S, V, MP och SD hotar flygindustrin

Den samlade oppositionen bestående av S, V, MP och SD har tre mandats övervikt i riksdagen. Det är endast när de fyra partierna röstar gemensamt som Alliansens förslag faller.

Nu har de förenats i försvarsutskottet. 27 april avgörs frågan om en parlamentarisk luftförsvarsutredning. De fyra når dock fram till samma uppfattning utifrån olika grunder. Miljö- och vänsterpartiet har ju hittills i debatten varit synnerligen kritiska mot Jas 39 Gripen. Sverigedemokraterna hävdar sig vara ett försvarsvänligt parti som öppnar för möjligheten av en kommande uppgradering och modernisering av det svenska flygplanet. Inom socialdemokraterna finns en blandad uppsättning åsikter. Tillsammans vill de nu ha möjligheten att fundera kring det kommande luftförsvaret genom en utredning med företrädare för riksdagens alla åtta partier. S, V och MP slår därmed armkrok med SD.

Självfallet arbetar redan nu Försvarsmakten med att ta fram ett beslutsunderlag till regering och riksdag för vidare politisk beredning och beslut. I frågan om Jas har sagts att det behövs ungefär ett år till. Ett eventuellt beslut i riksdagen den 27 april om en parlamentarisk utredning skulle därmed förlänga och skjuta viktiga beslut på framtiden. I normalfallet tar en bred parlamentarisk utredning drygt två år. Av respekt för det arbete som då inleds ökar risken att en våt filt av beslutsoförmåga läggs över det svenska luftförsvaret.

Riksdagen har redan tidigare ställt sig positiv till ett förmågelyft för Jas 39 Gripen med uppgradering av ett antal plan till ny version.

En parlamentarisk utredning skulle kosta ett par miljoner och riskerar att försena beslut om utveckling av JAS 39 Gripen. Därmed hotas också arbetstillfällen på Saab, ingenjörsjobb- och verkstadsjobb och möjligheten att bibehålla viktig utvecklingskompetens inom svensk industri för fortsatt utveckling av JAS 39 Gripen.

Pikant i sammanhanget är att Peter Hultqvist (S) är ny ordförande i försvarsutskottet efter Håkan Juholt som blivit partiledare. Tidigare satt Peter Hultqvist i konstitutionsutskottet och drev då igenom en neddragning med 300 miljoner på regeringskansliet. Som ordförande blev nu den första åtgärden att önska sig en utredning till en kostnad av ett par miljoner!

Visst behöver luftförsvarets framtida behov granskas och funderas kring, både på kort som lång sikt. Men inte i den form som S, V, MP och SD nu önskar som kan riskera förlust av jobb och kompetens. Det är ett tungt ansvar oppositionen axlar genom att på det här sättet gå samman utifrån rätt motstridiga intressen.

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M)
Försvarsutskottet

Om Hästveda

Med beskedet från försvarsdepartementet råder nu klarhet kring verksamheten i Hästveda. ”Berget” blir kvar. Det är bra både för Hässleholms kommun som för oss alla försvarsvänner! Nu går det att långsiktigt planera. I och med att det tidigare traditionella värnpliktsförsvaret lämnats till förmån för en mer modern och flexibel personalförsörjning innebär det också att försvarsmakten har att rekrytera cirka 40 medarbetare till Hästveda! Nya jobb till bygden!

Den nya försvarsorganisationen innebär att det både finns fler soldater och sjömän att tillgå än tidigare och dessutom snabbare. Medan andra länder som konsekvens av dåligt skötta ekonomier och den globala finanskrisen tvingas till neddragningar är Sverige ett exempel på stabilitet och långsiktighet. En ny personalorganisation baserad på frivillighet betyder att försvaret ständigt måste erbjuda intressanta och kvalificerade arbetsmiljöer. Med verksamheten kvar i Hästveda kommer försvaret att vara en viktig ungdomsarbetsgivare i Hässleholms kommun.

För försvaret är det bra att flygstridsledningen fortsatt kommer att bedrivas från geografiskt spridda och väl skyddade anläggningar. Ytterst handlar det om Sveriges försvarsförmåga. Beslutet om Hästveda har också grundligt beretts och prövats i över ett års tid av försvarsdepartementets tjänstemän, i dialog med och med underlag från försvarsmakten.

Nu behålls verksamheten både i Bålsta som Hästveda. Regeringen anser att stridslednings- och luftbevakningsbataljonens verksamhet fortsatt ska genomföras vid dagens väl skyddade anläggningar. Fördelen med att finnas på två platser är också att det ökar möjligheten att rekrytera bra medarbetare.

De flesta andra jämförbara länder har minst två skyddade anläggningar för flygstridsledning. Genom att sprida ut verksamhet geografiskt blir det svårare att slå ut funktionen. Bedrivs verksamheten även i skyddade anläggningar ökar möjligheten att undvika sabotage eller andra former av attacker betydligt.

Slutsatsen är att Hästveda blir kvar som stridsledningscentral då det handlar om en väl skyddad anläggning och alla möjligheter finns till en flexibel organisation inom försvarsmakten samtidigt som eventuella besparingar vid en avveckling hade varit relativt små. ”Berget” blir kvar. Och nu nyanställs det i ett försvar som ser framåt!

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M), Norra och Östra Skåne
Försvarsutskottet
Urban Widmark
Kommunstyrelsens ordförande (M), Hässleholm

Svar till Tonny Öhrving

Läste i NST lördagen den 26 februari dina åsikter om hur politikerna i Ängelholm skall göra kommunen till en bra kommun för boende i alla åldrar. Du beskrev även hur våra grannländer tänker i bygg- och planfrågor. Din omvärldsanalys var beskrivande men en sak har du kanske missat i din analys; befolkningsprognosen.

