Vi tar tag i problemen

Rättmätig kritik har framförts om bristande underhåll av kommunala fastigheter. Historiskt har förskolor, skolor, äldreboenden och övriga fastigheter förvaltats av såväl kommunala bolag som tekniska kontorets fastighetsavdelning.
Det var 2009 som vi tog initiativ till att ta tag i förekommande problem. Det handlade om att inventera och samordna fastighetsunderhållet. Idag är det gjort. Ängelholms kommun har en samlad kompetens i Ängelholmslokaler AB som är ett fristående dotterbolag till Ängelholmshem. Kommunens fastigheter är inventerade och anslaget till underhåll är rejält utökat.

Vi har tagit itu med ett problem som i de allra flesta kommuner fortfarande är olöst. På resans gång har mycket uppdagats. Däribland att byggteknik från 60- och 70-talet visat sig orsaka stora skador.

Badhus har en begränsad livslängd som kortas betydligt när dagens krav på högre vattentemperatur ökat korrosionsrisken och nedbrytningen av betongen vilket skett i vårt gamla badhus som nu skall rivas. Bara för att ge ett exempel.
Vi skäms inte för att vara de som lyft upp problemen i ljuset och åtgärdar dem. Vi lägger inte heller skuld på historien. Vårt uppdrag är att lösa problemen nu. Och det gör vi!

Åsa Herbst (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Örning (M)
Tekniska nämndens ordförande

Rune Johansson (M)
ordförande Ängelholmslokaler AB

Alliansregeringen ökar försvarsbudgeten

Alliansregeringen ökar försvarsbudgeten för 2014. Syftet med höjningen är att öka Sveriges försvarsförmåga.
Moderater har varit tydliga med det kan finnas behov av justeringar och tillskott för att bygga det nya försvaret. Samtidigt måste skattebetalarnas pengar användas med omsorg. Efter noggrann analys föreslår regeringen därför en successiv ökning av försvarsanslaget. Redan nästa år ökar anslaget med 200 miljoner och därefter stegvis till 500 miljoner 2017. Under den kommande 4-årsperioden ökar alltså försvarsanslagen med totalt 1,4 miljarder. Tillskottet går till förbandsverksamheten och åtgärder för att rekrytera, utbilda och behålla tidvis tjänstgörande personal prioriteras.

Alliansen påbörjade under förra mandatperioden en omfattande och nödvändig reformering av försvaret i syfte att ställa om till ett tillgängligt, användbart och rörligt insatsförsvar. Redan idag har försvaret en bättre förmåga än när alliansregeringen tillträdde 2006 men ytterligare arbete återstår innan den nya organisationen är helt på plats.

Personalen är Försvarsmaktens viktigaste resurs och de kommande åren ska Försvarsmakten anställa ca 16 000 soldater och sjömän på hel- och deltid. I takt med att den anställda personalen ökar ställs också nya krav på Försvarsmaktens övningsverksamhet, både vad avser innehåll och omfattning. Förstärkningen möjliggör en utvecklad övningsverksamhet som höjer förbandens förmåga och samtidigt gynnar rekryteringen. Regeringen kommer noggrant att följa hur förstärkningarna används för att genomföra omställningen till ett användbart och tillgängligt insatsförsvar.

När reformen är klar ska hela insatsorganisationen kunna användas inom några dagar efter beslut om höjd beredskap. Genom att vi återupptagit försvarsplaneringen förbättras förbanden möjlighet att lösa uppgifter i Sverige. Försvarsmakten ska också kunna anpassas efter nya hot i en förändrad omvärld. Kvalificerad personal, ändamålsenlig utrustning och välövade förband är avgörande för att kunna hantera dagens och framtidens insatsmiljöer.

Alliansregeringen har till skillnad från tidigare regeringar stärkt försvaret. Under Socialdemokraternas år vid makten lades ett 60-tal förband och enheter ner. I valet 2010 gick en samlad opposition till val med löften om nya miljardnedskärningar på försvaret. Alliansen har inte lagt ned ett enda förband. Regeringen värnar om Sveriges försvar och i budgetpropositionen föreslår vi en succesiv ökning av Försvarsmakten anslag fram till 2017. Med årets ökning fortsätter regeringen att bygga ett modernt, starkt och användbart försvar.

