Pressmeddelande: Hans Wallmark vald till vicepresident

Vid Nordiska rådets session som pågått i Oslo 29-31 oktober har riksdagsledamot Hans Wallmark (M), Ängelholm, valts till vicepresident. 2014 tar Sverige över det årligt roterande ordförandeskapet för Nordiska rådet. Till president har Karin Åström (S) valts.

– Tacksamt och hedrande att få vara med och forma och leda arbetet, säger Hans Wallmark i en kommentar. Norden är något konkret och närvarande. Inte minst för oss som bor nära ett annat land i en dynamisk Öresundsregion. Samtidigt är nordiskt samarbete något mycket mer än bara Nordiska rådet. Uppgiften är att fortsätta fördjupa samarbetet och riva gränshinder och barriärer.

Hans Wallmark har också valts till delegationsledare för den konservativa gruppen som består av borgerliga partier från de fem nordiska länder och de tre självstyrande områdena, bland annat Höyre i Norge, Samlingspartiet i Finland, Självständighetspartiet på Island samt Moderaterna på Åland. Han efterträder Olemic Thommesen som utsetts till stortingspresident, talman, i Norge.

– Min ambition är att skapa en tydlig, konsekvent och välformulerad borgerlig röst i det Nordiska Rådet där vi fokuserar på de områden där ett nordiskt samarbete verkligen kan göra skillnad.

Åsas punkter, oktober 2013

Åsa ny

  • Nästa år höjs kommunalskatten i Ängelholm med 50 öre. Vi kommer även fortsättningsvis vara en kommun som behandlar invånarnas 2.2 miljarder med respekt. Välfärdens kärna finns under kommunen ansvar och kan alltid bli mer effektiv men måste också få ha sitt pris.
  • Skolan har på olika sätt fått både tydligare mål och förstärkt budget under några år. I vår kommun har skörden av politiska satsningar inneburit fantastiska resultat. Tack till all personal inom skolan!
  • Gratis bussresor för alla som fyllt 75 år betalas från Ängelholms kommun till Region Skåne. Det kostar 1,5 miljon om året och har det goda med sig att fler åker buss och att vi därmed får behålla mer kollektivtrafik för alla.
  • Vi är en oerhört trygg kommun och vi verkar bli allt tryggare för varje år. Polisen mäter såväl den upplevda tryggheten bland invånare som det verkliga antalet brott.
  • Jag hör ibland att det vore bäst att vi i Moderaterna tar makten tillsammans med Socialdemokraterna. Men i verkligheten presterar en stabil majoritet, som exempelvis den vi har i Ängelholm, en bättre kvalitet om vi har en ambitiöst bevakande opposition. Vi i moderaterna är ett arbetarparti för att vi vill att alla skall få jobb, inte bidrag!

Skillnaderna i svensk politik

Den stora skiljelinjen i svensk politik inför valet 2014 handlar om en fortsatt stark arbetslinje eller en återgång till bidragslinjen. Ska det bli mer lönsamt att arbeta och ta ansvar? Eller ska det bli mer lönsamt att inte arbeta? Det är den avgörande frågan som väljarna inför valet 2014 måste ta ställning till.

Regeringens höstbudget innehåller förslag som stöttar tillväxt och jobb, förbättrar hushållens ekonomi samt stärker välfärd och sammanhållning. Budgeten innehåller dessutom ett kunskapspaket som totalt omfattar 3,9 miljarder kronor för åren 2014-2017 med ytterligare kompetensutveckling för lärare, en läs- och skrivsatsning samt mer undervisningstid i matematik.

Genom jobbskattelättnader i fyra steg har Alliansregeringen gett nästan alla som jobbar heltid 1 500 kronor mer i månaden. För en vanlig familj med två arbetande föräldrar handlar det om upp mot 40 000 kronor varje år i stärkt hushållskassa. Det femte jobbskatteavdraget, som regeringen nu föreslår, skulle ge en vanlig inkomsttagare mellan 200 och 300 kronor mer varje månad. Förstärkningen blir som störst, 337 kronor i månaden, vid en inkomstnivå som motsvarar genomsnittslönen för en gymnasielärare. För de familjer som har det tufft ekonomiskt kan ytterligare en jobbskattelättnad innebära att man klarar av en oförutsedd utgift, som att laga en trasig cykel eller kunna köpa nya vinterkängor till barnen.