I Ängelholm kommer det framöver att behövas boende för 55+. Dessa personer har levt sina liv i vår kommun, skaffat barn, arbetat och har sina sociala nätverk här. Denna del av befolkningen vill kanske inte längre vara hemmafixare, klippa gräs och allt vad som följer med att äga en villa med tillhörande tomt.

I dag har vi en mycket kunnig befolkning som kan och vill ställa krav.

Jag vill ha valfrihet att styra över mitt liv när jag blir 55+. Jag vill inte leva ett liv som min farfar gjorde. När åldern och pensionen kom då fanns bara två saker att välja på: Ättestupan eller ett rum på ett ålderdomshem där livet tynade bort.

Idag vill man kanske kunna gå ner på ”stan”, välja en krog att äta en bit mat på och ta ett glas vin. Det har man oftast inte hunnit med under åren då hela livet kretsar kring arbete, hämta på dagis och att försöka få någon aktivitet utförd. Då kämpar man för att få livets pusselbitar på plats!

Idag kan man välja! Bra, inte sant?

Vill man ha ett aktivt liv med ett bekvämt boende är det klokt att välja ett bostadshus med inriktning på åldrandet. Är jag pigg och vital vid 65 kanske jag inte är det vid 75. Då är det förträffligt att redan tidigare kunnat få möjligheten att välja och planera mitt boende.
Tänk att stå inför en flytt när kroppen inte längre orkar. Du blir beroende av att anhöriga skall sköta det åt dig.

Vem skall då ha tid att sitta i sin TV-soffa och titta på Let´s dance? Eller har tid att komma och titta när du skall arrangera dans på Tegelbruksbron?

Nej Tonny, vi politiker i Ängelholm har inte fått ”dille”! Vi verkar för en kommun som med omtanke tar ansvar för sina innevånare.

Liselott Perlhagen (M)

Vad befarar Skeldervikens byalag?

Undertecknad är en av de politiker som har fått ett personligt brev i brevlådan där ni i byalaget vädjar att politikerna i kommunfullmäktige skall tänka om vad det gäller planerna på att bygga i Valhallsskogen.

Personligen är jag mycket undrande över ert resonemang.

Hur kan ni välja bort våra barn som skall driva fram Sverige om några år och även betala era pensioner? Hur kan ni förvägra dem en miljö som är mer än väl lämpad för barn? I de flesta utredningar om barns behov påvisas att de barn som får uppleva naturen, bra utemiljö, pedagogisk undervisning och goda vuxenkontakter tidigt i livet mår bra och utvecklas positivt. Det ger oss trygga små individer! Tänk på barnkonventionen!

Vissa debatter har jag större förståelse för än andra. Om det exempelvis varit frågan om ett behandlingshem för missbrukare eller tungt kriminella kunde viss oro vara begriplig. Men nu gäller det våra små!

Dessa barn, som kommer att vara på en mycket liten del av Valhallsskogens ena hörna, kommer de att bli ett problem? De skall vistas där måndag till fredag mellan 07 och 18. (Inga helger, inga kvällar eller nätter.) Sedan kommer deras föräldrar och hämtar dem och ni kan vara ostörda i Valhallskogen!

Vad tror ni att barnen kommer att ställa till med? De vistas i skogen och får även undervisning om hur man skall värna om miljön.

Det ni!

Liselott Perlhagen (M)

Pressmeddelande 31 mars

Den senaste tiden har media uppmärksammat att svenska medborgare hotas med böter för att de åkt till Danmark utan pass. Detta rimmar illa med den Nordiska passunionen. Redan på 1950-talet enades de nordiska ländernas regeringar om att nordiska medborgare inte skulle behöva pass eller annan legitimationshandling vid resa inom Norden eller uppehållstillstånd i samband med besök i något av de nordiska länderna. Passfriheten har använts som ett av de tydliga tecknen på nordisk närhet och nordisk nytta och utgjort ett inspirerande exempel för andra länder och i andra regioner.

I ett fall hävdade den danska gränspolisen att en svensk medborgares körkort inte räckte som identifikation med hänvisning till att andra regler gäller i Danmark. Gränspolisens agerande framstår som mycket bryskt och det finns anledning att befara att personer väljs för kontroll uteslutande beroende på hudfärg eller av andra rent diskriminerande orsaker.

Hans Wallmark, riksdagsledamot (M) och ledamot av Nordiska rådet, har reagerat på det som nu sker i Öresundsregionen. Som ledamot av Nordiska rådet har han rätt att ställa frågor till de nordiska regeringarna och de har en skyldighet att besvara skrivelsen. Följande frågor har sänts till Köpenhamn:

På vilket sätt är gränspolisens agerande förenligt med den nordiska passunionen?

Vilka andra regler gäller i Danmark angående nordiska medborgares frihet från att vara försedd med pass eller annan reselegitimationshandling vid resa inom Norden?

Har den danska regeringen för avsikt att med danska myndigheter säkra en fortsatt efterlevnad av den nordiska passunionen?

I en kommentar säger Hans Wallmark

– Norden borde vara ett föredöme. Här ska vara enkelt att leva. Att då kunna bli avkrävd när man tar lokaltåg mellan Skåne och Själland är helt oacceptabelt och strider helt mot det Norden vill uppnå när det gäller närhet och nytta. Jag utgår ifrån att danska myndigheter kommer att arbeta på så sätt att den Nordiska passunionen respekteras!

För mer information:
Hans Wallmark, Riksdagsledamot (M), 070-695 41 00