Julbrev 2012

Moderatvänner!

2012 lider mot sitt slut. Det har varit ett innehållsrikt år med omfattande debatter i många lokala frågor; allt från Pyttebro och badhus till Tåstarps skola och biblioteket där.

Att vara med i en utveckling och stå för den kan uppfattas som tufft för oss alla. Det är lätt att bejaka kritiken och inte göra något alls – men det är en dålig strategi! Trafiksituationen i Ängelholms centrala delar har länge kritiserats. Nu löser vi det hela på ett sätt som är väl genomarbetat och långsiktigt.

Badhuset är väl det fråga som de allra flesta vill tala med oss om just nu. Barkåkraföreningen ordnade ett öppet medlemsmöte där bland annat frågan om Hälsostaden och det upphandlade badhuset diskuterades. Det är nyttigt och värdefullt att arrangera dessa möten för visst finns det ett enormt informations- och kommunikationsbehov.  Läs gärna pressmeddelandet på omstående sida där det finns information om hur kopplingen är till Hälsostaden.

Kultur- och fritid och vår ordförande i nämnden Tomas Fjellner har mycket att göra. Att Tingshuset, som var högaktuellt för tio år sedan, nu är på väg att bli en del av ett kulturstråk är ju oerhört spännande. Vi som deltog i Ängelholmsföreningens kulturmöte i den gamla tingssalen kunde verkligen känna hur bra det kommer att bli. Många steg av praktisk karaktär måste dock lösas. Så är det alltid!

Rönnebadet är stängt. Arbetsmiljöansvariga vid kommunen har tagit det myndighetsbeslutet. Just nu pågår undersökande procedurer inför en upphandling. Förutsättningar måste ju finnas framför allt beträffande bärigheten i betongen för att en anbudsgivare skall kunna ta på sitt ansvar att reparera badet så att det håller fram tills ett nytt badhus tas i drift. En nyöppning kan i så fall vara möjlig höstterminen 2013.  Föreningar som drabbats kompenseras kostnadsmässigt. Hittills har omkring en miljon utbetalats. Det kommer att krävas ytterligare kompensation för resor och badhushyror i andra kommuner även under nästa år.

I samband med att kommunens verksamhetsfastigheter övergår till Ängelholmslokaler AB till årsskiftet har en noggrann inventering genomförts av samtliga skolor, äldreboenden och andra lokaler. Många brister har kommit till ytan och det är bra. Att vara trovärdig som politiker innebär att man vågar ta tag i saker som det talats om i årtionden. Nu skall alla fastigheter successivt tas om hand inom kommunkoncernen.  Det handlar inte bara om att vara rädd om våra tillgångar utan också uppnå en förvaltning i linje med kommunens miljöplan.

85 procent av Ängelholms kommuns verksamhetsmedel används inom omvårdnad och skola. Det är kommunens allra viktigaste uppgifter. De uppdragen sker också med väldigt bra betyg i alla oberoende mätningar. Vår kommunalskatt på 19.04 kronor står sig väl vid jämförelser. Att alltid sträva efter bra resultat vill vi fortsätta med!

Avslutningsvis önskar vi er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Åsa Herbst, kommunstyrelsens ordförande

Sven-Ingvar Borgquist, kretsordförande

Insändare: Svar till Lars Carlsson (S) (10 december)

Det är förvånande att Lars Carlsson i sin insändare kan ställa frågan om det finns en dold agenda vad gäller badhusets placering i Hälsostadsområdet.

Lars Carlsson som själv är ledamot i Kommunfullmäktige och dessutom var närvarande när Kommunstyrelsens ordförande Åsa Herbst besvarade en interpellation från Engelholmspartiet på just den frågan med ett klart ”Det finns ingen dold agenda eller krav från Hälsostaden AB att badhuset skall placeras inom Hälsostadens område”.

Det är märkligt att Lars Carlsson inte förstod det tydliga svaret, för du var ju närvarande vid sammanträdet .

Alla handlingar i detta ärende är offentlig handling och finns att hämta i stadshuset vilket Carlsson borde ha gjort innan du kommer med ogrundade påståenden. Vidare så framgår det av avtalet med Kunskapsporten att det är Kunskapsporten som finansierar badhusbygget vilket frigör ca 250 miljoner kronor för kommunen till andra investeringar. (exempelvis skolor)

Carlsson skriver att socialdemokraterna fortfarande vill placera badhuset på Scantomten, men det nämns inget om hur det skall  finansieras. I socialdemokraternas skuggbudget för åren 2013 och plan för åren 2014 och 2015 finns inget förslag till finansiering av detta badhus. Det vore klädsamt om Carlsson kunde redogöra för hur socialdemokraterna tänker finansiera ett badhus på Scantomten, eller är det så att det inom ditt parti inte finns  något förslag till finansiering?

Rune Johansson (M)

Pressmeddelande: Nytt badhus på sjukhusområdet i Ängelholm

Kommunfullmäktige i Ängelholm har beslutat att det nya badhuset skall ligga inne på sjukhusområdet i Ängelholm. En upphandling har genomförts med Kunskapsporten som vinnande anbud. Upphandlingen innebär att PEAB, som underentreprenör, skall bygga badhuset. Kunskapsporten kommer att vara ägare och organisera driften av badet. Det sker utan såväl kommunalt kapital som någon kommunal borgen. Badhuset innehåller både attraktioner i det allmännas intressen och möjligheter till kommersiella verksamheter.

Upphandlingen har genomförts utan klagan från bransch eller konkurrensverk. Detaljplanen har emellertid stött på svårigheter av formell karaktär. Nu kommer byggnadsnämnden att besluta om byggnadstillstånd med stöd i den A-plan* som finns för fastigheten sedan tidigare.

Att badhuset skall ligga centralt placerat grundar sig på omfattande analyser. Det skall innehålla attraktioner vilka stärker Ängelholm som besöksort och gynnar centrumhandeln. Även miljömässiga skäl med närheten till kollektivtrafik har betydelse. Det nya badhuset kommer inte belasta skattebetalarna utan finansieras av externa investerare.

I samband med att projektet Hälsostaden startades 2010 föddes idén att förlägga badhuset inne på sjukhusområdet. Därigenom uppnås stora samordningsvinster. Placeringen innebär bland annat att skattemedel inte behöver tas i anspråk för att finansiera de rehab-bassänger Region Skåne har beställt av Hälsostaden. Dessutom kan den ursprungliga idén om ett multifunktionellt badhus med motions- och vattensportbassäng, rehab-bassänger, gym och spa realiseras.

De ekonomiska fördelarna med placeringen på sjukhusområdet är flera. Dels finansieras badhuset av en extern aktör och dels medfinansieras driften av badhuset av Region Skåne som hyr lokaler i anläggningen. Ängelholm får också två externa medfinansiärer till satsningen på förbättrad tillgänglighet på den allmänna marken bl.a. genom nya parkeringar samt cykel- och gångvägar. Hälsostaden medfinansierar även byggandet av en ny bro anslutande till Storgatan.

Placeringen av badhuset på sjukhusområdet innebär dessutom att marken på Scan-fastigheten frigörs för attraktiva och centralt belägna bostäder nära allmänna kommunikationsmedel.

Placeringen av badhuset på sjukhusområdet innebär att Ängelholm får en modern, multifunktionell badhusanläggning av högsta kvalitet. Samtidigt gör kommunen en mångmiljonbesparing jämfört med om badhuset i sin helhet skulle finansierats med skattemedel.

För mer information, kontakta Åsa Herbst.