Karin Enström
Försvarsminister (M)

Hans Wallmark
Ledamot Försvarsutskottet (M)

Frihandel ger jobb

Frihandel skapar förutsättningar för jobb och växande ekonomier. Det handlar om att fördjupa och bredda den inre marknaden i Europa. Men nog så viktigt är också att forma ett fungerande samarbete över Atlanten mellan EU och USA.

För Miljöpartiet tycks detta innebära hot, svårigheter och besvär. Riksdagsledamoten Kew Nordqvist beklagar sig på DI debatt den 11 september att ett stort frihandelsavtal leder till att ”priserna pressas”. Som konsument kan man möjligtvis tycka att det är bra.

Strategiskt är detta av mycket stor betydelse för ett exportberoende land som Sverige. Ökad frihandel erbjuder möjligheter för oss. Ifråga om olika standard och uppförande är det väsentligt att den globala ekonomin präglas av EU–USA i stället för att vi alla blir beroende av de spelregler Kina önskar upprätta.

Hälften av vår BNP kommer från exporten, varav över två tredjedelar går till EU. En ekonomisk nedgång leder till sjunkande export för svenska företag, sämre tillväxt och färre jobb på den svenska arbetsmarknaden. Omvänt innebär förbättrade villkor och ökad handel stora fördelar för Sverige.

EU är som bäst när unionen lyckas omvandla över två dussin hindrande regelverk och avskaffa över 100.000 nationella lagar till ett gemensamt främjande regelverk. Europas 23 miljoner företag sysselsätter idag 175 miljoner personer och har genom den inre marknaden tillgång till 500 miljoner konsumenter. EU:s 28 medlemsländer binds samman. Vilken styrka att även knyta USA närmare!

Beräkningar från EU-kommissionen visar att förverkligandet av en ambitiös frihandelsagenda kan leda till att EUs samlade BNP ökar med två procent, eller 250 miljarder euro – vilket motsvarar Danmarks BNP. Dessutom kommer över två miljoner arbetstillfällen att skapas – något som EU behöver mer än någonsin tidigare.

Kew Nordqvist oroar sig för vad frihandeln kan innebära för maten. Sverige har högre krav för djurhållning och djurtransporter än övriga EU-länder och vi har länge varit pådrivande för bättre villkor för djur. Därför är det viktigt att fortsätta arbetet inom EU för att de svenska kraven ska bli praxis. Det är också centralt att gemensamma EU-regler på området efterlevs i alla medlemsstater. Ytterst handlar det dock om konsumentmakt. Konsumenterna ska ges möjlighet att skaffa kunskap om de val av livsmedel de gör. Att berätta om ledet från djur i hage till produkt i butik ska i ett samhälle med hög nivå av djurskydd och miljömedvetenhet inte vara ett problem.

Hans Wallmark, riksdagsledamot (M), ordförande moderaternas Europaplattformsgrupp

Åsas punkter, september 2013

  • Åsa nyVi har en utmärkt omsorg om äldre, både nationellt och i vår kommun. Duktig, trevlig och välutbildad personal samt god mat uppskattas. Äldreomsorgen har över tiden aldrig varit bättre!
  • SDet är budgettider och alla nämnder och styrelser lägger fram sina förslag inför framtiden. Till slut antas en budget i kommunfullmäktige. Att verksamheter och politiska partier argumenterar för sina angelägenheter tillhör processen. Ju längre man kommer ifrån att vara det parti som måste ta ansvar ju större ansvarslöshet uppvisas i budgetarbetet.
  • Genombrottet i Hallandsåsen kommer att innebär att Sveriges längsta järnvägstunnel år 2015 finns som en ny länk mellan Skåne och Halland. En sträcka på hela 8,7 kilometer.
  • Ungdomsarbetslösheten sjunker i Ängelholms Kommun. Regeringens kraftfulla politik tillsammans med oss som en kreativ kommun har genomfört olika kraftsamlingsmodeller för att nå resultat som innebär riktiga jobb. Härligt!
  • Företagsbesök är alltid intressanta. ICA Maxi och Bageriet Sjöstrands & Eriks är båda företag med gott ledarskap och ett engagemang för att unga människor skall få jobb.
  • Moderaterna är alltid tillgängliga för Dig. Besök vår webbplats http://engelholm.moderat.se . Till vårt café på lördagarna kl. 11.00-13.00 är alla välkomna!!

