska uppta förhandlingar med statliga Sveaskog om att köpa Nybroskogen.

Ängelholms kommun ska bli en förebild i miljö- och klimatarbetet. Det har Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna lovat ängelholmarna inför valet den 14 september. Ett led i denna ambition är skyddandet av tätortsnära grönområden. Dessa är viktiga för att kunna erbjuda ängelholmarna tillgång till rekreation och natur i närhet till bostaden. Vi vill därför uppta förhandlingar med Sveaskog om att köpa Nybroskogen.

Ambitionen är att skydda skogen och knyta den till en grön helhet tillsammans med Hembygdsparken. Därmed tillförsäkras nuvarande och framtida generationer ängelholmare tillgång till skogen. Vi ser stora möjligheter att utveckla området till än mer attraktiv rekreationsplats i centrala Ängelholm, exempelvis med grillplatser, utegym, motions- och promenadslingor samt naturupplevelser. Utveckling av Nybroskogen som rekreationsområde kompenserar även för det intrång i den gröna miljön som Klippanvägens förlängning innebär.

– De kommande åren kommer Ängelholms kommun att investera i ny belysning i motionsspåret, ny gång- och cykelbro från Haradal till Nybroskogen och på sikt även ett utbyggt reningsverk med utökad kapacitet. Allt pekar på att Nybroskogen kommer att vara av strategiskt värde för kommunen framöver och då vill vi få rådighet över den, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

– När vi förtätar Ängelholms stad med nya bostäder och ny service är det viktigt att slå vakt om våra gröna lungor. Människor behöver möjlighet till rekreation i närheten av hemmet. Därför vill vi skydda de delar av skogen som inte behövs för reningsverkets utveckling, säger Liss Böcker Sellgren (C), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

– Ett eventuellt köp och skyddande av Nybroskogen är ett led i att göra Ängelholms kommun till en mer miljövänlig och klimatsmart kommun. Vi vill se fler tätortsnära områden som garanterar grönska för de som bor och rör sig i närheten. Nybroskogen är viktig för Ängelholm, därför vill vi skydda den, säger Lennart Engström (KD).

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna vill ge Ängelholms kommuns mark- och exploateringsavdelning i uppgift att snarast uppta förhandlingar med Sveaskog. Politiskt ställningstagande till eventuell affär kommer därefter att ske med utgångspunkt i diskussionen mellan parterna.

Mer information:
Robin Holmberg (M)
Liss Böcker Sellgren (C)
Lennart Engström (KD)

200 år av fred bygger på svenskt försvar (GP 19/8)

Sverige firar den 14 augusti 200 år av fred. Det har möjliggjorts med det svenska försvaret som grund.

Den senaste tiden har vi sett två tydliga exempel där fredliga medel inte räcker till för att förhindra våld och brott mot folkrätten – Rysslands aggression mot Ukraina och Islamiska statens (IS) frammarsch och övergrepp mot civila i Syrien och Irak.

Sverige bedriver idag en utrikes- och säkerhetspolitik där vi aktivt tar ställning för fred, frihet och demokrati. För att arbeta för de målen har Sverige en omfattande verktygslåda som innehåller bland annat bistånd, diplomati, handel men också militära medel. Sverige har sedan slutet på andra världskriget varit ett av världens mest aktiva länder när det gäller fredsfrämjande. Flera S-regeringar har också skickat iväg trupp på fredsfrämjande insatser till exempelvis Afghanistan.

Den traditionen har alliansregeringen byggt vidare genom att svensk militär har deltagit i flera viktiga internationella insatser för fred och säkerhet. Dessa insatser har banat väg för långsiktigt bistånd och handel. Utveckling kräver säkerhet och vice versa.

Freden 1945, efter andra världskriget, blev ett lyft för oss som var unga då, skriver Thage G Peterson. Vad han inte nämner är att den freden byggdes på att de allierade staterna med vapen stod upp mot de fascistiska diktaturerna till en enorm kostnad i människoliv. Ibland räcker tyvärr inte diplomati och fredsförebyggande till, utan det krävs militära interventioner.

Därför stärker alliansregeringen i dag det svenska försvaret. Ska vi vara en trovärdig röst för fred, frihet och demokrati såväl i Sveriges närområde som internationellt så måste vi ha ett starkt försvar. Vi ska också fortsätta att arbeta för säkerhet i samverkan med andra genom att fördjupa samarbetena inom Norden, EU, FN och tillsammans med Nato. Så bygger Sverige säkerhet hemma, i närområdet och internationellt.