Genom att låta människor få behålla mer av sin lön stöttas den inhemska konsumtionen. Det ökar statens intäkter, vilket gör att vi kan satsa mer resurser på skola, vård och omsorg.

Det starkaste argumentet för att genomföra ytterligare jobbskattelättnader är jobben. Jobbskatteavdragen som Alliansregeringen infört bedöms öka den varaktiga sysselsättningen med fler än 100 000 personer. Det femte steget beräknas skapa ytterligare 10 000-15 000 nya jobb på sikt. När fler människor arbetar ökar resurserna till välfärden – till skola, vård och omsorg. Det är så vi tar ansvar för Sverige.

Socialdemokraterna vill istället höja skatterna på hushåll och företag med 30 miljarder kronor. Huvuddelen ska gå till utbyggda bidrags- och ersättningssystem – en politik som försvagar hushållens ekonomi och försämrar framväxten av fler jobb. Det gör att statens utgifter ökar, vilket i sin tur tar bort möjligheterna att satsa resurser på utbildning och välfärd.

Väljarna har röstat bort bidragslinjen två val i rad och har därmed visat åt vilket håll Sverige bör gå. Vårt besked till väljarna är tydligt. Vi kommer inte att vara nöjda förrän alla som kan och vill arbeta har ett jobb att gå till. Nya Moderaterna kommer därför att fortsätta ta striden för att jobben ska bli fler och att marginaler i vardagen för vanliga löntagare ska öka.

Kent Persson
Partisekreterare (M)

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M)

Maria Malmer Stenergard
Ordförande C4 Moderata partiförening

Effektivare väg till bygglov

Under året har vi samtalat med ett stort antal ängelholmare om hur det är att leva och bo i Ängelholms kommun. Många uttrycker att mycket är bra, men vissa saker kan bli bättre. En sådan sak är bygglovshanteringen. Detta kunde även ses i den mätning av hur nöjda företagen är med kommunens bygglovshantering och annan myndighetsutövning som presenterades för en månad sen.

Många kommuninvånare kommer i kontakt med kommunen när de vill bygga om, bygga till eller göra andra förändringar på hus eller fastighet. För att ängelholmarna ska få den allra bästa servicen är det viktigt att kommunens bygglovsenhet har hög tillgänglighet, snabb ärendehantering och god service.

Moderaterna är övertygade om att det går att effektivisera bygglovshandläggningen, framförallt när det gäller enklare ärenden såsom dörr- och fönsterbyten, eldstäder, murar med mer. I somras skrev vi därför en motion till kommunfullmäktige om att Ängelholms kommun bör utreda och införa modellen ”bygglov direkt”.

”Bygglov direkt”, eller bygglov över disk, innebär att kommunens bygglovshandläggare vid exempelvis ett tillfälle i veckan står till förfogande för att ge information, rådgivning och vägledning. Om ärendet är av enklare karaktär kan bygglov meddelas direkt på plats.

Det är glädjande att intentionerna i vår motion nu kommer att förverkligas. Byggnadsnämnden får i budgeten för 2014 i uppdrag att införa bygglov över disk senast den 30 juni 2014. Ängelholmare som vill bygga till eller om ska enkelt kunna göra detta och mötas av god service, minimalt med byråkrati samt korta handläggningstider.

Robin Holmberg (M)
ledamot kommunstyrelsen

Per Skantz (M)
ledamot byggnadsnämnden

Långsiktigt ansvarstagande lönar sig (Kvällsposten 8/10)

Den parlamentariska situationen i vårt viktiga grannland Tyskland är onekligen en smula komplicerat som resultat av förbundsdagsvalet. Men trots allt var det en stor seger för borgerliga CDU/CSU. En uppgång på drygt åtta procentenheter till en nivå på över 40. Det skiljer ungefär 15 procentenheter ned till socialdemokratiska SPD! Angela Merkel har visat att det är möjligt att vinna även en tredje gång i regerande ställning.

Valet i Tyskland är inget undantag. Tvärtom följer det snarast en trend i välfärdssamhällen där staten och det offentliga historiskt axlar ett stort ansvar. Det är egentligen endast för närvarande Frankrike som sticker av åt andra hållet. Annars har väljarna de senaste åren i stor utsträckning röstat fram mitten-höger partier. Av Nordens fem länder är det endast Danmark som nu har en rödgrön regering sedan norrmännen gav moderaternas systerparti Höyre sitt starka stöd och därmed förpassade Jens Stoltenbergs arbeiderparti i opposition.