Expressen debatt (9 september)

Under två dagar har president Obama dominerat svensk nyhetsrapportering. Istället för glädje och stolthet har mer surmulna kommentarer hörts från den socialdemokratiska oppositionen. Urban Ahlin, utrikespolitiskt ansvarig, har gett förslag på ämnen att beröra där USA och Sverige tycker olika. Ekonomiska talespersonen Magdalena Andersson har lyft fram det hon finner negativt.

Tänk för en sekund ifall de rödgröna vunnit valet 2010. Då hade Barack Obama mötts av en S-statsminister som krävt att USA avvecklar sina kärnvapen och lägger ner alla sina militärbaser utanför USAs gränser. De kraven är delar av den rödgröna utrikespolitiska plattform som presenterades i februari 2010. Svårligen hade de samtalen resulterat i något positivt.

Det är tydligt att Vänsterpartiet hade stort inflytande över plattformen. I den går att läsa att Sverige ska ha en god relation till Ryssland. När det gäller förhållandet till USA handlar det mer om ett nödvändigt ont: ”Vår gemensamma historia gör Europa och USA beroende av varandra. Samarbete över Atlanten är alltid bättre än djup misstro och isolationism”. Sen när präglades Sveriges relation till USA av misstro och isolationism?

Hade Obama ens kommit? Historiskt har relationerna av och till varit mycket frostiga. På 1970-talet kallades rent av ambassadörerna tillbaka hem till respektive land. Nu är det andra resor som företas över Atlanten! Urban Ahlin och Magdalena Andersson har en hel del att fundera kring!

Hans Wallmark (M)
Försvarsutskottet, ers Utrikesutskottet

Riktiga jobb för unga med Alliansens satsningar

Arbetslösheten bland unga har länge varit hög i Sverige. Under de sista åren med Göran Persson som statsminister fördubblades ungdomsarbetslösheten och därefter har den fortsatt öka till följd av den ekonomiska krisen. Även här i Nordvästskåne är många unga arbetslösa.

Alliansregeringen har genomfört en rad åtgärder för att komma till rätta med problemen på både kort och lång sikt. Arbetsgivaravgiften för att anställa unga har halverats och restaurangmomsen har sänkts så fler unga får chansen till jobb. Men mer behöver göras och här spelar utbildning en central roll.

Regeringen har sedan 2006 genomfört historiska reformer och satsningar på skolan. Nu senast, i samband med den ekonomiska vårpropositionen, satsas på 12 400 extra utbildnings- och praktikplatser under 2013 och 2014 samt på ett långsiktigt arbete med arbetsmarknadens parter för att öka sysselsättningen och sänka trösklarna till jobb genom så kallade yrkesintroduktionsavtal. I exempelvis Ängelholms kommun har dessutom alliansen satsat ytterligare resurser på skolan vilket också gett resultat.

Mot det står fyra oppositionspartier med Socialdemokraterna i spetsen som vill möta en internationell ekonomisk oro med kraftiga skattehöjningar på 30 miljarder kronor på jobb och företagande. Med Socialdemokraternas förslag om fördubblade arbetsgivaravgifter för unga skulle företagens anställningskostnader öka med upp emot 40 000 kronor per ung anställd, vilket hotar jobbet för över tiotusen unga. Totalt hotar socialdemokraternas politik över 70 000 svenskars jobb. Det återstår att se hur de ställer sig till Miljöpartiets och Vänsterpartiets kravlistor och skattehöjningar på mellan 50 och 90 miljarder. Väljarna har rätt att få veta vad en röst på Socialdemokraterna faktiskt innebär.