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg
Försvarsutskottets vice ordförande tillika alliansgruppledare

Hans Wallmark (M)
riksdagsledamot, Norra och Östra Skåne,
ledamot av Försvarsutskottet

Hans Wallmark intervjuas av P4

Toppkandidaten för Moderaterna i valkrets norra och östra Skåne, Hans Wallmark, frågades ut i Hallå Skåne. Utfrågningen rörde jobb, bostadsbyggande, försvarsfrågor, skola och miljö.

Wallmark sa bland annat att han vill se en bred uppslutning innan ett eventuellt Natomedlemskap kan bli aktuellt, att jobben är valets viktigaste fråga och att han gärna ser att alkohol tillåts säljas i vanliga matbutiker.

Lyssna på intervjun:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=5940832

Tillväxtfientlig politik (Expressen 12/8)

Den 6 november 1881 höll August Palm sitt första offentliga anförande i Sverige på ett hotell i Malmö. Talet sammanfattades under rubriken ”Hvad vilja socialdemokraterna?” och det blev startskottet för bildandet av det Socialdemokratiska Arbetarepartiet. S inflytande över Sveriges utveckling varken kan eller ska underskattas. Nu 133 år senare kvarstår Mäster Palms fråga i allra högsta grad eftersom Stefan Löfven ständigt förblir svaret skyldigt.

Löfvens ordförandeskap har ända sedan tillträdet den 27 januari 2012 efter Håkan Juholt präglats av tystnad eller oförmåga att ge klara besked; I den mån besked alls har förekommit har de varit otydliga och bristfälliga. Efter nära två och ett halvt år av tystnad börjar fler och fler finna detta besvärande och beklämmande. Det är val om drygt fem veckor, men fortfarande saknar väljarna besked om vad socialdemokraterna vill, med vilka de vill regera och hur det hela ska gå till. Europavalet visade att ett rödgrönt regeringsalternativ som önskar utmana Alliansen tycks behöva vila på ett förstärkt vänster- och miljöparti och måhända ett Feministiskt initiativ som redan tagit plats i den S-märkta partigruppen i europaparlamentet.

Extra anmärkningsvärt är det för socialdemokraterna då MP efter debatt och kongressbeslut nu öppet ifrågasätter idén om tillväxt. En position som får synnerligen allvarliga konsekvenser ifall den ska ligga till grund för någon form av regeringspolitik.

Ett av få besked från Socialdemokrater är att partiet vill höja skatten med 30 miljarder. MP vill inte vara sämre utan föreslår totala höjningar på 42 miljarder. Det handlar om en blandad palett av tillväxtstrypande åtgärder som höjda sociala avgifter för unga, försämrade RUT- och ROT-avdrag, höjd restaurangmoms, höjda egenavgifter, höjda bensin- och miljöskatter, höjd bolagsskatt, höjd fastighetsskatt och återinförd arvsskatt.

Till detta kommer MPs förslag om generell arbetstidsförkortning till 35 timmarsvecka. Utöver de rent logistiska svårigheterna med matchning och tillgängliga ”ersättare” innebär förslaget en inkomstförsämring på 2 000 kronor per månad. En genomsnittlig heltidsarbetande har ungefär 18 000 per månad kvar efter skatt. En total inkomstförsämring på 5 000 kronor per månad för en familj med två förvärvsinkomster är därför rätt kännbar. Och då är inte andra aviserade, men ännu ej preciserade skattehöjningar, ens medräknade!

Motstånd till jobbskatteavdragen i kombination med nämnda skattehöjningar kan kosta nära 75 000 jobb ifall alla slagen genomförs. Det motsvarar nästan befolkningen i Kristianstad, Ängelholm och Hässleholm tillsammans! Till det kommer att låg eller obefintlig tillväxt slår hårt mot pensionerna.

Medborgarna har rätt att få veta vad ett parti vill, med vem det vill samarbeta och hur man tänker genomföra sin politik med andra. En snar varudeklaration ”Detta vilja Socialdemokraterna!” vore därför på sin plats. MP med sin tillväxtkritik avslöjar allt mer av sin politik. Konturerna av den vänster V och FI representerar är väl känd. Dags för Socialdemokraterna att tala om sitt regeringsalternativ!

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M), Ängelholm

MP ett hot mot Nordvästskåne (HD/NST 11/8)

Slutreplik till Karl-Otto Rosenqvist (MP) som skrev 5 augusti:

Infrastruktur och den nordvästskånska flygplatsen i Ängelholm är av mycket stor betydelse för regionen. Det handlar om förutsättningar för jobb och tillväxt. En stängning av Bromma och införandet av en riktad flygskatt, såsom miljöpartiet vill, får allvarliga konsekvenser.

