Initiativärende ställt till välfärdsnämnden angående tomtmark till förskoleändamål

Ängelholms kommun växer kontinuerligt i antalet invånare. För att klara den service våra medborgare förväntar sig är det viktigt med en kontinuerlig utbyggnad av förskoleplatser. Den senaste tiden har vi sett att det saknats platser i några av våra rektorsområden. Då får tillfälliga lösningar lösa det uppkomna behovet. Men på sikt behövs mer permanenta lösningar med nya förskolebyggnader. I en kommun finns begränsade resurser att projektera och bygga nya offentliga verksamheter. Just nu pågår en del projekteringar för byggande av gruppbostäder och risken är att förskolor får vänta.

Intresset för att både bygga och driva förskolor i Ängelholms kommun är stort med flera förskoleentreprenörer som hört av sig. Detta är positivt då fristående förskolor är ett välkommet komplement till de kommunala. En viktig förutsättning för etablering av nya förskolor är dock tillgången till lämpliga tomter för dessa verksamheter. Ängelholms kommun har en hel del inritade förskoletomter i olika detaljplaner som kan tas i bruk vid behov. Dessa tomter borde vi kunna erbjuda de enskilda förskoleentreprenörerna som visar intresse.

Med anledning av ovanstående yrkar Allians för Ängelholm:

att​ Lärande och familj ges i uppdrag att presentera en sammanställning över tomter detaljplanelagda för förskoleändamål.

att​ Lärande och familj ges i uppdrag att redovisa vilka av de aktuella tomterna som kan vara lämpliga för etablering av fristående förskolor.

att​ Lärande och familj ges i uppdrag att ta fram en plan för framtida tomtförsörjning för fristående förskolor.

Spannarp den 20 april 2017

Sven-Ingvar Borgquist (M)
Ann Hörnebrant-Sturesson (C)
Sonny Rosén (L)
Petra Oddson (KD)

Fråga angående skötsel av Ängelholms huvudinfart

Klippanvägen är Ängelholms stads naturliga huvudinfart. Detta har blivit än tydligare sedan nya trafikplats Rebbelberga invigdes hösten 2016.

Klippanvägen ser dessvärre inte ut som en huvudinfart i dagsläget. Asfalten är spårig, mittrefugen rensas inte från ogräs och trasiga gatlyktor repareras/ersätts inte.

Anledningen till den dåliga skötseln angavs under 2016 vara den kommande ombyggnaden av Klippanvägen. Ett förslag presenterades i september, men efter den därpå följande debatten har det varit tyst i frågan.

Det är därför rimligt att anta att ombyggnationen inte kommer genomföras under 2017 heller. Frågan är då om Ängelholms huvudinfart ska fortsätta skötas på sparlåga även innevarande år. Miniminivån borde vara att refugerna sköts och att de ljuskällor som kan bytas ut också byts ut för ökad trafiksäkerhet.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S):

Kommer Klippanvägen, huvudinfarten till Ängelholm, att skötas bättre under 2017?

Ängelholm 2017-04-19

Robin Holmberg
oppositionsråd

Interpellation angående SandLife-projektet i Sibirien

Under 2014 påbörjades SandLife i naturreservatet Ängelholms strandskog. Syftet med projektet sägs vara att restaurera stranden genom att ta bort tall och vresrosor för ”ett mer öppet och levande strandlandskap”.

Efter att vresrosorna grävts bort är det tänkt att sanddynsväxter ska etablera sig och skapa en mångfald av strandväxtlighet. I grunden låter detta naturligtvis bra, men resultatet ser allt annat än trevligt ut. Den tidigare lummiga miljön är nu ersatt med öppen sand vilket ger ett kargt intryck.

Vid ett besök på platsen tidigare i våras kunde jag konstatera att det än så länge inte tycks ha etablerats så många nya växter i de frilagda ytorna. Snarare tycks stranden väldigt drabbad av vinterns storm vilket gör sanden packad och hård. På vissa ställen tycks även sanddynerna ha skadats till den grad att vattnet vid en kommande storm riskerar att flöda ner i skogen vid Sibiriens parkeringsplats.

Det senare vore av självklara skäl en katastrof för området som är ett uppskattat rekreationsområde för många ängelholmare.

Länsstyrelsen i Skåne län ansvarar för SandLife-projektets genomförande. Dock anser jag att Ängelholms kommun bör följa projektets utveckling och även ställa krav på länsstyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda rekreationsområdet i Sibirien.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S):

1. Förekommer dialog mellan Ängelholms kommun och länsstyrelsen i Skåne län/Stiftelsen Skånska landskap om SandLife-projektets status?

2. Vad är Ängelholms kommuns bild av statusen för projektet?

3. Har Ängelholms kommun framfört krav på åtgärder för att skydda Sibirien-området mot kommande stormar?

4. Om nej, kommer Ängelholms kommun att göra det framöver?

Ängelholm 2016-04-18

Robin Holmberg
oppositionsråd

Motion angående programmering i skolan

Ny teknik och digitalisering är naturliga inslag i dagens skola. Ängelholms kommun har varit en föregångskommun avseende digitala verktyg i skolundervisningen genom en tidig satsning på En dator per elev under förra mandatperioden.

