Fler jobb är utmaningen

Jobben är vår viktigaste fråga. Det är jobben som lägger grund för allt vad vi vill göra med Sverige. När fler får jobb kan fler stå på egna ben, försörja sig själva och forma sina egna liv.

Genom att ta ansvar för ordning och reda i ekonomin har Sverige, som ett av få länder, kunnat stötta ekonomin genom snart sju år av kris och lågkonjunktur. Detta har gjort att vi har kunnat lägga grunden för att 200 000 fler personer arbetar i dag jämfört med när alliansregeringen tillträdde 2006. Samtidigt har vi kunnat styra undan från de flesta av krisens härjningar som nedskärningar och växande statsskuld, i stället är Sverige det enda EU-land vars statskuld väntas minska mellan 2006 och 2014.

När vi nu blickar framåt mot kommande mandatperiod väntas ekonomin gradvis förbättras och därmed avtar behovet av att stötta ekonomin. Den ekonomiska politiken går därmed in i en ny fas där fokus flyttar från krisårens stimulanser – med långsiktigt riktiga skattesänkningar och utgiftsökningar – till att vi återigen ska bygga upp överskott i de offentliga finanserna. Det är viktigt att vi samlar ordentligt i ladorna under bättre tider, för att vi igen ska ha möjlighet att skydda och stötta ekonomin när nästa kris slår in över Sverige.

Det betyder i sin tur att alla reformer i närtid ska vara fullt finansierade, krona för krona, antingen genom utgiftsminskningar eller skattehöjningar. Vi föreslår dock inte några skattehöjningar på jobben, eftersom det skulle hota en stabil återhämtning och framväxten av nya jobb.

Att se till att jobben blir fler och kommer fler till del i en tid av växande global konkurrens är en av Sveriges viktigaste framtidsutmaningar. Vi vill därför fortsätta med reformer för mer kunskap, för bättre och tidigare stöd till elever och för att lärare och rektorer ska kunna göra ett ännu bättre jobb. Vi vill göra mer för att öka jobbchanserna för de människor som står längre bort från arbetsmarknaden. Vi vill också ytterligare stärka den svenska konkurrenskraften. I takt med att den internationella konkurrensen hårdnar, när allt fler länder träder in på världsmarknaden, är det viktigt att Sverige hänger med. Det är bara genom goda förutsättningar för utbildning, jobb, företagande, entreprenörskap och handel med omvärlden som Sverige kan fortsätta gå i rätt riktning.

Grunden för att vi har råd med de reformer som fortsätter att bygga Sverige starkt är att vi tar ansvar för ordning och reda i ekonomin. En bristande kontroll över de offentliga finanserna skulle slå som hårdast mot dem som behöver samhällets stöd allra mest. När vi nu möter ett skifte i ekonomin är det viktigt att vi fortsätter på den ansvarsfulla vägen. Vi ska säkerställa återhämtningen och gradvis vända de offentliga finanserna till balans och överskott.

Hans Wallmark (M)
Anette Åkesson (M)
Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Thomas Finnborg (M)
riksdagsledamöter från Nordvästskåne

Pressmeddelande: Moderata förslag för fysisk utveckling av Ängelholm

VALPROGRAM 2014-2018Nya M

Ängelholm är en fantastisk kommun med stor potential att fortsätta växa och utvecklas med nya invånare och fler företag. Moderaterna i Ängelholm presenterar inför valet 2014 nu flera förslag för att möjliggöra och underlätta ansvarsfull utveckling av den fysiska miljön i hela Ängelholms kommun under kommande mandatperiod.

Moderaterna verkar för att hela Ängelholms kommun ska leva. Det innebär balans i satsningarna mellan staden och de omkringliggande orterna. Varje del i kommunen ska erbjuda attraktivt boende och god kommunal service. Moderaterna vill att Ängelholm ska fortsätta växa och utvecklas, minst i samma takt som övriga Skåne, för alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm.

– Att vi blir fler ängelholmare är viktigt för att garantera och utveckla välfärdstjänster med hög kvalitet och god tillgänglighet. Ett attraktivt utbud av butiker, restauranger och kaféer förutsätter också ett underlag av människor som bor, handlar och umgås i vår kommun, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande och gruppledare.

– I Ängelholms kommun finns fantastisk natur där havet, skogarna, sjöarna, åarna och jordbruksmarken skapar en attraktiv helhet. När Ängelholm växer ska det därför ske på ett hållbart sätt med hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter, säger Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande för Moderaterna i Ängelholm.

Vid framtida bebyggelse vill Moderaterna verka för mer effektivt markutnyttjande genom förtätning och byggnation på höjden. Moderaterna vill även verka för att möjliggöra bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen för att underlätta resande med tåg och buss, även om det ibland måste ske på åkermark.