I sitt svar gör Karl-Otto Rosenqvist en tankemässig looping. Han pläderar för en stängning av Bromma av miljöskäl för att sedan hävda att dagens trafik med fördel kan överföras till Arlanda. För det första är företag inte schackpjäser flyttbara av politiker. Affärsmässiga överväganden ligger till grund för besluten att etablera verksamhet, inte att man blir beordrad. För det andra: Har Arlanda kapacitet att hantera ökad volym under de morgon- och eftermiddagstider då flest önskar starta och landa? För det tredje om nu verksamheten kan flyttas så minskar ju inte de samlade utsläppen!

Bromma är inte en flygplats för Stockholm utan för regionerna utanför. Den är viktig för Skåne! Konkurrens och utbud gör det möjligt för en flygplats som den i Ängelholm att gå runt utan subventioner eller skattefinansierat stöd. Minskar trafiken hotas ekonomin.

Att på detta lägga en extra flygskatt som MP vill kommer att göra resandet dyrare. Sverige är ett avlångt land och sådana pålagor skulle troligtvis slå hårdare mot privatresenärer som besöker familj, vänner eller turistar än mot dem vars resor är kopplade till jobbet. Risken är också stor att fördyringarna leder till att investeringar i nya mer bränslesnåla och miljöanpassade plan skjuts framåt.

Karl-Otto Rosenqvist citerar dessutom dåligt när han försöker återge vad andra skrivit. Jag tycker det är viktigt att Sverige fortsätter att vara ett föregångsland inom miljö- och klimatpolitiken! Däremot tror jag inte att en stängning av Bromma kommer att betyda något för världens samlade koldioxidutsläpp. Det får dock konsekvenser, mycket negativa sådana, för Nordvästskåne.

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M)

Här trampade vi på en öm tå… (NST 6/8)

Det är tydligt att (M) i Ängelholm trampat (S) och LO kraftigt på tårna. Genom våra insändare har vi lyckats sätta fingret på en av bristerna i Socialdemokraternas politik: ni behöver mer pengar i statskassan för att kunna bygga ut ersättningar och bidragssystem – därför måste ni höja skatten. Vi har dock inte fått ett enda konkret förslag på hur (S) vill skapa fler jobb för unga som inte innebär arbetsmarknadsprogram hos Arbetsförmedlingen, flummiga ”utbildningskontrakt” eller redan förkastade åtgärder som ”90-dagarsgarantin”.

De senaste veckornas insändardebatt har tyvärr inneburit en rad försök från arbetarrörelsen att mästra moderata företrädare om vad arbetsgivaravgifter är och vilken historisk roll LO och dess politiska gren, Socialdemokraterna, spelat. Det behöver ni inte, vi vet vad arbetsgivaravgifter är och vilka fördelar den svenska modellen innebär kontra länder där politiken lägger sig i lönebildningen.

Problemet är dock att arbetarrörelsen av i dag saknar förmåga att skapa förutsättningar för riktiga jobb att växa fram och istället prioriterar ersättningar, bidragssystem och arbetsmarknadsprogram. Vi minns med fasa den tid då Försäkringskassans medarbetare kunde få upp till 1500 kr i ”bonus” för varje förtidspensionering. Detta rapporterade Expressen om 2005 under Göran Perssons (S) sista år vid makten. Vi vill inte tillbaka dit.

Vänsterpartiet försöker påskina att Moderaterna ser ner på jobb inom offentlig sektor. Det är inte sant. Vi har många medarbetare både i Region Skåne och i Ängelholms kommun som dagligen gör fantastiska insatser för att ge oss alla välfärd av hög kvalitet. Till skillnad från (V) ser vi dock inte företagen som samhällets fiender, utan som viktiga aktörer som bidrar till dess utveckling.

Moderaterna kommer att fortsätta arbeta för att fler jobb ska växa fram i Ängelholm. För att möjliggöra detta behövs såväl en lokal som nationell politik för fler jobb. Då behövs arbetslinjen, inte att vi spolar tillbaka tiden till 2006 då Socialdemokraterna gömde undan människor i åtgärder och förtidspension.

Robin Holmberg (M) Ulf Pethö (M) Rune Johansson (M) Elisabeth Kullenberg (M) Charlotte Långberg (M) Kristofer Engström (M)