Dagens elever är således vana användare av datorer och läsplattor. Vi är dock övertygade om att vi behöver ta fler steg för att rusta Ängelholms kommuns elever inför framtidens arbetsmarknad. I framtiden räcker det inte att bara kunna använda tekniken, våra elever kommer också att behöva skapa för tekniken genom exempelvis programvaror, appar och mer.

Det är fler som ser denna utveckling. Den ideella föreningen Kodcentrum introducerar barn och unga i åldrarna 9-13 till programmering och digitalt skapande. Debattörer pratar om att byta ut syslöjden mot programmering för att skolan ska vara bättre rustad för framtidens arbeten. Enskilda lärare med intresse för teknik och programmering har börjat jobba med programmering i sina klassrum.

Moderaterna anser att Ängelholms kommun ska ta ett samlat grepp kring frågan om programmering och titta på förutsättningarna för att införa detta på skolorna i Ängelholms kommun. Vi är övertygade om att kommunen på så sätt skapar större möjligheter för våra elever att i framtiden bli anställningsbara eller starta företag.

Med anledning av ovanstående yrkar Nya Moderaterna i Ängelholm:

att Ängelholms kommun utreder möjligheterna att införa programmering på kommunens skolor.

Ängelholm 2017-04-04

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Sven-Ingvar Borgquist (M)
2:e vice ordförande Välfärdsnämnden

Omval av moderatordförande

PRESSMEDDELANDE 2017-03-13

ÅRSMÖTE 2017. I helgen samlades Ängelholmsmoderaterna för att avhålla årsmöte. Moderaternas europaparlamentariker Christofer Fjellner inledde mötet med att tala om Europas utmaningar i en orolig värld. Under de därpå följande årsmötesförhandlingarna valdes en ny styrelse för föreningen samtidigt som en proposition om Moderaternas fortsatta politikutvecklingsarbete antogs.

Under årsmötesordförande Hans Wallmarks ledning omvaldes styrelsen med ordförande Elisabeth Kullenberg i spetsen. I styrelsen finns utsedda representanter med ansvar för att anordna aktiviteter i samtliga kommundelar. Till styrelsens adjungeras även oppositionsrådet Robin Holmberg samt riksdagsledamot Hans Wallmark.

Under årsmötet ställde sig medlemmarna i Moderaterna i Ängelholm bakom de sex rapporter som partiets politiska arbetsgrupper arbetat fram under 2016. Rapporterna innehåller konkreta förslag till moderat politik i Ängelholms kommun och kommer att ligga till grund för kommande valprogram.

Styrelsen i sin helhet

Ordförande: Elisabeth Kullenberg
Vice ordförande: Tomas Fjellner

Ledamöter:
Britt-Inger Tinnert
Christina Hanstål
Maija Rampe
Maths Kjellin
Ingela Sylwander
Anders Davidsson
Karl-Erik Asp
Ola Carlsson
Daniel Jönsson
Sven-Ingvar Borgquist
Hannes Petersson, MUF
Göran Larsson, KF-gruppen

Adjungerade:
Robin Holmberg
Hans Wallmark
Viviann Nilsson, Moderata seniorer

Mer information
Elisabeth Kullenberg, 070-940 11 79
Robin Holmberg, 072-988 70 00

Motion angående bättre rekrytering av familjehem

För att klara mottagandet av ensamkommande unga och anpassa verksamheten till nya ersättningsregler krävs nya grepp. Andra kommuner har jobbat med familjehem som ett komplement till HVB- och stödboenden. Vi är övertygade om att det krävs en mix av insatser för att Ängelholms kommun ska klara sitt åtagande.

När vi tidigare gjort efterfrågningar i frågan har det framkommit att det finns väldigt få familjehem i Ängelholms kommun. De flesta familjehemsplaceringar sker i så kallat konsulentstött familjehem med en väsentligt högre kostnad än i av kommunen arvoderade familjehem. Vi är övertygade om att detta till viss del har sin grund i att kommunens arvode är betydligt lägre än i de konsulentstödda.

Vi är övertygade om att det går att komma till rätta med problematiken genom att införa en ny ersättningsmodell med högre arvodering till de kommunala familjehemmen. Det blir då attraktivare att ta på sig ansvaret att vara familjehem. Kostnaden blir högre för kommunen men tas ut av att kostnaderna för konsulentstödda familjehem sänks.

Arvoderingen är dock inte allt. För att fler ska vilja bli familjehem krävs också att kommunen möter upp med rätt stödinsatser.

Vi är också övertygade om att det krävs förbättrade marknadsföringsinsatser, i kombination med förändrad arvodering och ökade stödinsatser, för att locka fler att vilja bli familjehem. Här ser vi att andra kommuner arbetar långt mer intensivt än Ängelholms kommun. Alliansen vill därför intensifiera marknadsföringsinsatserna.