Genom sänkta kostnader för att anställa ungdomar, en halverad restaurangmoms, nya yrkesintroduktionsavtal och satsningar på en skola som leder till arbete skapar Alliansen möjligheter för fler ungdomar att få ett jobb. Nu är det snart bara ett år kvar till valet. Då är det upp till väljarna att avgöra om de vill fortsätta framåt med nya Moderaternas arbetslinje eller backa med Socialdemokraternas bidragslinje.

Åsa Herbst (M)
kommunstyrelsens ordförande
Ängelholm

För eller emot (HD 2/9)

Klara besked inom politiken är bra. Ordföranden för Skånes socialdemokrater, Landskronas oppositionsråd Niklas Karlsson, är tydlig. Införs ett femte jobbskatteavdrag ska det avskaffas efter valet ifall S kan bilda någon form av majoritet med andra partier.

Partiledaren Stefan Löfven är också enligt medierapporteringen lika klar i sin uppfattning. S har inte för avsikt att riva upp reformen vid ett eventuellt regeringsskifte.

Problemet med uppvisningen i tydlighet är att båda uppfattningarna knappast är mer förenliga än eld och vatten. Så ett litet förtydligande från exempelvis Niklas Karlssons sida hade varit välkommet. Vad är det som gäller?

Sedan 2006 har socialdemokraterna i riksdagen ägnat betydande tid åt att kritisera och ifrågasätta – samt rösta emot – de skattesänkningar som gjorts genom bland annat de olika jobbskatteavdragen. I takt med att människors utrymme ökat genom att de får behålla mer av sina intjänade pengar har det måhända blivit allt svårare att vara öppen och uttalad motståndare.

Stora breda grupper har fått motsvarande 1000 kronor eller mer i månaden. Med det femte steget handlar det om cirka 90 procent som totalt kommer att få ut 1500 kronor eller mer per månad sedan Alliansen tog över landets styre. Det handlar om motsvarande ungefär en extra månadslön!

Jobbskatteavdragen har också haft effekt. Trots svår bank- och finanskris som skakat om Europa under de senaste åren är 200 000 fler sysselsatta i Sverige i dag jämfört med 2006. Det femte jobbskatteavdraget beräknas ge 10 000 till 15 000 nya jobb.

I ljuset av detta är Stefan Löfvens hållning om att inte röra genomförda reformer begriplig! Men Niklas Karlsson kanske kan hjälpa till att skingra de oklarheter som nu finns. För eller emot genomförda sänkningar? Och då kanske också besked kan ges om andra viktiga förändringar som Alliansen fått igenom i riksdagen. Hur blir det med de i dag populära ROT- och RUT-avdragen som många människor använder sig av och som stimulerat företagsamhet när det gäller hushållsnära tjänster? Och den halverade arbetsgivaravgiften för unga? Samt den sänkta restaurangmomsen som föraktfullt avfärdats som lägre pris på toast Skagen? Vilka skattehöjningar tänker socialdemokraterna gå till val på?

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M), Ängelholm

Medlemsbrev september 2013

Moderatvänner!

Semestern är över och kraftsamlingen inför höstens alla aktiveter är igång. I sommar har vi varit extra flitiga genom att finnas på torget hela sommaren. Tack till alla flitiga som tagit sig tid att med blå jackor och tröjor visa för ängelholmare och turister att vi finns, att vi är många och att vi har roligt tillsammans!

Även Moderata seniorer är på gång. Med detta medlemsbrev medföljer seniorernas höstprogram. Mötena på måndagseftermiddagarna är välbesökta, men ännu fler är välkomna för att lyssna och lämna synpunkter samt förstås dricka kaffe med dopp.