I Storbritannien kunde de konservativa i koalition med liberaldemokraterna 2010 bryta labours regeringsinnehav sedan 1997. Men det handlar inte endast om de nordeuropeiska välfärdssamhällena utan också Japan, Nya Zeeland och Kanada. Även Australien har precis fått se en maktväxling efter den röda sidans sönderfall och uppslitande personstrider.

En nog så viktig förklaring är att dessa partier uppfattas stå för en ekonomiskt ansvarsfull politik. Med ordning och reda skapas nödvändiga resurser för att finansiera välfärd med kvalitet och i tillräcklig omfattning.

Sverige under Alliansstyre är ett gott exempel på detta. Räknat sedan regeringsskiftet 2006 har de samlade resurserna till välfärden i Sverige på alla nivåer ökat med drygt 60 miljarder! Endast sett till den nationella nivån handlar det om cirka 30 miljarder under denna period inklusive satsningar på rättsväsende, högre utbildning samt kommunbidrag. Den offentliga sektorn är i dag ungefär lika stor som 2006. Räknat på de senaste åren har det växande ekonomiska utrymmet till 58 procent använts för utgiftsreformer medan 42 procent brukats för olika former av skattesänkningar.

Samtidigt har Europa genomlidit en av de svåraste ekonomiska kriserna på decennier. Fortfarande kämpar länder i Sydeuropa med svåra utmaningar. I vissa fall som i Grekland har den sociala oron också lett till en politisk.

Av den anledningen är fokus på arbets- respektive kunskapslinjen så centralt. Det gäller att skapa förutsättningar för jobb och tillväxt. Endast så kan långsiktigt välfärden också säkras. Sverige har i dag en av de lägsta offentliga skulderna inom EU – medan andra länder under de senaste åren ökat sin skuldsättning har vi gjort det omvända och betalat av! Det intressanta är dock att trots de av de rödgröna partierna kritiserade skattesänkningarna så har skatteintäkterna samlat ökat sedan 2006! Trots ett bistert ekonomiskt klimat i omvärlden har andelen i jobb ökat med 200 000 i vårt land.

Valresultaten i flera av västvärldens välfärdssamhällen visar på en upplyftande trend inför 2014: Långsiktigt ansvarstagande lönar sig!

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M), Ängelholm

Valplattform 2014

Hej!

Du som bor i Ängelholm inbjuds nu att dela med dig av vad du tycker är viktigast inför valet 2014. Moderaterna vill kunna svara på frågor om de samhällsutmaningar som ängelholmarna har. Vi vill därför veta vad du tycker!

Inför valet kommer vi att koncentrerar oss på följande områden i vår valplattform:
1. Barn och ungas uppväxtvillkor
2. Äldre
3. Arbetslinje för Ängelholm
4. Stadsutveckling
5. Hållbar utveckling
6. Kultur och fritid
7. Trygghet
8. Ängelholm i sin omvärld

Välkommen att tycka till genom att klicka här!

Pressmeddelande: Wallmarks nya roll i Nordiska rådet

Hans Wallmark (M), riksdagsledamot från Ängelholm, tar över som vice ordförande för den svenska delegationen i Nordiska rådet efter Cristina Husmark Pehrsson (M). Wallmark blir därmed också även delegationsledare för moderaterna i Nordiska rådet.

– Det är hedersamt att få efterträda Cristina Husmark Pehrsson som är en av de mest gedigna och hårt arbetande politiska företrädare som jag känner. Både som minister med ansvar för de nordiska frågorna och som moderat ledare i Nordiska rådet har hon visat ett tydligt engagemang åt att göra något åt gränshindersfrågor och att underlätta för fördjupad handel och utbyte, säger Hans Wallmark.

– Norden och de nordiska samarbetsfrågorna har legat mig varmt om hjärtat i många år och det har varit en förmån att få arbeta med dem, både som statsråd och riksdagsledamot, via Nordiska Rådet. När jag nu lämnar mina förtroendeuppdrag, i samband med att jag inte ställer upp till omval, känns det tryggt att överlämna stafettpinnen till Hans Wallmark som jag vet har ett djupt och långvarigt engagemang för det nordiska samarbetet, säger Cristina Husmark Persson.

Nordiska rådet är en del av det som binder samman. Tillsammans med valda från parlament i övriga fyra andra länder och tre självstyrande områden gäller det att på olika sätt underlätta i vardagen.

Mer information:
Hans Wallmark, 070-695 41 00