Ett urval av moderata förslag för perioden 2014-2018:
• Verka för att hela Ängelholms kommun ska leva med attraktivt boende och god service.
• Verka för fortsatt befolkningstillväxt.
• Verka för förbättrat underhåll av gator, cykelvägar och parker.
• Verka för förtätning där det är lämpligt samt bebyggelse på höjden.
• Förbättra kommunens cykelvägar och koppla dem samman till större stråk.
• Verka för Klippanvägens förlängning över Rönneå. Syftet är att avlasta trafiken i city och möjliggöra utveckling av bland annat stationsområdet.
• Förbättre servicen vid bygglovsansökningar.
• Påbörja den första etappen av den nya stadsdelen på stationsområdet: Scantomten.
• Utveckla Stortorget till en attraktiv mötesplats året om.
• Utreda hur Nya torg ska kan utvecklas till en mer attraktiv plats.
• Införa en felanmälningsapp för enklare inrapportering av fel och brister.
• Förbättra skyltningen till havet och andra attraktiva platser.
• Verka och driva opinion för att beslut ska fattas om en HH-förbindelse under kommande mandatperiod.
• Verka för att beslut fattas om färdigställande av Västkustbanans dubbelspår.
• Underlätta för flygplatsens utveckling, bland genom byggandet av pågatågstation och nytt bostadsområde i Barkåkra.

Mer information:
Robin Holmberg, robin.holmberg@moderat.se
Sven-Ingvar Borgquist, slottet67@gmail.com

Arbetslinjen effektivare än bidrag

Insändarskribenterna Eric Sahlvall (S) och Petra Sahlvall kritiserar den 4 mars mig för att jag anser att det bästa sättet att hjälpa ekonomiskt utsatta barn är genom att föräldrarna kommer i arbete och egen försörjning. Sahlvalls får i så fall gärna fortsätta kritisera mig. Jag är övertygad om att arbetslinjen är ett mer effektivt verktyg för att hjälpa föräldrarna och barnen än bidrag och andra kortsiktiga insatser. Genom jobb och lön får familjerna bättre ekonomi och barnen bättre förutsättningar i livet.

Med det sagt kan det ändå konstateras att både staten och Ängelholms kommun gör en rad insatser för att utjämna skillnader i ekonomiska förutsättningar mellan familjer. Sverige har ett system med generös välfärd där vi tillsammans hjälper de människor som behöver olika slags stöd. Det är i grunden bra, men utgångspunkten måste alltid vara arbete och egen försörjning. Min fråga till Socialdemokraterna, som nu ropar efter en handlingsplan mot barnfattigdom med ”konkreta åtgärder”, blir därför: på vilket sätt hjälper framtagandet av en sådan handlingsplan de barn som befinner sig i ekonomisk utsatthet?

Jag är rädd att svaret från Eric och Petra Sahlvall blir mer bidrag. Det riskerar leda till ökat utanförskap och därmed längre väg tillbaka för familjerna. Moderaterna anser att fokus istället måste ligga på hur vi ska få än fler människor i arbete.

Robin Holmberg (M)
kommunstyrelsens ordförande
Ängelholms kommun

Valfrihet lyfter skolorna

Svar till Erik Sahlvall (S):

Erik Sahlvall undrar över att Moderaterna anser att valfrihet är en viktig fråga för ängelholmarna. Vi anser att man som elev och förälder ska ha rätt att välja skola eller förskola för att hitta det som passar familjen bäst. Många är de elever som gått på Framtidsskolan som kan vittna om att de fått de bästa möjligheterna att lära för livet. Jag anser att all konkurrens gynnar utvecklingen, både inom näringsliv och offentlig verksamhet. När flera friskolor etablerades i Ängelholm i början av 2000 -talet var inte den kommunala skolan lika bra som den är i dag. Den konkurrens om eleverna som då följde ledde både till att fler elever fick välja en utbildning som passade dem bättre, samt att detta säkert bidragit till att den kommunala skolan lyft sig till den nivå med förbättrade resultat som vi nu ser.

Genom målmedvetna satsningar och höga förväntningar som eleverna svarar upp mot har skolornas resultat förbättrats årligen. Jämfört med riket ligger Ängelholm på en mycket bra nivå. Ett mått på detta är andelen elever som är godkända i alla ämnen, där ligger Ängelholms kommun på 86 %. Resultatförbättringen syns också i de olika rankinglistor som finns inom skolvärlden där vi ligger inom den bästa fjärdedelen och i någon ranking ännu bättre. Denna förbättring har haft betydelse för friskolornas attraktionskraft och möjlighet att locka nya elever. Mångfald och valfrihet är dock alltid viktigt. Moderaterna är därför positiva till nya etableringar av friskolor. Vi är övertygade om att eleverna och deras föräldrar vill och kan välja.

Sven-Ingvar Borgquist (M)
ordförande barn- och utbildningsnämnden
Moderata kretsens ordförande, Ängelholm