Det är nu dags att starta upp valarbetet genom att börja arbeta fram Ängelholmsmoderaternas valplattform inför 2014. Alla medlemmar är därför välkomna lördagen den 12 oktober. Inbjudan finns bifogad detta brev. Vi förväntar oss att de som kandiderar till kommunfullmäktige eller andra uppdrag efter 2014 bidrar till arbetet. Läs gärna igenom de propositioner som antogs vid kretsens årsmöte tidigare i år för inspiration. Bakom dessa finns flera medlemmars kloka tankar och det innebär att vi redan nu har något att bygga vidare på. Propositionerna (och annan nyttig information) finns att läsa på vår webbplats http://engelholm.moderat.se.

Femklövern i Region Skåne är hårt ansatta just nu. Vi som var på förbundsstämman i våras vet att mycket av det som skrivs är onyanserat och ibland felaktigt. Vi fick då en presentation av hur mycket bättre sjukvården svarar mot de krav som finns i dag än när socialdemokraterna styrde. Det gäller både kvaliteten och tillgängligheten i vården. Våra förtroendevalda i regionstyrelse och regionfullmäktige verkar för att det ska bli mer vård och mindre administration för skattebetalarnas pengar.

Hälsostaden och alla dess kommande verksamheter kommer ge möjligheten att förbättra vården för patienten och samtidigt effektivisera vårdkedjan. Det uppnås genom en helt egen projektorganisation som möjliggör att Hälsostaden kan bli något nytt och som kan bli ett gott exempel på hur regionens och kommunernas verksamheter kan samverka, även på andra platser i Skåne. Hälsostaden är verkligen ett framtidsprojekt där den sista pusselbiten i samarbetet innebär ett avtal mellan kommunen och Region Skåne. Detta ska godkännas av regionstyrelsen i september. I Ängelholm har både socialnämnd och kommunstyrelse ställt sig bakom den här fantastiska utvecklingen av sjukhuset. Vi är föregångare!

I Ängelholm är vi inne i en period där mycket håller på att komma på plats. Det innebär bland annat viktiga saker som överenskommelsen kring Tåstarps skola och uppstart av det räddningstjänstförbund som Ängelholm bildar tillsammans med Örkelljunga och Helsingborg. Detaljplanen för Klippanvägens förlängning kommer att presenteras i oktober vilket kommer att reda ut en del frågetecken samt göra det enklare att svara på nyfikna ängelholmares frågor.

När det gäller Moderaternas interna arbete så pågår just nu förberedelserna för vinterns provval. Vill du eller någon du känner kandidera till kommunfullmäktige och representera Moderaterna i Ängelholm efter valet 2014 är det hög tid att anmäla intresse till angelholm@moderat.se. Moderaterna ska representera alla ängelholmare och söker därför kandidater med olika bakgrunder och erfarenheter, ålder och kön. Vid frågor om hur provvalet och nomineringsprocessen fungerar kan du vända dig till Rune Johansson, ordförande för nomineringskommittén: rune.johansson@moderat.se.

Provvalet kommer att ske under januari 2014. Men redan i september äger provvalen till regionen och riksdagen rum. Ängelholmsmoderaterna har kandidater i båda valen och det är viktigt att så många medlemmar som möjligt röstar så att vi får en lista som speglar medlemmarnas vilja och där flera ängelholmare finns representerade på valbar plats.

Under hösten planerar kretsen att anordna två av våra uppskattade pubkvällar. Dessa är utmärkta tillfällen för dig som ny medlem att träffa andra moderater under trevliga och avslappnade former, eller ett utmärkt sätt att komma in i gänget för dig som vill bli mer aktiv. Ett besök rekommenderas varmt! Det första tillfället äger rum i september, se kalendariet för datum och plats.

Med vänliga hälsningar

Åsa Herbst
kommunstyrelsens ordförande Ängelholms kommun

Robin Holmberg
kretsordförande Moderaterna i Ängelholm

P.S. Du har väl inte glömt att gilla vår Facebook-sida? Här får du den senaste informationen om aktuell politik och om våra aktiviteter! http://www.facebook.com/moderaternaangelholm