Debatt i dagens Sydsvenskan (110728)

Sverige har en lång tradition av internationell solidaritet och deltagande i fredsinsatser. Sedan 2002 har Sverige bidragit till Isaf-insatsen i Afghanistan. Vi har förlängt det svenska bidraget till den Natoledda insatsen i Libyen, och haft svensk trupp i Kosovo sedan 1999 samt i Bosnien innan dess. Vi har deltagit i upprätthållandet av vapenstilleståndet mellan Nord- och Sydkorea sedan 1953. Vi har varit i Mellanöstern alltsedan 1948.

Sverige har de senaste åren deltagit i militära insatser i Liberia, i Tchad och utanför Somalias kust. I FN-ledda insatser har Sverige tidigare varit bland annat i Kongo, på Cypern och i Libanon.

Cirka 100 000 svenskar har gjort militära insatser internationellt. Ett åttiotal soldater och officerare har omkommit, varav arton i strid. Alla soldater, kvinnor som män, tar risker för att värna andras säkerhet. De är ifrån familj och vänner under långa perioder. Det är en djupt oegennyttig handling värd all uppskattning och respekt.

Trots över sextio år av insatser har Sverige tidigare saknat en sammanhållen veteransoldatpolitik. Vi har sett till att en sådan nu finns på plats.

Från i år har Försvarsmakten fått ökat ansvar. Tidsbegränsningen för stöd till skadade om max fem år är borttagen, ansvaret sträcker sig så länge det behövs. Även stödet till anhöriga stärks, de gör också en viktig insats.

Det är viktigt att visa stöd och tacksamhet för soldaternas arbete. Vi har infört en ny veteranminnesdag den 29 maj. Det kommer att finnas en belöningsmedalj för särskilt berömvärda internationella insatser och en medalj för sårade i strid. Ett särskilt monument för att hedra alla veteraner kommer att uppföras. Så kan staten bättre visa sin erkänsla.

Lika stolt över att alliansregeringen infört en veteransoldatpolitik, lika förundrad kan man vara över att Socialdemokraterna röstade nej till dessa självklara förbättringar.

Tyvärr är detta inte någon engångsföreteelse. Tvivlen om var Socialdemokraterna står i frågor som rör internationell solidaritet har de senaste åren växt sig allt starkare. Även om de slutliga besluten blev andra har Socialdemokraterna krävt förtida avveckling av insatserna både i Afghani­stan, i Kosovo och i Libyen. S krävde att vi skulle avstå från att leda den nordiska stridsgruppen som stod i beredskap under första halvåret i år, och har ifrågasatt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2014. De har inte tagit avstånd från sitt krav på att spara 500 miljoner kronor varje år på internationella insatser.

Utan brett stöd i riksdagen kan Sverige inte bistå när FN kallar. Socialdemokraterna har att bevisa att de senaste årens vacklande nu har ersatts av ett genuint ansvarstagande.

Sverige ska fortsätta traditionen av att aktivt bidra till internationell fred och säkerhet. Vi ska vara stolta över de soldater och sjömän som osjälviskt tar risker för att skapa en säkrare tillvaro för männi­skor i konflikter. Vi ska ta hand om våra soldater under alla förhållanden. Det handlar om god utbildning, bra materiel och klok ledning. Men också om ett stort, varmt och inkännande tack när uppdraget är fullgjort.

STEN TOLGFORS

HANS WALLMARK

Debatt i Svenska Dagbladet

Försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist (S) uttrycker i SvD 13 juli oro för svensk försvarsindustris konkurrenskraft. Detta förvånar då oppositionens agerande under våren kring tillsättandet av en parlamentarisk luftförsvarsutredning med sikte på åren 2040 och framåt milt sagt inte har underlättat för svensk försvarsindustri och den fortsatta utvecklingen av Jas 39 Gripen.

Socialdemokraterna fortsätter att svänga. Nu motsägs Göran Perssons regeringsskrivelse om svensk försvarsindustri och materielförsörjning från mars 2006. Där behandlades en strategi om hur fördyringar ska undvikas först genom en systematisk genomgång av möjligheterna att utnyttja befintlig materiel, sedan genom att öka antalet eller vidareutveckla dessa befintliga system och ytterst genom att behovet tillgodoses av de produkter och tjänster som den internationella marknaden erbjuder. I första hand bör en anskaffning göras genom deltagande i samordnad internationell anskaffning och i andra hand på egen hand. Endast i de fall då dessa möjligheter uttömts bör man välja att tillgodose behovet genom nyutveckling, och även då i första hand i samarbete med andra. Detta har varit socialdemokraternas linje i regeringsställning och den har Alliansen också gjort till sin.

Materielanskaffning ska alltid utgå från Försvarsmaktens operativa behov. Insatsorganisationen ska förses med ändamålsenlig, beprövad och tillförlitlig materiel av god kvalitet och mängd i förhållande till ställda krav. Strategin finns för att vi ska få så mycket materiel som möjligt för pengarna.

Det är därför förvånande att Peter Hultqvist ifrågasätter denna hållning. Dessutom vill socialdemokraterna enligt det senaste budgetförslaget som behandlar försvaret skära nästan en halv miljard på anslaget för materiel (465 miljoner) och totalt två miljarder på området som helhet. Detta samtidigt som man talar sig varm för traditionella branschprogram för viss industri. För att uttrycka sig milt: Det hänger inte ihop!

Svenskbaserad försvarsindustri är enormt exportberoende. 85 till 90 procent går på export. Alliansregeringen har inrättat en ny myndighet, Försvarsexportmyndigheten (FXM), för att samordna exportansträngningarna. Detta ställde sig Socialdemokraterna emot och ville i sin senaste budget skära på FXM-anslaget och därmed försämra förutsättningarna.

Socialdemokraternas agerande kring svensk försvarsindustri försvårar dess nödvändiga långsiktiga villkor snarare än stärker dem. Svenskbaserad försvarsindustri är åtta av tio gånger exportberoende, därmed är den utvecklade materielförsörjningsstrategin som Göran Perssons regering påbörjade ett viktigt steg för Sverige.

Alliansen fortsätter sin tydliga linje. Försvarsmaktens operativa behov ska styra. Vi ska ha en kostnadseffektiv anskaffning. Vi ska ha samarbete i utvecklingen med andra länder. Vi ska öppna marknaden. Vi stödjer export. Detta är en tydlig strategi för att värna svensk försvarsindustri i dagens globala värld.

Cecilia Widegren
Försvarsutskottets vice ordförande (M)
Hans Wallmark
Ledamot Försvarsutskottet