Med anledning av ovanstående yrkar Allians för Ängelholm:

att en ny ersättningsmodell för kommunalt arvoderade familjehem införs i syfte att öka attraktiviteten för att bli familjehem.

att en marknadsföringskampanj genomförs i syfte att få fler kommunalt arvoderade familjehem i Ängelholms kommun.

Ängelholm 2017-02-27

Robin Holmberg (M)
Liss Böcker Sellgren (C)
Linda Persson (KD)
Sven Bergman (L)
Sven-Ingvar Borgquist (M)

Alliansens yttrande över planprogrammet för Stationsområdet

alliansen_liggande-m-partierna-2016Stationsområdet är ett av Ängelholms kommuns viktigaste utvecklingsprojekt. I centrala Ängelholm med närhet till såväl stadens utbud och service som stationen och dess kommunikationer planeras framtidens stad i anslutning till de befintliga Sockerbrukskvarteren. Stadsdelen ska innehålla många nya bostäder, möjligheter för kommersiella ytor och även kommunal service på sikt. Stadsdelen bör också stärka kopplingen mellan staden och havet.

Alliansen i Ängelholm har varit drivande i arbetet med att utveckla Stationsområdet. Redan under förra mandatperioden påbörjades under vårt styre processen med att slå fast en inriktning för den nya stadsdelens utveckling. När projektet lades på is efter valet 2014 var vi pådrivare för att återstarta planeringsarbetet våren 2015.

Därför ser vi med tillfredsställelse att nästa viktiga del i Stationsområdets utveckling snart kan antas: planprogrammet och värdeprogrammet. Tillsammans anger de båda dokumenten strategisk inriktning för den framtida detaljplaneringen av området. I detta yttrande sammanfattar Allians för Ängelholm våra gemensamma åsikter om programmen.

Områden som tas upp i yttrandet:

  • Exploateringsgrad
  • Gatunätet
  • Trafiksituationen
  • Parkering
  • Exploatering av Järnvägsparken
  • Avfallshantering
  • Med mer

Läs yttrandet här

Interpellation angående Ängelholms kommuns mottagande

I augusti 2016 ställde jag en interpellation till välfärdsnämndens ordförande angående de sänkta ersättningsnivåerna för mottagande av ensamkommande unga. Vid den tidpunkten var det knappt ett år till de nya nivåernas införande. I nuläget har halva tiden passerat och eventuella förändringar i mottagandet och boendet behöver göras nu för att få effekt i samband med de nya ersättningsnivåernas införande.

Jag vill därför följa upp den tidigare interpellationen med nedanstående frågor:

1. Vilka förändringar i mottagande och boende har gjorts för att anpassa Ängelholms kommuns kostnader till de nya sänkta ersättningsnivåerna?

2. Vilka ytterligare förändringar planeras för att sänka kostnaderna?

3. Hur stort är det förväntade underskottet för mottagandet i samband med de nya ersättningsnivåernas införande?

Ängelholm 2017-02-20

Robin Holmberg
oppositionsråd

Interpellation angående Ängelholms kommunala krisberedskap

Ibland får vi problem med infrastrukturen och då ser vi hur sårbara vi är i vårt högteknologiska samhälle. Senast var det Malmö och Eslöv som drabbades. Då kommer man som politiker osökt att tänka på sin egen kommun. Hur skulle vi klara oss utan ström en längre tid? Vattenförsörjningen likaså, vatten är ju vårt viktigaste livsmedel. Som kommun har vi ett långtgående socialt ansvar, med ansvar för bl.a. skola, vård och omsorg.

Förutom kommunens ansvar, så får man nog anse att allmänhetens kunskaper är ganska begränsade. En del kommuner har redan gått ut med krisberedskapskampanjer till allmänheten. Då med budskapet att man skall kunna klara sig utan el i 72 timmar, samt ha ett basföråd hemma av diverse livsmedel och andra förnödenheter. Om de flesta av oss klarar sig själva så kan kommunen lägga resurser på dem som behöver det mest.
 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till Lars Nyander (S):

1. Kan våra livsmedelsleverantörer leverera livsmedel till kommunen även vid ett större regionalt strömavbrott?

2. Har vi reservkraft till alla boenden samt till vatten och avloppsnätet?

3. Vilka frivilliga organisationer har en fungerande organisation att sätta in när behov uppstår?

4. Hur kan vi nå ut till allmänheten när ström och internet ligger nere?

5. Har vi möjlighet att tanka våra samhällsviktiga fordon (inkl elbilar) vid strömavbrott?

6. Vid problem med vattenförsörjning eller problem med vattenkvalitet, har vi då utrustning och kapacitet att köra ut vatten i tankbilar?

7. Som nämnts innan har en del kommuner planerat att göra en krisberedskapskampanj till allmänheten. Är en sådan på gång i Ängelholm?

8. Är alla skyddsrum kommunala eller finns det andra huvudmän än kommunen och har vi koll på att utrustning finns, samt fungerar i våra kommunala skyddsrum?

Spannarp den 13 februari 2016
 
Sven-Ingvar Borgquist

Alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm